Al-Humaza

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:001

  Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,

  Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:002

  koji blago gomila i prebrojava ga,

  koji blago gomila i prebrojava ga,

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:003

  i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

  i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:004

  A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

  A ne treba tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:005

  A znaš li ti šta je Džehennem?

  A znaš li ti šta je Hutama?

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:006

  Vatra Allahova razbuktana,

  Vatra Allahova razbuktala,

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:007

  koja će do srcā dopirati.

  koja će do srca dopirati.

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:008

  Ona će iznad njih biti zatvorena,

  Ona će nad njima biti zatvorena

  Klevetnik, Mekka, 9 ajeta 104:009

  plamenim stupovima zasvođena.

  plamenim izduženim stubovima.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović