Al-Isra

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:001

  Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

  Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba od Časne džamije do Najdalje džamije, čiju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On je, uistinu, Svečujući i Svevideći.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:002

  A Musau smo Knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili: "Mjesto Mene – Gospodara drugog ne uzimajte,

  A Musau smo Knjigu dali i uputom je sinovima Israilovim učinili: "Osim Mene zaštitinika ne tražite,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:003

  o potomci onih koje smo sa Nuhom nosili!" On je, doista, bio rob zahvalni.

  o potomci onih koje smo sa Nuhom u lađi prevezli! On je, doista, bio rob zahvalni.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:004

  I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Israilovim: "Vi ćete doista dva puta nered na Zemlji učiniti i preko mjere oholi postati.

  I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Israilovim: "Vi ćete doista dva puta nered na Zemlji učiniti i uveliko se oholiti."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:005

  I kad dôđē vrijeme prve od dvije prijetnje, poslaćemo protiv vas robove Naše, silno moćne, oni će uzduž i poprijeko zemlju vašu pregaziti, i prijetnja će se ispuniti.

  Kada dođe vrijeme prvoga, poslat ćemo protiv vas robove Naše snage žestoke, oni će uzduž i poprijeko zemlju vašu pregaziti, i obećanje o kazni će se ispuniti.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:006

  Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas imecima i sinovima i učinićemo vas brojnijim. –

  Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i povećati vam imetke i sinove i učinit ćemo vas brojnijim.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:007

  Sve što činite – činite sebi, dobro i zlo. – A kad dôđē vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u Hram, kao i prvi put, ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše.

  Pa, ako dobro budete činili - sebi ste ga činili, a ako zlo budete činili - protiv sebe ste ga činili! A kad dođe vrijeme drugog nereda, poslat ćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u Mesdžid uđu, kao što su u njega ušli i prvi put, i da do temelja, sve nad čime zavladaju, poruše.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:008

  I Gospodar vaš će vam se opet smilovati; ako vi ponovo započnete, započećemo i Mi. A Džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili.

  I možda vam se Gospodar vaš opet smiluje; ali ako se vratite neredu, vratit ćemo se i Mi kazni. A Džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:009

  Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika,

  Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:010

  a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili.

  a da smo za one koji u ahiret ne vjeruju-bolnu patnju pripremili.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:011

  Čovjek i proklinje i blagosilja; čovjek je doista nagao.

  Baš kao što moli za ono što je dobro, čovjek nekada moli i za ono što ne valja. Čovjek je zaista sklon da ishitren bude.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:012

  I Mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili: znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili kako biste mogli tražiti od Gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali; i sve smo potanko objasnili.

  I Mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili: znak noći smo uklonili, a znak dana smo svijetlim učinili kako biste mogli da tražite blagodati Gospodara svoga i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali i sve smo potanko objasnili.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:013

  I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati:

  I svakom čovjeku Mi ono što uradi o vrat privezujemo, a na Kijametskom danu pokazat ćemo mu knjigu koju će otvorenu zateći:

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:014

  "Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!"

  "Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:015

  Onaj ko ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta, i nijedan grješnik neće tuđe grijehe nositi. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!

  Onaj ko slijedi Uputu pomoći će sam sebi time što je slijedi, a onaj ko zaluta - sebi će štetu nanijeti time što luta, i nijedna duša neće nositi grijehe druge. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:016

  Kad hoćemo jedan grad uništiti, onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo.

  Kad hoćemo da neko naselje uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli naredimo pokornost a oni u njemu buntovni budu i tako se nad njima obistini Riječ kazne, pa ga do temelja razrušimo.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:017

  I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.

  I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj u potpunosti zna i vidi grijehe robova Svojih.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:018

  Onome ko želi ovaj svijet, Mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije Džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći.

  Onome koji želi ovaj - kratkotrajni svijet, Mi mu na njemu brzo dajemo - što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije Džehennem pripremiti, u kome će se prezren i odbačen peći.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:019

  A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.

  A svako ko za ahiretom teži i zbog njega se trudi, a vjernik je - pa trud takvih će pohvalan biti.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:020

  Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni.

  Svima njima, ijednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:021

  Gledaj kako jednima dajemo prednost nad drugima; a na onome svijetu razlika u stepenima i prednostima biće, doista, veća.

  Gledaj kako jednima dajemo prednost nad drugima; a na ahiretu će razlika u stepenima i prednostima biti, doista, veća.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:022

  Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog boga – da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao.

  Ne uzimaj uz Allaha nekog drugog boga, pa da prezren i bez podrške budeš!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:023

  Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.

  Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu ibadet činite i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!", i ne odbij ih od sebe, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:024

  Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!"

  Iz samilosti prema njima svoje krilo poniznosti spusti i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, kao što su oni mene, kad sam bio dijete, podizali!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:025

  Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim: ako budete poslušni – pa, Allah će doista oprostiti onima koji se kaju.

  Gospodar vaš najbolje zna šta je u dušama vašim: ako budete poslušni, pa Allah će, doista, oprostiti onima koji se kaju.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:026

  Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku, ali ne rasipaj mnogo,

  Daj bližnjemu svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku, ali nipošto ne rasipaj.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:027

  jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.

  Zaista su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome itekako nezahvalan.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:028

  A ako moraš od njih glavu okrenuti, jer i sam od Gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im barem koju lijepu riječ reci.

  A ako moraš da se od njih okreneš, jer i sam od Gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im bar birane riječi obećanja uputi.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:029

  Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao,

  Ne drži ruku svoju stisnutu kao da je za vrat privezana, a nemoj je ni posve pružati, pa da ukoren budeš i kloneš - bez ičega ostaneš.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:030

  Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.

  Gospodar tvoj, zaista, pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje je. On, uistinu, u potpunosti zna i vidi robove Svoje.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:031

  Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh.

  Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo, a ubijati njih doista je veliki grijeh!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:032

  I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!

  I ne približavajte se bludu! Doista je to razvrat, i to je ružan put!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:033

  I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kad pravda zahtijeva! A ako je neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoračuje granicu u ubijanju, ta njemu je data vlast.

  I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio, osim kada je to zakonom opravdano! A ako je neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom nasljedniku ili staratelju dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoračuje granicu u ubijanju. On će, doista, biti pomognut.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:034

  A od imetka siročeta – što dalje! Osim ako ga želite unaprijediti, sve dok ne postane punoljetno. I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista, odgovarati!

  I ne približavajte se imetku siročeta, osim ako želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno. I ispunjavajte ono na šta ste se obavezali, jer će se za ugovore zaista odgovarati!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:035

  Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru! To je bolje i posljedice su ljepše.

  Napunite mjeru kada mjerite i vagajte vagom ispravnom! To je bolje i posljedice su ljepše.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:036

  Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.

  Ne govori ono što ne znaš! I sluh, i vid, i razum - za sve to će se, zaista, odgovarati.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:037

  Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići,

  Ne hodi po zemlji nadmeno! Zemlju sigurno ne možeš probiti ni brda visinom dostići.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:038

  sve je to ružno, Gospodaru tvome mrsko.

  Sve ogavnosti što su u tome, tvome su Gospodaru mrske.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:039

  To je mudrost koju ti Gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaji Allahu drugog boga da ne bi u Džehennem bio bačen, prekoren i od milosti Njegove udaljen.

  To je mudrost koju ti Gospodar tvoj objavljuje. I ne pridodaji Allahu drugog boga da ne bi u Džehennem bio bačen, prekoren i odbačen.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:040

  Zar je vaš Gospodar vas sinovima obdario, a Sebi, kao kćeri, meleke uzeo? Vi, zaista, izgovarate krupne riječi.

  Zar je vaš Gospodar vas sinovima obdario, a Sebi, kao kćeri, meleke uzeo?! Vi, zaista, izgovarate krupne riječi.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:041

  Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo da bi oni pouku izvukli, ali ih on sve više otuđuje.

  U Kur'anu smo mnoštvo opomena naveli da bi oni pouku izvukli, ali njima on samo odbojnost povećava.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:042

  Reci: "Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi onda potražili put do Allaha Svevišnjeg."

  Reci: "Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi onda potražili put do Vlasnika Arša."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:043

  Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga što oni govore!

  Slavljen je On i visinom velikom uzvišen naspram onoga što oni govore!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:044

  Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i onī na njima; i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.

  Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je, doista, Onaj Koji ne žuri s kaznom i Onaj Koji oprašta grijehe.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:045

  Kad čitaš Kur'an, između tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju Mi zastor nevidljiv stavimo,

  A kada učiš Kur'an, između tebe i onih koji u ahiret ne vjeruju Mi zastor nevidljivi koji razdvaja stavimo.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:046

  a na srca njihova pokrivače da ga ne bi razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kad ti spomeneš Gospodara svoga u Kur'anu, Njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg.

  a na srca njihova pokrivače da ga ne bi razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kada ti u Kur'anu spomeneš Gospodara svoga da Jedini je, oni iz odbojnosti okrenu leđa.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:047

  Mi dobro znamo šta oni žele čuti kada te dolaze prisluškivati, i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore: "Vi slijedite samo opčinjena čovjeka!"

  Mi dobro znamo šta oni žele da čuju kada dolaze da te prisluškuju, i o čemu se sašaptavaju kad zulumćari govore: "Vi slijedite samo opčinjena čovjeka!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:048

  Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu naći Pravi put.

  Pogledaj kako oni tebe opisuju, pa onda lutaju i ne mogu da nađu Pravi put.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:049

  Oni govore: "Zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo, kao nova bića, doista biti oživljeni?"

  Oni govore: "Zar kad se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo novim stvaranjem, doista, oživljeni biti?!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:050

  Reci: "Hoćete, i da ste kamenje ili gvožđe

  Reci: "Budite, ako možete, kamenje ili gvožđe

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:051

  ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno." – "A ko će nas u život vratiti?" – upitaće oni, a ti reci: "Onaj koji vas je i prvi put stvorio", a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: "Kada to?" Ti reci: "Možda ubrzo!

  ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno!" "A ko će nas u život vratiti?", upitat će oni. Ti reci: "Onaj Koji vas je i prvi put stvorio", a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: "Kada to?" Ti reci: "Možda ubrzo!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:052

  Biće onog Dana kad vas On pozove, i odazvaćete se, hvaleći Ga, i pomislićete da ste ostali samo malo vremena."

  Bit će Onog dana kad vas On pozove, i vi ćete se, s hvalom Njemu, odazvati, i pomisliti da ste samo malo vremena ostali.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:053

  Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj –

  Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi, ili će šejtan posijati neprijateljstvo među njima; šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:054

  "Gospodar vaš dobro vas poznaje: ako hoće, On će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti." – A Mi tebi nismo dali vlast nad njima.

  Gospodar vaš najbolje vas poznaje: ako hoće, On će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti. A nismo te poslali sa zaduženjem da im Uputu daš.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:055

  Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na Zemlji; Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo Zebur dali.

  Gospodar tvoj najbolje zna one na nebesima i one na Zemlji; Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo Zebur dali.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:056

  Reci: "Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima – ali vas oni neće moći nevolje osloboditi niti je izmijeniti."

  Reci: "Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima, pa, oni od vas neće moći nevolju otkloniti niti je preusmjeriti."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:057

  Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako se treba čuvati.

  Oni kojima se oni mole i sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga treba se čuvati.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:058

  I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti; to je u Knjizi zapisano.

  I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Kijametskog dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti; to je u Knjizi zapisano.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:059

  A da ne šaljemo čuda, zadržava Nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda šaljemo samo da zastrašimo.

  A da ti pošaljemo velike znakove spriječilo Nas je samo to što su ih prijašnji narodi lažnim smatrali; Semudu smo kao očiti znak kamilu dali, pa su u vezi s njom zulum učinili. A velike znakove šaljemo samo za zastrašivanje.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:060

  I rekli smo ti: "Svi ljudi su u Allahovoj vlasti!" A san koji smo ti dali da usniješ i drvo ukleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude. Mi ih zastrašujemo, ali njima to samo povećava ionako veliko bezvjerstvo.

  I kada smo ti rekli: "Sve ljude Gospodar tvoj, zaista, obuhvaća! A prizor koji smo ti pokazali i drvo prokleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude. Mi ih zastrašujemo, ali to samo njihovu osionost pojačava."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:061

  I kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!" – oni se svi, osim Iblisa, pokloniše. "Zar da se poklonim onome koga si Ti od ilovače stvorio?" – reče.

  I kada rekosmo melecima: "Učinite sedždu Ademu!" - oni svi, osim Iblisa, sedždu učiniše. "Zar da učinim sedždu onome koga si Ti od gline stvorio?", reče.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:062

  "Reci mi" – reče onda – "evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Smaka svijeta sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti."

  "Reci mi", reče onda, "evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Kijametskog dana sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:063

  "Odlazi!" – reče On. "Onima koji se za tobom budu poveli i tebi – kazna džehennemska biće vam puna kazna.

  "Odlazi!", reče On. "A svakom od njih ko te bude slijedio - Džehennem će svima vama biti obilna kazna.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:064

  I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje –

  I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja - a samo je obmana to što im šejtan obećava,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:065

  ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!" A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!

  ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!" A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:066

  Gospodar vaš, vas radi, pokreće lađe po moru da biste tražili Njegove blagodati, jer je On prema vama milostiv.

  Gospodar vaš je Taj Koji radi vas pokreće lađe po moru da biste tragali za Njegovim obiljem. On je, zbilja, prema vama milostiv.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:067

  Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo On. A kad vas On na kopno spasi, vi okrećete glave; čovjek je uvijek nezahvalan!

  Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nestanu oni koje inače prizivate, postoji samo On. A kad vas On na kopno spasi, vi se okrećete, a čovjek je itekakav nezahvalnik!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:068

  Zar ste sigurni da vas On neće u zemlju utjerati ili da protiv vas neće pješčanu oluju poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći?

  Zar ste sigurni da vas On neće u zemlju utjerati ili da na vas pješčanu oluju neće poslati, pa da onda sebi nikakva zaštitnika nećete naći?!

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:069

  Ili, zar ste sigurni da vas On po drugi put neće na more izvesti, i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi Nas zbog vas na odgovornost pozvao.

  Ili ste možda sigurni da vas On ponovo neće na more izvesti, i buru na vas poslati i potopiti vas zbog neposlušnosti vaše?! Tada ne biste nikoga našli ko bi Nas zbog vas na odgovornost pozvao.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:070

  Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.

  Mi smo sinovima Ademovim počast ukazali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i nad mnogima koje smo stvorili posebnu im prednost dali.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:071

  A na Dan kada pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova dâ u desnu ruku njihovu čitaće knjige svoje i neće im biti ni koliko trun jedan učinjena nepravda;

  A na Dan kad pozovemo sve ljude s predvodnikom njihovim, oni kojima knjiga njihova u desnu ruku data bude, čitat će knjige svoje i neće im, ni koliko končić na hurminoj košpici, zulum učinjen biti.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:072

  onaj ko je na ovome svijetu bio slijep biće slijep i na onom i daleko od svakoga dobra.

  Onaj ko je na ovom svijetu bio slijep, bit će slijep i na ahiretu, i još dalje će zalutati.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:073

  I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv Nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem.

  I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv Nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni kao prijatelja prihvatili.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:074

  A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio,

  A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:075

  i tad bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.

  i tada bismo ti, doista, dali da iskusiš dvostruku patnju u životu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:076

  A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istjerali, ali, tada ni oni u njoj ne bi dugo, poslije tebe, ostali,

  Pa iako su te umalo iz zemlje pokrenuli da bi te iz nje istjerali, ipak ni oni tada u njoj ne bi dugo, poslije tebe, ostali.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:077

  jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali, i ni ti nećeš naići na odstupanje od zakona Našeg.

  To pravilo je važilo za sve one kojima smo prije tebe poslanike poslali; nećeš vidjeti da je naše pravilo promijenjeno.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:078

  Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.

  Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i Kur'an u namazu u zoru uči, jer učenju Kur'ana u namazu u zoru mnogi prisustvuju.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:079

  I probdij dio noći u molitvi – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati.

  I bdij dio noći u namazu - tebi dodatnom; na ahiretu će te tvoj Gospodar na hvaljeni položaj postaviti.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:080

  I reci: "Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!"

  I reci: "Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine! I daruj mi od Sebe moć koja će mi pomoći!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:081

  I reci: "Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!"

  I reci:"Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:082

  Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.

  Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a zulumćarima on samo povećava propast.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:083

  Kad čovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava.

  Kad čovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:084

  Reci: "Svako postupa po svom nahođenju, a samo Gospodar vaš zna ko je na Pravome putu."

  Reci: "Svako na svoj način?" postupa, a Gospodar vaš najbolje zna ko je na Pravom putu."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:085

  Pitaju te o duši. Reci: "Šta je duša – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja."

  Pitaju te o duhu. Reci: "Duh je nešto što samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:086

  A da hoćemo, Mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili, i ti, poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao,

  A da hoćemo, Mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili, i ti, poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:087

  ali Gospodar tvoj je tebi milostiv i Njegova dobrota prema tebi zaista je velika.

  ali, Gospodar tvoj je tebi milostiv i Njegova dobrota prema tebi zaista je velika.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:088

  Reci: "Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali."

  Reci: "Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:089

  Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje

  Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi samo poricanje prihvata.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:090

  i govore: "Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš;

  I govore: "Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje izvor-vodu ne izvedeš;

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:091

  ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš;

  ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš;

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:092

  ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dovedeš;

  ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke nama sučelice ne dovedeš;

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:093

  ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo." Reci: "Hvaljen neka je Gospodar moj! – zar ja nisam samo čovjek, poslanik?"

  ili dok ne budeš imao kuću od zlata, ili dok se na nebo ne uspenješ; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo." Reci: "Uzvišen neka je Gospodar moj!, zar ja nisam samo čovjek, poslanik?!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:094

  A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili: "Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao?"

  A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili: "Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao?!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:095

  Reci: "Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali."

  Reci: "Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:096

  Reci: "Allah je dovoljan svjedok meni i vama, jer On zna i vidi robove Svoje."

  Reci: "Allah je dovoljan da svjedoči za ovo između mene i vas, a zaista On dobro zna i vidi robove Svoje."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:097

  Onaj kome Allah ukaže na Pravi put – na Pravome putu je, a onome koga u zabludi ostavi, tome, mimo Njega, nećeš naći zaštitnikā. Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo biće Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačaćemo im oganj.

  Onaj koga Allah uputi - on je upućen, a onoga koga na stranputicu odvede, tome, mimo Njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih, na Kijametskom danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit će Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:098

  To će im biti kazna zato što u dokaze Naše nisu vjerovali i što su govorili: "Zar kada postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja, doista, biti oživljeni?"

  To će im biti kazna zato što u znakove i ajete Naše nisu vjerovali i što su govorili: "Zar kad postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni?!"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:099

  Zar oni ne znaju da je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, kadar stvoriti slične njima i da im je već odredio čas oživljenja u koji nema sumnje? A nevjernici samo poriču.

  Zar oni ne znaju da je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, kadar da stvori slične njima i da im je već odredio čas oživljenja, u koji nema sumnje? Ali zulumćari samo poriču.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:100

  Reci: "Da vi posjedujete riznice milosti Gospodara moga, i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite"; čovjek je uistinu tvrdica.

  Reci: "Da vi posjedujete riznice milosti Gospodara moga, i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite; čovjek je baš tvrdica.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:101

  Mi smo Musau devet očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove kad je precima njihovim došao i kada mu je faraon rekao: "Ja mislim, o Musa, da si ti doista opčinjen",

  Mi smo Musau devet očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove kad je precima njihovim došao i kada mu je faraon rekao: "Ja mislim, o Musa, da si ti doista opčinjen",

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:102

  da je odgovorio: "Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja, i ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati."

  a Musa odgovori: "Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja, i ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:103

  I faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa Mi potopismo i njega i one koji su bili s njim – sve,

  Faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa mi potopismo i njega i sve one koji su bili s njim,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:104

  i poslije toga rekosmo sinovima Israilovim: "Naselite se u zemlji, pa kad Smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane."

  i poslije toga rekosmo sinovima Israilovim: "Naselite se u zemlji, pa kad vrijeme ahireta nastupi, sve ćemo vas zajedno dovesti."

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:105

  Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo, i na istinit način se on objavljuje. A tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.

  Mi Kur'an s Istinom spuštamo i s Istinom on silazi. A tebe smo poslali samo kao donositelja radosnih vijesti i upozoritelja.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:106

  I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.

  I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:107

  Reci: "Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tle kad im se on čita,

  Reci: "Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tlo, čineći sedždu, kad im se on čita.

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:108

  i govore: 'Hvaljen neka je Gospodar naš, obećanje Gospodara našeg se ispunilo!'"

  I govore: "Uzvišen neka je Gospodar naš, obećanje Gospodara našeg se ispunilo!''

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:109

  I padaju licem na tle plačući, i on im uvećava strahopoštovanje.

  i padaju licem na tle plačući, i on im uvećava strahopoštovanje,

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:110

  Reci: "Zovite: 'Allah', ili zovite: 'Milostivi', a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga"

  Reci: "Zovite Ga: 'Allahu', ili zovite: 'Svemilosni', a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga"

  Nocno putovanje, Mekka, 111 ajeta 017:111

  i reci: "Hvaljen neka je Allah, koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći – i hvaleći Ga veličaj!"

  I reci: "Sva hvala Allahu Koji Sebi nije uzeo djeteta i Koji u vlasti nema ortaka, i Kome ne treba zaštitnik zbog nemoći" - i istinski Ga veličaj!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović