Al-Falaq

  Svitanje, Mekka, 5 ajeta 113:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Svitanje, Mekka, 5 ajeta 113:001

  Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

  Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja,

  Svitanje, Mekka, 5 ajeta 113:002

  od zla onoga što On stvara,

  od zla onoga što On stvara."

  Svitanje, Mekka, 5 ajeta 113:003

  i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

  i od zla mrkle noći kad razastre tmine,

  Svitanje, Mekka, 5 ajeta 113:004

  i od zla smutljivca kad smutnje sije,

  i od zla onih koje u čvorove pušu

  Svitanje, Mekka, 5 ajeta 113:005

  i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

  i od zla zavidnika kad zavidi."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović