Al-Fil

  Slon, Mekka, 5 ajeta 105:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Slon, Mekka, 5 ajeta 105:001

  Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

  Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio?

  Slon, Mekka, 5 ajeta 105:002

  Zar lukavstvo njihovo nije omeo

  Zar lukavstvo njihovo nije upropastio

  Slon, Mekka, 5 ajeta 105:003

  i protiv njih jata ptica poslao,

  i na njih jata ptica poslao,

  Slon, Mekka, 5 ajeta 105:004

  Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

  koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

  Slon, Mekka, 5 ajeta 105:005

  pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

  pa ih kao izjedeno lišće učinio?

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović