Qurayš

  Kurejšije, Mekka, 4 ajeta 106:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Kurejšije, Mekka, 4 ajeta 106:001

  Zbog navike Kurejšija,

  Zbog udruživanja: Kurejšija,

  Kurejšije, Mekka, 4 ajeta 106:002

  navike njihove da zimi i ljeti putuju,

  udruživanja njihova da zimi i ljeti putuju,

  Kurejšije, Mekka, 4 ajeta 106:003

  neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

  neka oni Gospodaru ove Kuće ibadet čine,

  Kurejšije, Mekka, 4 ajeta 106:004

  koji ih gladne hrani i od straha brani.

  Koji ih gladne hrani i od straha brani.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović