An-Nahl

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:001

  Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

  Allahova odredba stiže, i ne požurujte je! Uzvišen je On i vrlo visoko iznad onoga što Mu pridružuju!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:002

  On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima hoće: "Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!"

  On meleke s Objavom, po odredbi Svojoj, šalje onim robovima Svojim kojima hoće: "Upozoravajte da nema drugog boga osim Mene i bojte Me se!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:003

  On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

  On je s Istinom nebesa i Zemlju stvorio, neka je On vrlo visoko iznad onoga što Mu pridružuju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:004

  On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!

  On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on poslije toga otvoreno, svađalački osporava!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:005

  I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite;

  I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se i hranite;

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:006

  ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite,

  ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:007

  a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv –

  A nosi vam i terete u mjesta u koja, osim uz velike muke, ne biste stigli. Gospodar vaš je, uistinu, milosrdan i milostiv.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:008

  i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate.

  I konje, i mazge, i magarce - da ih jašete, i kao ukras - a stvorit će i ono što ne znate.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:009

  Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio.

  Ka Allahu vodi samo Pravi put - put Istine, a ima ih i krivih, a da On hoće, sve bi vas uputio.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:010

  On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate;

  On je Taj Koji s neba spušta vodu koju pijete i ona pomaže da iznikne bilje kojim stoku napasate.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:011

  On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju;

  On vam daje da pomoću nje iznikne žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi - u tome je, zaista, znak za ljude koji razmišljaju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:012

  On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju –

  On vam je potčinio noć i dan, i Sunce i Mjesec, i zvijezde su po odredbi Njegovoj potčinjene. U tome su, uistinu, znakovi za ljude koji razumiju;

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:013

  i svim onim raznobojnim što vam na Zemlji stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju.

  - i sve što vam je na Zemlji šaroliko stvorio - u tome je, doista, znak ljudima koji se prisjećaju i pouku uzimaju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:014

  On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili.

  I On je Taj Koji je more potčinio, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit koji nosite - ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste tragali za Njegovim obiljem i da biste zahvaljivali.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:015

  On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,

  I po Zemlji je nepomična brda postavio da vas ona ne potrese, i rijeke, a i puteve da se usmjeravate,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:016

  i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.

  a i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju:

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:017

  Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se!

  Pa da li je onda Onaj Koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Zašto se ne prisjećate i pouku ne uzmete?!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:018

  Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je –

  Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojati; Allah je, uistinu, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:019

  Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.

  Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:020

  A oni kojima se oni, umjesto Allahu, klanjaju – ništa ne stvaraju; oni su sami stvoreni;

  A oni koje oni mjesto Allaha mole - ništa ne stvaraju; oni su sami stvoreni;

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:021

  tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni.

  mrtvi su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:022

  Vaš Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću,

  Vaš Bog je- jedan Bog! Srca onih koji u ahiret ne vjeruju, poriču; oni su oholi.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:023

  nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose; On doista ne voli one koji se ohole.

  Nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose; On, doista, ne voli one koji se ohole.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:024

  A kada ih neko upita: "Šta to Gospodar vaš objavljuje?" – oni odgovaraju: "Naroda drevnih izmišljotine!"

  A kada ih neko upita: "Šta je to Gospodar vaš objavio?", oni odgovaraju: "Izmišljotine naroda nekadašnjih!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:025

  da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi!

  To je zato da bi na Kijametskom danu nosili grijehe - terete svoje cijele i dio grijeha onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli.:" Užasan je teret koji će oni nositi!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:026

  I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio – stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.

  I oni prije njih spletke su pravili, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio - stigla ih je kazna odakle nisu ni očekivali.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:027

  A na Sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati: "Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?" Oni koji su razumni reći će: "Danas će bruka i muka nevjernike stići

  A na Kijametskom danu On će ih osramotiti i upitati: "Gdje su oni koje ste Meni u obožavanju pridruživali, oni zbog kojih ste se suprotstavljali?" Oni kojima je dato znanje reći će: "Danas će sramota i muka nevjernike, zaista, snaći,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:028

  kojima su meleki duše uzeli u času kad su nevjernici bili." I oni će se pokoriti i reći: "Mi nismo nikakvo zlo činili!" – "Jeste! Allah, doista, dobro zna ono što ste radili,

  kojima su meleci duše uzeli u vrijeme kada su oni sebi zulum činili." I oni će se pokoriti i reći: "Mi nismo nikakvo zlo činili!" "Jeste, Allah, doista dobro zna ono što ste radili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:029

  zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!" O kako će prebivalište onih koji su se oholili – grozno biti!

  Zato, ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati! O kako će prebivalište onih koji su se oholili- grozno biti!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:030

  A onima koji su se Allaha bojali reći će se: "Šta je objavljivao Gospodar vaš?" – "Dobro!" – odgovoriće. Oni koji čine dobra djela imaće još na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti:

  A onima koji su se Allaha bojali i grijeha klonili reći će se: "Šta je objavljivao Gospodar vaš?" "Dobro!", odgovorit će. Oni koji čine dobra djela imat će već na dunjaluku lijepu nagradu, a ahiret je, sigurno, još bolji. O kako će divno biti boravište onih koji su se Allaha bojali:

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:031

  edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi,

  dženneti Adna u koje će ući, gdje rijeke teku, i gdje će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:032

  one kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: "Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!"

  one kojima meleki dušu uzimaju dok su čestiti, i kojima govore: "Selam vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:033

  Zar mnogobošci čekaju da im dođu meleki, ili da dođe kazna Gospodara tvoga? Tako su postupali i onī prije njih; Allah nije bio nepravedan prema njima, oni su sami prema sebi bili nepravedni,

  Šta li višebošci čekaju: da im dođu meleci, ili da dođe odredba Gospodara tvoga?! Tako su postupili i oni prije njih; njima nije zulum učinio Allah, oni su sami sebi zulum učinili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:034

  i stigla ih je kazna za ružna djela koja su činili, i sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali.

  I stigla ih je kazna za ono što su činili, i sa svih strana ih je obuzelo ono čemu su se rugali.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:035

  Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: "Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali." Tako su isto i onī prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo već da jasno obznane?

  I rekli su oni koji su druge Njemu u obožavanju pridruživali: "Da je Allah htio, ne bismo ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikoga obožavali i ne bismo ništa, bez Njegove volje, zabranjenim smatrali. Baš tako su i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni šta drugo već da jasno obznane?!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:036

  Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!" I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.

  Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu ibadet činite, a šejtana - taguta se klonite!" I bilo je među njima onih koje je Allah uputio, a i onih koji su zaslužili zabludu. Zato putujte Zemljom da vidite kakav je bio svršetak onih koji su poslanike u laž utjerivali.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:037

  Ma koliko ti želio da oni budu na Pravome putu, Allah neće ukazati na Pravi put onome koga je u zabludi ostavio i njima niko neće pomoći.

  Ma koliko ti želio da im uputa bude data, Allah, zaista, neće uputiti nikoga koga u zabludu okrene i njima niko neće pomoći.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:038

  Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom: "Allah neće oživiti onoga koji umre!" A hoće, to je Njegovo obećanje koje će se, doista, ispuniti – samo što većina ljudi ne zna –

  Oni se zaklinju Allahom, učvršćujući zakletve svoje: "Allah neće oživiti onoga koji umre!" Ali hoće! To Njegovo obećanje doista će se ispuniti, ali to većina ljudi ne zna.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:039

  da bi im objasnio ono oko čega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili.

  Da bi im objasnio ono u čemu su se razilazili, i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:040

  Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo: "Budi!" – i ono bude.

  Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo: "Budi!", i ono bude.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:041

  One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onome svijetu biće još veća – kad bi oni samo znali! –

  One koji su se iselili radi Allaha, nakon što su bili tlačeni, Mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na ahiretu bit će još veća - kad bi samo oni što su izostali znali."

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:042

  onima koji budu trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali.

  Iselili su se oni koji su, oslanjajući se na Gospodara svoga, strpljivi bili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:043

  Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate –

  Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike s objavom slali; ako za to ne znate, pitajte sljedbenike Knjige!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:044

  jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.

  Slali smo ih s jasnim dokazima i knjigama, a tebi spuštamo Opomenu, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:045

  A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju – da ih Allah neće u zemlju utjerati ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći,

  A zar su sigurni oni koji podmuklo prave zlo - da ih Allah neće u zemlju utjerati, ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:046

  ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti – oni neće umaći! –

  ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti, pa da neće umaći,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:047

  ili da ih neće malo-pomalo kažnjavati? Ali, Gospodar vaš je doista blag i milostiv.

  ili da ih neće, dok su u strahu, kažnjavati? Ali Gospodar vaš je, doista, milosrdan i milostiv.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:048

  Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno?

  Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo, pruža sjene svoje Allahu sedždu čineći i da je sve to pokorno?

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:049

  Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole,

  Allahu sedždu čini sve živo na nebesima i na Zemlji, i meleci, a oni se ne ohole,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:050

  boje se Gospodara svoga, koji vlada njima, i čine ono što im se naredi.

  boje se Gospodara svoga koji je iznad njih i čine ono što im se naredi.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:051

  Allah kaže: "Dvojici bogova se ne klanjajte! – samo je jedan Bog – i samo se Mene bojte!"

  Allah kaže: "Dvojicu bogova za obožavanje ne uzimajte!", samo je jedan Bog, "i samo od Mene strahujte!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:052

  Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite?

  Allahu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji i Njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekoga drugog osim Allaha da se bojite?!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:053

  Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite.

  Svaka blagodat koju uživate od Allaha je, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:054

  I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas Gospodara svoga s drugim izjednači

  A potom, kad vam On nevolju otkloni, neki od vas Gospodaru svome druge u obožavanju pridružuju,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:055

  da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali, zbilja, znaćete!

  da bi zanijekali ono što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali zbilja, znat ćete!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:056

  Mnogobošci onima koji ništa ne znaju ostavljaju dio hrane koju im Mi dajemo. Allaha mi, bićete, sigurno, pitani zato što stalno laži izmišljate.

  Višebošci onima koje kako treba ne poznaju, određuju dio onoga čime smo ih opskrbili. Allaha Mi, bit ćete sigurno pitani za ono što ste stalno izmišljali!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:057

  Oni Allahu kćeri pripisuju – hvaljen neka je On! – a sebi ono što priželjkuju.

  Oni Allahu kćeri pripisuju - Uzvišen je On! - a sebi ono što priželjkuju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:058

  I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten,

  I kad nekom od njih bude donesena vijest da mu se rodila kći, lice mu se ojađenom smrkne,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:059

  krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena; da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!

  krije se od ljudi zbog loše vijesti koja mu je dojavljena: da li da je uz poniženje zadrži, ili u prašinu da je zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:060

  Oni koji u onaj svijet ne vjeruju hrđavih su osobina, a Allah ima svojstva najuzvišenija; On je silan i mudar.

  Oni koji u ahiret ne vjeruju loša svojstva imaju, a Allah ima svojstva najuzvišenija: On je Silni i Mudri.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:061

  Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao, ništa živo na Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov dođe, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati.

  Kad bi Allah ljude zbog zuluma njihovog kažnjavao, ništa živo na Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov prođe, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:062

  Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju i njihovi jezici govore laž da njih čeka najljepša nagrada; a njih, nema sumnje, vatra čeka; oni će se u nju prvi potjerati.

  Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju i njihovi jezici govore laž da njih čeka najljepša nagrada; a njih, nema sumnje, Vatra čeka: oni će u nju prvi potjerani biti.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:063

  Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šejtan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sada drug njihov, njih čeka patnja nesnosna.

  Allaha Mi, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šejtan uljepšao postupke njihove, i on je sada drug njihov, njih čeka bolna patnja.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:064

  Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono oko čega se razilaze, i da bude vjernicima uputa i milost.

  Mi tebi objavljujemo Knjigu, samo da bi im ti objasnio ono u čemu se razilaze i da bude uputa i milost ljudima koji vjeruju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:065

  Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća! To je, zaista, dokaz za ljude koji hoće da čuju.

  Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća! Tu je, zaista, dokaz za ljude koji čuju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:066

  Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju.

  Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da pijete ono što iz njene utrobe dolazi, što nastaje između grizina i krvi; mlijeko je to, čisto i ukusno onima koji ga piju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:067

  A od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. To je, doista, dokaz onima koji pameti imaju."

  A od plodova palmi i loze pripremate opojno piće i hranu prijatnu. Tu je, doista, dokaz za ljude koji shvataju."

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:068

  Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi,

  Gospodar tvoj pčelu je nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima, na drveću i u onome što naprave ljudi,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:069

  zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.

  zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja, u njemu je lijek ljudima. Tu je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:070

  Allah vas stvara i poslije vam duše uzima; ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je, zaista, Sveznajući i Svemoćni.

  Allah vas stvara a poslije vam duše uzima; među vama ima onih koji senilnost - duboku starost dožive, pa opet ne znaju nakon što su znanje imali. Allah je, zaista, Onaj Koji sve zna i svemoćan je.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:071

  Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima. Ali oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni?

  Allah vas je u opskrbi jedne nad drugima odlikovao. Ali, oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Pa zar Allahove blagodati niječu?!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:072

  Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču

  Allah vam stvara žene od vaše, ljudske, vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke; i opskrbljuje vas dobrima. Pa zar u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču?!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:073

  i klanjaju se, pored Allaha, onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji ništa ne mogu!

  I obožavaju, pored Allaha, one koji im nisu u stanju bilo kakvu opskrbu dati, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji ništa ne mogu!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:074

  Zato ne navodite Allahu slične! Allah doista zna, a vi ne znate.

  Zato s Allahom ništa ne poredite! Allah, doista, zna, a vi ne znate!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:075

  Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onoga koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno – zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali većina njih ne zna.

  Allah navodi primjer roba u tuđem vlasništvu, koji ništa nema, i onoga kome smo Mi lijepu opskrbu dali i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno - zar su oni jednaki?! Neka je hvaljen Allah! Ali, većina njih ne zna!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:076

  Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih je jedan gluhonijem, koji ništa nema i koji je na teretu gospodaru svome – kud god ga pošalje, nikakva dobra ne donese. Da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na Pravome putu?

  Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi, od kojih je jedan gluhonijem, koji ni za šta nije sposoban, i koji je na teretu gospodaru svome - kud god ga pošalje, nikakva dobra ne donese. Da li je on jednak onom koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na Pravom putu?!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:077

  Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će u tren oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu, Svemoćni!

  Allah zna sve tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će kao treptaj oka, ili još brže, doći - zaista Allah nad svime ima moć!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:078

  Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.

  Allah vas iz nutrina majki vaših izvodi dok još ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum - da biste se zahvaljivali.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:079

  Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali.

  Zar oni ne vide ptice kako su potčinjene u prostranstvu nebeskom?!, njih samo Allah drži. Tu su, zaista, dokazi ljudima koji vjeruju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:080

  Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite, a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostirku i korisne stvari, sve dok se ne istroše.

  Allah vam daje smiraj u vašim kućama, i daje vam od kože stoke šatore, koje lahko nosite dok putujete i kad se smjestite, a od vune njihove, i dlake njihove, i kostrijeti njihove imovinu i odjeću, sve do određenog roka.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:081

  Od onoga što je stvorio – Allah vam hlad daje i skloništa u brdima vam daje i odjeću koja vas čuva od vrućine; daje vam i oklope koji vas u borbi štite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslušni.

  Allah vam u onome što je stvorio hlad daje, i skloništa u brdima vam daje, i odjeću koja vas čuva od vrućine daje vam, a i odjeću koja vas od vlastite sile štiti - tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili predani.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:082

  A ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ.

  A ako se oni okrenu - pa tvoja je dužnost samo da jasno saopćiš.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:083

  Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču – većina njih su nevjernici.

  Iako znaju za blagodat Allahovu, opet je poriču i većina njih nevjernici su.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:084

  A na Dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima neće biti dopušteno, niti će se od njih tražiti da se Allahu umiljavaju.

  A na Dan kada iz svakog naroda svjedoka podignemo, nevjernicima neće biti dopušteno da se pravdaju, niti će im biti udovoljeno da blagonaklonost za povratak traže.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:085

  Kad oni koji nisu vjerovali dožive patnju, ona im se neće ni ublažiti ni odložiti.

  Kad se oni koji su zulum činili osvjedoče u patnju, u tome olakšanja niti odgode neće imati.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:086

  A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali – božanstva svoja ugledaju i reknu: "Gospodaru naš, ovo su božanstva naša; njima smo se klanjali, a ne Tebi" – božanstva će im dobaciti: "Vi ste, uistinu, lažljivci!"

  A kad oni koji su Njemu druge u obožavanju pridruživali vide svoja božanstva, reći će:"Gospodaru naš, ovo su naša božanstva koja smo, mimo Tebe, molili." Ona će im dobaciti: "Vi ste, uistinu, lažljivci!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:087

  I oni će se toga dana Allahu pokoriti, i propast će ono što su potvarali.

  I oni će se toga dana Allahu pokoriti, i nestat će ono što su lažno obožavali.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:088

  One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju.

  Onima koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali, povećat ćemo patnju preko patnje, zato što su smutnju pravili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:089

  A šta će biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.

  I sjeti se Dana kada protiv svakog naroda oživimo po jednog svjedoka, iz njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve - kao uputu, i milost, i radosnu vijest za muslimane.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:090

  Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.

  Allah, zaista, naređuje pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjih, a razvrat, sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; On vas savjetuje ne bi li ste se prisjetili i pouku uzeli.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:091

  I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.

  I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahu obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih čvrsto dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:092

  I ne budite kao onā koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela, i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na Sudnjem danu će vam, doista, objasniti ono oko čega ste se razilazili.

  I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela, služeći se zakletvama svojim za međusobnu prevaru, samo zato što je jedno pleme brojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na Sudnjem danu će vam, doista, objasniti ono u čemu ste se razilazili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:093

  Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na Pravi put ukazuje onome kome On hoće; i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili.

  Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali On onome kome hoće daje da je u zabludi, a na Pravi put upućuje onoga koga On hoće; i vi ćete, doista, biti pitani za ono što ste radili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:094

  I ne služite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji, i da ne biste nesreću iskusili zato što ste od Allahova puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka.

  I ne služite se zakletvama zato da biste jedni druge varali, pa da posrne noga nakon što je stabilna bila, i da zlo iskusite zato što ste od Allahova puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:095

  I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi – ono što je u Allaha – za vas je, da znate, bolje!

  I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi - ono što je u Allaha za vas je bolje, ako znate!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:096

  Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je. One koji su trpjeli Mi ćemo, sigurno, nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili.

  Ono što je u vas-prolazno je, a ono što je u Allaha-vječno je. Mi ćemo, sigurno, one koji su strpljivi bili prema onom boljem što su činili nagraditi.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:097

  Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.

  Ko god činio dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih u skladu s najboljim što su činili nagraditi.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:098

  Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog,

  Kada budeš htio učiti Kur'an, zatraži Allahovu zaštitu od šejtana prokletog,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:099

  on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju;

  on doista nema nikakve moći nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga uzdaju,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:100

  njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.

  njegova je moć jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu pridružuju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:101

  Kada Mi ajet dokinemo drugim – a Allah najbolje zna što objavljuje – oni govore: "Ti samo izmišljaš!" A nije tako, nego većina njih ne zna.

  Kada Mi ajet zamijemo drugim - a Allah najbolje zna što objavljuje - oni govore: "Ti samo izmišljaš!" A nije tako, nego većina njih ne zna.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:102

  Reci: "Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima."

  Reci: "Od Gospodara tvoga spušta ga Džibril, Duh Blagoslovljeni s Istinom, da još više učvrsti vjernike, i da bude uputa i radosna vijest muslimanima."

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:103

  Mi dobro znamo da oni govore: "Poučava ga jedan čovjek!" Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tuđina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku.

  Dobro znamo da oni govore: "Poučava ga jedan čovjek! Jezik onoga na koga su skloni tako misliti, jezik je nearapa, a ovaj Kur'an na jasnom je arapskom jeziku.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:104

  Onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze Allah, sigurno, neće ukazati na Pravi put, i njih čeka patnja nesnosna.

  One koji ne vjeruju u Allahove ajete i znakove Allah sigurno neće uputiti, i njih čeka patnja bolna.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:105

  Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci.

  Laži izmišljaju samo oni koji u Allahove ajete i znakove ne vjeruju i to su baš lažljivci.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:106

  Onoga koji zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao – osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri – čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika,

  Onaj ko zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao - ne i onaj ko na to bude primoran, već onaj koji nevjerovanje širokogrudo prihvati - Allah se na takve srdi i njih čeka patnja velika,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:107

  zato što više vole život na ovome nego na onome svijetu, a Allah neće ukazati na Pravi put onima koji neće da vjeruju.

  zato što su više voljeli život na dunjaluku nego na ahiretu, a Allah neće uputiti narod koji ne vjeruje.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:108

  To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio, i oni su zaista nemarni;

  To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio, i oni su itekako nemarni;

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:109

  oni će, nema sumnje, na onome svijetu biti izgubljeni.

  nema sumnje da će oni na ahiretu baš biti gubitnici.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:110

  Gospodar tvoj će onima koji se isele, nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili – Gospodar tvoj će im, poslije toga, doista, oprostiti i samilostan biti

  Onima koji su se, nakon što su u iskušenje dovedeni pa nevjerovanje izjavili, iselili, pa se onda borili i strpljivi bili - Gospodar tvoj će, poslije toga, doista, oprostiti i milostiv biti

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:111

  na Dan u kom će svaki čovjek samo o sebi brinuti, i u kome će se svakom čovjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se neće učiniti!

  na Dan kada će svako samo o sebi brinuti, i u kome će se svakoj osobi za djela njena puna nagrada ili kazna dati, i nepravda im neće biti učinjena!

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:112

  Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.

  Allah navodi kao primjer jedno naselje''" koje je bilo sigurno i spokojno, u koje je u izobilju dolazila ukusna hrana sa svih strana, pa je zanijekalo Allahove blagodati, pa mu je Allah dao da iskusi i glad i strah zbog onoga što su stanovnici njegovi činili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:113

  I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili.

  I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali, i stigla ih je kazna dok su zulumćari bili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:114

  Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate.

  Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako samo Njemu ibadet činite.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:115

  On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i onu stoku koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad – pa, Gospodar tvoj će, zaista, oprostiti i samilostan biti.

  On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad- pa, Gospodar tvoj je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:116

  I ne govorite neistine jezicima svojim: "Ovo je dopušteno, a ovo je zabranjeno", da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine – neće uspjeti,

  I ne govorite laži jezicima svojim: "Ovo je dopušteno, a ovo zabranjeno", da biste tako o Allahu laži izmišljali. Oni koji o Allahu laži izmišljaju - neće uspjeti,

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:117

  kratko će uživati, i njih će strašna patnja čekati.

  kratko će uživati, a onda će patnju bolnu imati.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:118

  Jevrejima smo zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali; Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

  Jevrejima smo zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali; Mi njima nismo zulum učinili, oni su sami sebi zulum nanosili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:119

  Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, Gospodar tvoj će poslije toga, sigurno, oprostiti i samilostan biti.

  Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, Gospodar tvoj će, poslije toga, sigurno oprostiti i milostiv biti.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:120

  Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim,

  Ibrahim je doista bio predvodnik, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije bio od onih koji Allahu druge u obožavanju pridružuju.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:121

  i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na Pravi put izveo,

  I bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; njega je Allah izabrao i na Pravi put uputio.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:122

  i Mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovome svijetu, a na onome svijetu će doista biti među onima dobrima.

  I dali smo mu dobro na dunjaluku, a na ahiretu doista će biti među dobrima.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:123

  Poslije smo tebi objavili: "Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim!"

  Poslije smo tebi objavili: "Slijedi vjeru Ibrahimovu, on je bio vjere čiste, on nije bio od onih koji Allahu druge u obožavanju pridružuju!"

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:124

  Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali različita mišljenja o njoj, i Gospodar tvoj će na Sudnjem danu njima presuditi u onome oko čega su se razišli.

  Svetkovanje subote propisano je onima koji su imali različita mišljenja o njoj, i Gospodar tvoj će im na Kijametskom danu presuditi u vezi s onim u čemu su se razilazili.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:125

  Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu.

  Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji Uputu slijede.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:126

  Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.

  A ako budete kažnjavali, onda kažnjavajte samo onako kako ste i sami kažnjeni; a ako otrpite - to je, doista, bolje za strpljive.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:127

  Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.

  Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne žalosti se za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.

  Pcele, Mekka, 128 ajeta 016:128

  Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.

  Allah je zaista uz one koji se uščuvaju i koji dobra djela čine.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović