At-Takatur

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:001

  Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

  Zaokuplja vas zgrtanje imovine

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:002

  sve dok grobove ne naselite.

  sve dok mezarja ne posjetite.

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:003

  A ne valja tako, saznaćete svakako!

  A ne treba tako, saznat ćete svakako!

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:004

  I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

  I još jednom, ne treba tako! Saznat ćete sigurno!

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:005

  Ne valja tako, neka znate pouzdano,

  Ne valja tako, kad biste vi znali pouzdano,

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:006

  Džehennem ćete vidjeti jasno!

  Oganj ćete, zaista, vidjeti!

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:007

  I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

  I još jednom, doista ćete ga vidjeti sasvim jasno!

  Nadmetanje, Mekka, 8 ajeta 102:008

  Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

  Zatim ćete Dan taj o blagodatima biti pitani sigurno!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović