Al-Qaria

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:001

  Smak svijeta!

  Udar zastrašujući!

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:002

  Šta je Smak svijeta?

  Šta je Udar zastrašujući?

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:003

  i šta ti znaš o Smaku svijeta?

  I šta ti znaš šta je Udar zastrašujući?

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:004

  Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

  Dan taj ljudi će biti kao leptiri raštrkani,

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:005

  a planine kao šarena vuna iščupanā.

  a planine kao šarena vuna iščupana.

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:006

  Onaj u koga njegova djela budu teška –

  Onaj čija dobra djela budu teška,

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:007

  u ugodnu životu će živjeti,

  u ugodnom životu će živjeti,

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:008

  a onaj u koga njegova djela budu lahka –

  a onaj čija dobra djela budu lahka,

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:009

  boravište će mu bezdan biti.

  majka - utočište će mu bezdan biti.

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:010

  A znaš li ti šta će to biti? –

  A znaš li ti šta će to biti?

  Smak svijeta, Mekka, 11 ajeta 101:011

  Vatra užarena!

  Vatra užarena!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović