Al-Kafirun

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:001

  Reci: "O vi nevjernici,

  Reci: "O vi nevjernici,

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:002

  ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

  ja ne obožavam ono što vi obožavate,

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:003

  a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

  niti ste vi obožavaoci Onoga Koga ja obožavam,

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:004

  ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

  niti sam ja obožavalac onoga što vi obožavate,

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:005

  a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

  niti ste vi obožavaoci Onoga Koga ja obožavam,

  Nevjernici, Mekka, 6 ajeta 109:006

  vama – vaša vjera, a meni – moja!"

  vama vaša vjera, a meni moja."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović