Ta ha

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:001

  Tā Hā.

  Ta-ha

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:002

  Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš,

  Ne objavljujemo ti Kur'an da se mučiš.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:003

  već da bude pouka onome koji se boji –

  već da bude opomena onome koji se boji;

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:004

  objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih,

  objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:005

  Milostivi, koji upravlja svemirom svim.

  Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:006

  Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je između njih i što je pod zemljom!

  Njegovo je što je na nebesima, i na Zemlji, i što je između njih, i što je pod zemljom.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:007

  Ako se ti glasno moliš – pa, On zna i što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš!

  Ako se ti glasno moliš, pa On zna i što je tajno i što je još skrovitije.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:008

  Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!

  Allah, istinskog boga osim Njega nema, najljepša imena ima.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:009

  A da li je do tebe doprla vijest o Musau,

  A da li je do tebe došla vijest o Musau,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:010

  kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao: "Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati."

  kada je vatru ugledao, pa porodici svojoj rekao: "Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:011

  A kad do nje dođe, neko ga zovnu: "O Musa,

  A kad do nje dođe, neko ga zovnu: "O Musa,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:012

  Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva.

  Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:013

  Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj!

  Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:014

  Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!

  Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga osim Mene nema; pa Meni ibadet čini i kad god Me se sjetiš, namaz obavi!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:015

  Čas oživljenja će sigurno doći – od svakog ga tajim – kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti.

  čas oživljenja sigurno će doći, skoro da ga i od Sebe tajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:016

  I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen.

  I neka te zato od vjerovanja u njeg nikako ne odvrati onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:017

  A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?"

  A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:018

  "Ovo je moj štap" – odgovori on – "kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe."

  "Ovo je moj štap", odgovori on, "kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:019

  "Baci ga, o Musa!" – reče On.

  "Baci ga, o Musa!", reče On.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:020

  I on ga baci, kad on – zmija koja mili.

  I on ga baci, kad on, zmija koja hmili.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:021

  "Uzmi je i ne boj se" – reče On – "Mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije.

  "Uzmi je i ne boj se!", reče On, "Mi ćemo je vratiti u ono što je prije bila.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:022

  I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna; i eto – znamenje drugo,

  I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se ukazati bijela, bez ikakve mahane; kao znak drugi.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:023

  da ti pokažemo neka od Naših velikih čuda.

  To je zato da ti pokažemo neke od Naših najvećih znakova."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:024

  Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio!"

  Idi faraonu, on se, zaista, osilio!"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:025

  "Gospodaru moj" – reče Musa – "učini prostranim prsa moja

  "Gospodaru moj", reče Musa, "učini prostranim prsa moja,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:026

  i olakšaj zadatak moj;

  i olakšaj zadatak moj:

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:027

  odriješi uzao sa jezika moga

  odriješi čvor s jezika mog

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:028

  da bi razumjeli govor moj

  da bi razumjeli govor moj

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:029

  i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje

  i daj mi pomoćnika iz porodice moje,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:030

  Haruna, brata mog;

  Haruna, brata mog;

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:031

  osnaži me njime

  osnaži me njime

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:032

  i učini drûgom u zadatku mome,

  i pridruži mi ga u zadatku mome

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:033

  da bismo Te mnogo hvalili

  da bismo Te mnogo veličanjem slavili

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:034

  i da bismo Te mnogo spominjali,

  i da bismo Te mnogo spominjali,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:035

  Ti, uistinu, znaš za nas."

  Ti, uistinu, sve u vezi s nama uviđaš."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:036

  "Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!" – reče On –

  "Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa", reče On,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:037

  "a ukazali smo ti milost Svoju još jednom,

  "a ukazali smo ti milost Svoju još jednom,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:038

  kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stječe:

  kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem zadobija:

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:039

  Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.' I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom Mojim.

  Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.' I na tebe sam prosuo ljubav od Sebe i da budeš othranjen pod okom Mojim.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:040

  Kada je sestra tvoja otišla i rekla: 'Hoćete li da vam pokažem onu koja će se o njemu brinuti?' – Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te Mi brige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao

  Kada je sestra tvoja otišla i rekla: 'Hoćete li da vam ja pokažem onu koja će se o njemu brinuti?' Mi smo te majci tvojoj opet vratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te Mi brige oslobodili i raznim nevoljama te iskušali pa spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u određeno vrijeme došao,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:041

  i Ja sam te za Sebe izabrao.

  i za Sebe sam te pripravio.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:042

  Idite ti i brat tvoj, sa dokazima Mojim, i neka sam vam Ja uvijek na pameti,

  Idite ti i tvoj brat, sa znakovima Mojim, i nemojte malaksati u sjećanju na Mene.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:043

  idite faraonu, on se, doista, osilio,

  Idite faraonu, on se, doista, osilio,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:044

  pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!"

  pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:045

  "Gospodaru naš" – rekoše oni – "bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači."

  "Gospodaru naš", rekoše oni, "bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:046

  "Ne bojte se!" – reče On – "Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.

  "Ne bojte se!", reče On. "Ja sam s vama; čujem i vidim?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:047

  Idite k njemu i recite: 'Mi smo poslanici Gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti! Donijeli smo ti dokaz od Gospodara tvoga, a nek živi u miru onaj koji Pravi put slijedi!

  Idite k njemu i recite: "Mi smo poslanici Gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti! Donijeli smo ti znak od Gospodara tvoga, pa neka je selam - spas onome ko Uputu slijedi!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:048

  Nama se objavljuje da će, sigurno, stići kazna onoga koji ne povjeruje i glavu okrene.'"

  Nama se objavljuje da će patnja sigurno zadesiti onoga koji niječe i koji se okreće."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:049

  "Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?" – upita faraon.

  "Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?", upita faraon.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:050

  "Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo."

  "Gospodar naš je Onaj Koji je svemu dao oblik a zatim ga uputio."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:051

  "A šta je sa narodima davnašnjim?" – upita on.

  "A što je s narodima davnašnjim?", upita on.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:052

  "O njima zna sve Gospodar moj, u Knjizi je, Gospodaru mome ništa nije skriveno i On ništa ne zaboravlja.

  "Znanje o njima kod Gospodara je moga, u Knjizi!", reče Musa, "Gospodaru mome ništa skriveno nije i On ne zaboravlja."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:053

  On je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On spušta s neba kišu!" – Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno.

  Onaj Koji je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On spušta s neba kišu, pa Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:054

  Jedite i napasajte stoku svoju! To su dokazi za one koji pameti imaju.

  Jedite i napasajte stoku svoju! Tu su znakovi za one koji pameti imaju.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:055

  Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.

  Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas i drugi put izvesti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:056

  I Mi smo faraonu sve dokaze Naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio.

  I Mi smo faraonu sve znakove Naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:057

  "Zar si došao da nas pomoću vradžbine svoje iz zemlje naše izvedeš, o Musa?" – upitao je.

  "Zar si došao da nas pomoću vradžbine svoje iz zemlje naše izvedeš, o Musa!", upitao je.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:058

  "I mi ćemo tebi vradžbinu sličnu ovoj doista pripremiti! Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi!"

  "I mi ćemo tebi vradžbinu sličnu ovoj, doista, pripremiti! Zakaži nam mjesto i vrijeme susreta koji nećemo prekršiti ni mi, a ni ti, i neka to bude na mjestu vidnom!"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:059

  "Neka ročište bude za praznik" – reče Musa – "i nek se narod izjutra sakupi."

  "Neka mjesto i vrijeme susreta bude na dan gizdanja?' reče Musa, "i nek se narod izjutra sakupi."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:060

  I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe.

  I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:061

  "Teško vama!" – reče im Musa. "Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas On kaznom uništi; a, sigurno, neće uspjeti onaj koji laži iznosi!"

  "Teško vama!", reče Musa. "Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas On kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:062

  I oni se, tiho šapćući, stadoše o svome poslu između sebe raspravljati.

  I oni se, o tome šta im je činiti, stadoše između sebe raspravljati, a tiho su šaptali.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:063

  "Ova dvojica su čarobnjaci" – rekoše jedni drugima – "hoće vas vradžbinama svojim iz zemlje vaše izvesti i uništiti vjeru vašu prelijepu;

  "Ova dvojica su čarobnjaci'', rekoše jedni drugima, "hoće da vas vradžbinama svojim iz zemlje vaše izvedu i da unište vaš pravac najčasniji?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:064

  zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno će postići šta želi!"

  zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno će postići što želi."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:065

  "O Musa" – rekoše oni – "hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti?"

  "O Musa", rekoše oni, "hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:066

  "Bacite vi!" – reče on – i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću,

  "Bacite vi!", reče on, i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:067

  i Musa u sebi osjeti zebnju.

  I Musa u sebi osjeti zebnju.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:068

  "Ne boj se!" – rekosmo Mi – "ti ćeš, doista, pobijediti!

  "Ne boj se!", rekosmo Mi, "ti ćeš, doista, pobijediti!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:069

  Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutaće ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti."

  Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:070

  I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći: "Mi vjerujemo u Musaova i Harunova Gospodara!"

  I čarobnjaci se baciše licem na tlo govoreći: "Mi vjerujemo u Harunova i Musaova Gospodara!"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:071

  "Vi ste mu povjerovali" – viknu faraon – "prije nego što sam vam ja dopustio! On je učitelj vaš, on vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji!"

  "Vi ste mu povjerovali", viknu faraon, "prije nego što sam vam ja dopustio! On je učitelj vaš, on vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete znati ko je od nas u mučenju strašniji i ustrajniji."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:072

  "Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam Onoga koji nas je stvorio!" – odgovoriše oni – "pa čini što hoćeš; to možeš učiniti samo u životu na ovome svijetu!

  "Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli i iznad Onoga Koji nas je stvorio", odgovoriše oni, "pa čini što hoćeš, to možeš učiniti samo u životu dunjalučkom.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:073

  Mi vjerujemo u Gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vradžbine na koje si nas ti primorao. A Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije."

  Mi vjerujemo u Gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vradžbine na koje si nas ti primorao. A Allah je bolji i trajnije nagrađuje."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:074

  Onoga koji pred Gospodara svoga kao nevjernik iziđe čeka Džehennem, u njemu neće ni umrijeti ni živjeti;

  Zaista, onoga koji pred Gospodara svoga kao prestupnik dođe - čeka Džehennem; u njemu neće ni umrijeti ni živjeti;

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:075

  a one koji pred Njega iziđu kao vjernici, a koji su dobra djela činili – njih sve čekaju visoki stepeni,

  a one koji pred Njega dođu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih čekaju visoki stepeni,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:076

  edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati, i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili.

  vrtovi Adna kroz koje rijeke teku, u njima će oni vječno ostati, i to će biti nagrada za one koji se budu očistili.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:077

  I Mi objavismo Musau: "Noću izvedi robove Moje i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti."

  I Mi objavismo Musau: "Noću izvedi robove Moje i pronađi im suhi put kroz more, ne strahujući da će te oni stići i ne bojeći se da ćeš se utopiti."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:078

  A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali su ih talasi mora prekrili;

  A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, pa se na njih more sručilo;

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:079

  faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na Pravi put izveo.

  I faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na Put pravi izveo.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:080

  O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili, i na desnu stranu Tura vas doveli, i manu i prepelice vam slali.

  O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili, i na desnoj strani Tura rok vam zakazali, i manu i prepelice vam slali.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:081

  "Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srdžba Moja; a koga snađe srdžba Moja – nastradao je!

  Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srdžba Moja; a koga snađe srdžba Moja - nastradao je!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:082

  Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje."

  Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu ustraje."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:083

  "A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa?"

  "A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:084

  "Evo ide za mnom" – odgovori on – "a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan."

  "Evo idu za mnom", odgovori on, "a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:085

  "Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskušenje doveli" – reče On – "njega je zaveo Samirija."

  "Mi smo narod tvoj, poslije tvog odlaska, u iskušenje stavili", reče On, "i njih je zaveo Samirija."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:086

  I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. "O narode moj" – reče – "zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali!"

  I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. "O narode moj", reče, "zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali!"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:087

  "Nismo prekršili dato ti obećanje od svoje volje" – odgovoriše. "Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili." A to isto uradio je i Samirija,

  "Nismo od svoje volje prekršili obećanje koje smo ti dali", odgovoriše. "Bili smo natovareni teretima, nakitom faraonova naroda, pa smo to pobacali." A to je uradio i Samirija,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:088

  pa im izlio tele koje je davalo glas kao da mûčē, i oni su onda rekli: "Ovo je vaš bog i Musaov bog, on ga je zaboravio!"

  pa im izlio tele koje kao da je mukalo, i oni su onda rekli: "Ovo je vaš bog i Musaov bog, a on ga je zaboravio."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:089

  Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti?

  Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im može ikakvu korist pribaviti?

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:090

  A njima je Harun još prije govorio: "O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni; Gospodar vaš je Milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje!"

  A njima je Harun još prije govorio: "O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni; Gospodar vaš je Svemilosni, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:091

  "Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa" – odgovorili su oni.

  "Mi ćemo mu u obožavanju privrženi biti sve dok nam se ne vrati Musa", rekoše oni.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:092

  "O Harune" – povika Musa – "šta te je spriječilo, kad si ih vidio da su zalutali,

  "O Harune!", povika Musa. "Šta te je spriječilo, kad si ih vidio da su zalutali,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:093

  da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao?"

  pa za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:094

  "O sine majke moje" – reče Harun – "ne hvataj me za bradu i za kosu moju! Ja sam se plašio da ti ne rekneš: 'Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao.'"

  "O sine moje majke", reče Harun, "ne hvataj me za bradu i za kosu! Ja sam se plašio da ti ne rekneš: 'Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:095

  "A šta si to ti htio, o Samirija?" – upita Musa.

  "A šta si ti to htio, o Samirija?", upita Musa.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:096

  "Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli" – odgovori on – "pa sam šaku zemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio, i eto tako je u mojoj duši ponikla zla misao."

  "Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli", odgovori on, "pa sam šaku zemlje sa traga Izaslanikova uzeo i to bacio, i eto, tako mi to uljepša moja duša."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:097

  "E onda se gubi!" – reče Musa – "čitavog svog života ćeš govoriti: 'Neka me niko ne dotiče!', a čeka te još i određeni čas koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovog tvog 'boga' kojem si se klanjao; mi ćemo ga, sigurno, spaliti i po moru mu prah rasuti.

  "E onda se gubi!", reče Musa, "čitavog svog života ćeš govoriti: 'Nema doticanja!', a čeka te još i Čas određeni koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovoga tvog boga kojem si u obožavanju privržen bio: mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:098

  Vaš bog je – Allah, drugog boga, osim Njega, nema! On sve zna!"

  Vaš Bog je, Allah, drugog boga osim Njega nema! On znanjem sve obuhvata."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:099

  I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su bili i nestali, i objavljujemo ti od Sebe Kur'an.

  I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o onome što je već prošlo i dali smo ti od Nas Opomenu.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:100

  Ko za njega ne bude mario, na Sudnjem danu će doista teško breme ponijeti,

  Ko se od nje okrene, na Kijametskom danu će doista teško breme ponijeti;

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:101

  vječno će u muci ostati, a jeziv tovar će im na Sudnjem danu biti,

  vječno će tako ostati, a jeziv tovar će im na Kijametskom danu biti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:102

  na Dan kada će se u Rog puhnuti. Toga dana ćemo nevjernike modre sakupiti

  Na Dan kada će se u rog puhnuti - Taj dan ćemo prestupnike modre sakupiti,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:103

  i jedan drugom će tiho govoriti: "Niste ostali više od deset dana."

  i jedan drugom će tiho govoriti: "Niste ostali više od deset dana."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:104

  Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti kad najrazboritiji između njih rekne: "Ostali ste samo dan jedan!"

  Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti kad najrazboritiji između njih rekne: "Ostali ste samo dan jedan."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:105

  A pitaju te o planinama, pa ti reci: "Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i razasuti,

  A pitaju te o planinama, pa ti reci: "Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i zasuti,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:106

  a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti,

  a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:107

  ni udubinā ni uzvisinā na Zemlji nećeš vidjeti."

  ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:108

  Toga dana će se oni glasniku odazvati, moraće ga slijediti i pred Milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti.

  Taj dan će se oni glasniku odazvati, od koga odstupanja nema i pred Svemilosnim će se glasovi stišati i ti ćeš samo šapat čuti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:109

  Toga dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da za nekoga govori.

  Taj dan neće biti od koristi zauzimanje osim onoga kome Svemilosni dopusti i čijim riječima je zadovoljan.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:110

  On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.

  On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:111

  Ljudi će se Živom i Vječnom pokoriti, onaj koji Mu je druge ravnim smatrao svaku nadu će izgubiti,

  Lica će se Živom i Samoopstojećem Održavatelju poniziti, a onaj ko se zulumom bude natovario sigurno će na gubitku biti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:112

  a onaj ko je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti.

  A onaj ko je dobra djela činio, a vjernik je bio, neće se zuluma ni zakidanja plašiti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:113

  I eto tako, Mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu opomene ponavljamo da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio.

  I, eto, tako Mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu prijetnje izlažemo da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:114

  Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! I ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci: "Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!"

  Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! I ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo završi, i reci: "Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj!"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:115

  A Ademu smo odmah u početku naredili; ali on je zaboravio, i nije odlučan bio.

  A Adema smo još prije obavezali, pa on zaboravi i ne nađosmo da je odlučan!

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:116

  A kad smo melekima rekli: "Sedždu učinite Ademu!" – svi su sedždu učinili, samo Iblis nije htio.

  A kad smo melecima rekli: "Sedždu Ademu učinite!", oni sedždu učiniše, samo Iblis nije htio.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:117

  "O Ademe" – rekli smo – "ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se onda mučiš.

  "O Ademe!", rekli smo, "ovo je zaista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da vas on izvede iz Dženneta, pa da se onda mučiš.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:118

  U njemu nećeš ni ogladnjeti, ni go biti,

  U njemu nećeš ni ogladnjeti ni go biti,

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:119

  u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti."

  u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:120

  Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: "O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?"

  Ali šejtan ga poče nagovarati i govoriti: "O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:121

  I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati – tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i s Puta je skrenuo.

  I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati, tako Adem nije Gospodara svoga poslušao, pa je zabasao.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:122

  Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio.

  Poslije ga je Gospodar njegov odabrao, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:123

  "Izlazite iz njega svi" – reče On – "jedni drugima ćete neprijatelji biti!" Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.

  "Izlazite iz njega svi", reče On, "jedni drugima neprijatelji ćete biti! Od Mene će vam Uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio Uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:124

  A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.

  A onaj ko se okrene od Opomene Moje, taj će teškim životom živjeti i na Kijametskom danu slijepim ćemo ga oživiti."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:125

  "Gospodaru moj" – reći će – "zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?"

  "Gospodaru moj", reći će, "zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?"

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:126

  "Evo zašto" – reći će On: "Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen."

  "Evo zašto", reći će On. "Ajeti i znakovi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas tako i ti biti zaboravljen."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:127

  I tako ćemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onome svijetu biće, uistinu, bolnija i vječna.

  I tako ćemo Mi kazniti sve one koji su pretjerivali i u ajete i znakove Gospodara svoga nisu vjerovali. A patnja na onom svijetu bit će, uistinu, bolnija i vječna.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:128

  Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode! To su, zaista, dokazi za ljude pametne.

  Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode! Tu su, zaista, znakovi za ljude pametne.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:129

  I da nije ranije izrečene riječi Gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna.

  I da nije prije izrečene riječi Gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:130

  Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.

  Zato, otrpi njihove riječi i Gospodara svoga slavi, hvaleći Ga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i slavi Ga u noćnim časovima, i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:131

  I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna.

  I nikako ne gledaj dugo ljepote dunjalučkog života koje Mi kao užitak nekima od njih pružamo, da ih time na kušnju stavimo, a opskrba Gospodara tvoga bolja je i vječna.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:132

  Naredi čeljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.

  Naredi porodici svojoj da obavlja namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi tebe opskrbljujemo! A samo za bogobojaznost lijep ishod sljeduje.

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:133

  Mnogobošci govore: "Zašto nam ne donese kakvo čudo od Gospodara svoga?" A zar im ne dolazi objašnjenje o onome što ima u davnašnjim listovima?

  Nevjernici govore: "Zašto nam ne donese kakav znak od Gospodara svoga?" A zar im ne dolazi objašnjenje o onome što ima u prijašnjim listovima?

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:134

  A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: "Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali."

  A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: "Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali."

  Taha, Mekka, 135 ajeta 020:135

  Reci: "Svi mi čekamo, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na Pravome putu."

  Reci: "Svako iščekuje, pa iščekujte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici ispravnog puta i ko je i sam za uputom tragao."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović