Al-Kawthar

  Mnogo dobro, Mekka, 3 ajeta 108:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Mnogo dobro, Mekka, 3 ajeta 108:001

  Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali,

  Mi smo ti, uistinu, Kevser dali!

  Mnogo dobro, Mekka, 3 ajeta 108:002

  zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

  pa klanjaj Gospodaru svome i kurban kolji,

  Mnogo dobro, Mekka, 3 ajeta 108:003

  onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

  onaj koji tebe mrzi - sigurno će on bez spomena ostati.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović