Al-Maun

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:001

  Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

  Znaš li ti onoga koji Sud poriče?

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:002

  Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

  Pa to je onaj koji grubo odbija siroče.

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:003

  i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

  i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:004

  A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

  Pa teško klanjačima,

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:005

  molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

  onima koji su nemarni prema svome namazu.

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:006

  koji se samo pretvaraju

  koji se samo ljudima pokazuju

  Davanje u narucje, Mekka, 7 ajeta 107:007

  i nikome ništa ni u naruč ne daju!

  čak potrepštine koje se na posudbu daju oni ne daju!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović