Al-Adiyat

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:001

  Tako mi onih koji dahćući jure,

  Tako mi onih koji dahćući jure,

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:002

  pa varnice vrcaju,

  pa varnice frcaju

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:003

  i zorom napadaju,

  i zorom napadaju,

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:004

  i dižu tada prašinu

  i tu dižu prašinu

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:005

  pa u njoj u gomilu upadaju –

  pa tu svi zajedno u sredinu prodiru.

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:006

  čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

  čovjek je, zaista, prema Gospodaru svome poricatelj veliki,

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:007

  i sam je on toga, doista, svjestan,

  i sam je on, doista, svjedok toga,

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:008

  i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.

  i on je, zbilja, u ljubavi za dobrima dunjalučkim žestok.

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:009

  A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

  A zar on ne zna da će, kada kaburovi budu prevrnuti s onim što je u njima,

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:010

  i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

  i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

  Oni koji jure, Medina, 111 ajeta 100:011

  Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?

  Gospodar njihov Dan taj, sigurno, sve o njima znati?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović