El-Hagg

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:001

  O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!

  O ljudi, bojte se Gospodara svoga! Zaista je potres Časa kijametskog nešto veliko!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:002

  Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.

  Na Dan kada ga vidite vi, svaka dojilja će ono što doji zapanjena zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, nego će kazna Allahova žestoka biti!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:003

  Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga,

  Ima ljudi kao onaj koji se bez znanja raspravlja o Allahu i koji slijedi svakog šejtana buntovnog.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:004

  za koga je već određeno da će svakog onog ko ga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.

  Za njega je već propisano da će svakog onog ko ga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu odvesti.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:005

  O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno,

  O ljudi! Ako ste u sumnji spram proživljenja - pa Mi smo vas, zaista, stvorili od prašine, zatim od kapi sjemena, potom od zakvačka, zatim od grude mesa, oblikovanog i neoblikovanog, da bismo vama objasnili! A u matericama zadržavamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete; neko od vas umire, a neko duboku starost doživljava, tako da, nakon što je znao, ne zna ništa. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju vodu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:006

  zato što Allah postoji, i što je On kadar mrtve oživiti, i što On sve može,

  To je zato što je Allah, baš On, zaista, Istina i što On oživljava mrtve, i što On nad svime ima moć,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:007

  i što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti.

  i što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:008

  Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez Knjige svjetilje,

  Ima ljudi kao onaj koji o Allahu raspravlja bez znanja i bez Upute i bez Knjige svjetilje,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:009

  hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali; njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju.

  savijajući svoj vrat da bi s Allahova Puta odvraćao. Njega na dunjaluku čeka poniženje, a na Kijametskom danu dat ćemo mu da iskusi patnju vatrom.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:010

  "Eto to je zbog djêlā ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima Svojim."

  "Eto, to je zbog djela ruku tvojih, a Allah, zaista, ne čini zulum robovima Svojim."

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:011

  Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, očiti gubitak.

  Ima ljudi kao onaj koji Allaha obožava kolebljivo, na ivici, ako ga zadesi dobro, smiri se time, a ako ga zadesi iskušenje, on se potpuno okrene, pa tako izgubi i dunjaluk i ahiret. To je, uistinu, očiti gubitak.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:012

  On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti niti mu može bilo kakvu korist pribaviti; to je, zaista, velika zabluda;

  On, pored Allaha, moli onoga koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti niti mu može bilo kakvu korist pribaviti; to je, zaista, daleka stranputica;

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:013

  klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti; a takav je, doista, loš zaštitnik i zao drug!

  moli onoga što će mu prije nauditi nego od koristi biti; takav je, doista, loš zaštitnik i zao drug!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:014

  Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; Allah radi ono što hoće!

  Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku. Allah radi ono što hoće!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:015

  Onaj ko misli da Poslaniku Allah neće pomoći ni na ovome ni na onome svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti.

  Onaj ko misli da Poslaniku Allah neće pomoći ni na dunjaluku ni na ahiretu, neka rastegne uže do tavanice i neka ga presiječe, pa nek vidi da li će njegov plan otkloniti ono što ga srdi.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:016

  I tako, eto, Mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah će onome kome On hoće na Pravi put ukazati.

  I tako isto, Mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah upućuje koga hoće.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:017

  Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten.

  Zaista će onima koji vjeruju, jevrejima, sabijcima, kršćanima, poklonicima vatre i višebošcima, zaista će im Allah presuditi na Kijametskom danu. Allah je, zaista, svemu svjedok.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:018

  Zar ne znaš da se i onī na nebesima i onī na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.

  Zar ne vidiš da Allahu sedždu čine i oni na nebesima i oni na Zemlji, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah, zaista, radi što hoće.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:019

  Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana;

  Ta dva protivnička tabora spore se o Gospodaru svome; onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od Vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove sipana;

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:020

  od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža,

  od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:021

  a gvozdenim maljevima biće mlaćeni;

  a imat će oni i gvozdene kukaste štapove

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:022

  kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izići, biće u nju vraćeni: "Iskusite patnju u užasnoj vatri!"

  kad god htjednu da zbog teškog jada iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni: "Iskusite patnju vatrenu!"

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:023

  A one koji budu vjerovali i dobra djela činili – Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.

  A one koji budu vjerovali i dobra djela činili-Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku; u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi a odjeća će im svilena biti.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:024

  Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na Put Onoga koji je hvale dostojan.

  I napućeni su da govore lijepe riječi i napućeni su na Put Hvaljenoga.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:025

  Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i Časnoga hrama – a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka – i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini daćemo da patnju nesnosnu iskusi.

  Zaista će oni koji ne vjeruju i odvraćaju od Allahova Puta i Časne džamije koju smo namijenili za sve ljude, jednako za mještanina i za beduina, biti kažnjeni. A onome ko u njemu naumi zastraniti zulum čineći, dat ćemo da patnje bolne kuša.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:026

  I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: "Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i očisti ovaj Hram Moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati, i koji će molitvu obavljati

  I kada smo Ibrahimu pokazali mjesto Kuće, rekavši: "Meni ništa ne pridružuj, i očisti Kuću Moju za one koji će je obilaziti, koji će stajati i koji će na ruku'u i sedždi biti."

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:027

  i oglasi ljudima hadž!" – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjêstā dalekih,

  I oglasi ljudima hadž - i dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim koje dolaze sa dalekog puta,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:028

  da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!

  I da bi prisustvovali onome od čega će koristi imati i da bi ime Allahovo spominjali u danima poznatim zato što ih je oskrbio životinjama domaćim. Jedite meso njihovo i nahranite siromaha ubogog!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:029

  Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze.

  Neka potom sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Kuće drevne obilaze.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:030

  Eto toliko! A ko poštuje Allahove svetinje, uživaće milost Gospodara svoga – a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno – pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti,

  To je tako! A ko Allahove zabrane smatra velikim, pa to će mu biti dobro kod Gospodara njegova - a dozvoljena vam je stoka, osim one koja vam se spominje - pa klonite se prljavštine kumira i klonite se lažna govora!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:031

  budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.

  iskazujući Allahu čistu predanost, ne pridružujući Mu u obožavanju nikoga! A onaj ko Allahu pridružuje druge - kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrabe, ili ga vjetar u daleki predio otpuše.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:032

  Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.

  Tako je to! Pa ko poštuje Allahova znamenja - znak je to bogobojaznosti srca.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:033

  Vama one služe do određenog roka, a poslije, njihovo mjesto je kraj Drevnoga hrama.

  Vi imate u njima koristi do određenog roka, a poslije je mjesto njihovo kraj Kuće drevne.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:034

  Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne,

  Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj ponizne,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:035

  čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju.

  čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji namaz obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:036

  A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža, i vi od njih imate koristi; zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poredane; a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili.

  A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih znamenja i vi u njima imate dobro, zato spominjite Allahovo ime nad njima, dok stoje sa jednom podvijenom nogom, a kad njihovi bokovi padnu na zemlju. Jedite ih, a nahranite i onoga koji se zadovolji s onim što mu se da, a i onog koji dođe da mu se da; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:037

  Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!

  Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići bogogojaznost vaša. Tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:038

  Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

  I Allah, doista, štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:039

  Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah ih je, doista, kadar pomoći –

  Dopušteno je onima koji su napadnuti da se bore, zato što im je zulum učinjen - a Allah je, doista, kadar da ih pomogne.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:040

  onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: "Gospodar naš je Allah!" A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu – ta Allah je zaista moćan i silan –

  Onima koji su bespravno iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: "Gospodar naš je Allah!" A da Allah ne suzbije neke ljude drugima, do temelja bi bile porušene monaške ćelije, i crkve, i sinagoge, a i džamije, u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji Njega pomažuv -Allah je, zaista, moćan i silan.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:041

  one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se na kraju sve vraća.

  I oni koji će, ako im damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i zekat udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih- a Allahu se, na kraju, sve vraća.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:042

  A to što te oni smatraju lažnim – pa i prije njih su narod Nuhov, i Ad, i Semud poslanike smatrali lažnim,

  A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov, i Ad, i Semud poslanike smatrali lažnim,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:043

  i narod Ibrahimov, i narod Lutov,

  i narod Ibrahimov, i narod Lutov,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:044

  i stanovnici Medjena; a lažnim je smatran i Musa, i Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna Moja!

  i stanovnici Medjena; a lažnim je smatran i Musa, i Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim bi ih dohvatio kaznom, pa kakva je bila osuda Moja?!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:045

  I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji grješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih!

  I koliko samo ima naselja koja smo uništili, a zulum su činila, pa su pusta i srušena na krovove svoje! I koliko ima bunara zapuštenih i palača visokih!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:046

  Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.

  Zašto oni ne putuju po Zemlji pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate, i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:047

  Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju Svoju; samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.

  Oni od tebe traže da se patnja ubrza, a Allah neće iznevjeriti obećanje Svoje; samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:048

  I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam Ja kaznu odlagao, da bih ih, najzad, kaznio! A Meni se sve vraća.

  I koliko je bilo naselja kojima sam vremena davao, a zulum su činila, da bih ih najzad, kaznom dohvatio! A kod Mene je konačno odredište!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:049

  Reci: "O ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem:

  Reci: "O ljudi, ja sam vam samo upozoritelj jasni!",

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:050

  one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita;

  oni koji budu vjerovali i dobra djela činili imat će oprost i opskrbu plemenitu;

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:051

  a oni koji se budu trudili da dokaze Naše poreknu, uvjereni da će Nam umaći, biće stanovnici u Džehennemu."

  a oni koji se budu trudili da ajete Naše poreknu, odvraćajući od njih, bit će stanovnici Džehennema.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:052

  Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šejtan nije, kad bi on što kazivao, u kazivanje njegovo nešto ubacio; Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi riječi Svoje učvrstio – Allah sve zna i mudar je –

  Prije tebe, Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali a da šejtan nije, kad bi on kazivao, u kazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi ajete Svoje učvrstio, a Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:053

  da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa – a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi –

  To je zato da ono što šejtan ubaci učini iskušenjem za one u čijim srcima je bolest i za one čija su srca okrutna - a zulumćari su, zaista, u rascjepu i na stranputici dalekoj,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:054

  i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od Gospodara tvoga, pa u nj povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah će vjernike, doista, na Pravi put izvesti.

  i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur 'an Istina od Gospodara tvoga, pa u njega povjerovali i da mu srca njihova budu ponizna. Zaista je onima koji vjeruju Allah Uputitelj na Pravi put.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:055

  A nevjernici neće prestati u nj sumnjati, sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onome svijetu.

  A oni koji ne vjeruju neće prestati da u njega sumnjaju, sve dok im Čas iznenada ne dođe ili dok im ne dođe patnja u danu nerodnom!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:056

  Tog dana vlast će samo Allah imati, On će im suditi: vjernici i oni koji su dobra djela činili biće u džennetskim baščama uživanja,

  Taj dan vlast će samo Allah imati, On će im suditi. A vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u baščama u kojima se uživa,

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:057

  a nevjernici i oni koji su ajete Naše poricali, oni će u patnji sramnoj boraviti.

  a oni koji nisu vjerovali i ajete i znakove Naše poricali, oni će patnju ponižavajuću imati.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:058

  Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli – jer Allah najbolje nagrađuje;

  Allah će, zaista, lijepo opskrbiti one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, a zaista je Allah, baš On, najbolji Opskrbitelj.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:059

  On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti! – A Allah sve zna i blag je.

  On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni, sigurno, uvesti. A Allah je, doista, Onaj Koji sve zna i Onaj Koji ne žuri s kaznom.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:060

  Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će, sigurno, pomoći. – Allah je Onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta.

  Eto tako! A onome ko kazni isto onako kako je kažnjen, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će mu, sigurno, pomoći - Allah je, zaista, Onaj Koji stalno poništava grijehe i Onaj Koji oprašta.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:061

  Eto tako! A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću, i Allah je Onaj koji sve čuje i sve vidi.

  Eto zato, što Allah uvodi noć u dan, i uvodi dan u noć, i što je Allah, doista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve vidi.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:062

  To je zato što Allah – postoji, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik.

  To je zato što je Allah - Istina, a oni koje oni, pored Allaha, mole - laž, i zato što je Allah Svevišnji i Veliki.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:063

  Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? – Allah je zaista dobar i Sveznajući,

  Zar ne vidiš da Allah s neba spušta vodu od koje zemlja zazeleni!? Allah je, zaista, znalac i onoga što je najsitnije i On sve u potpunosti zna.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:064

  Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Allah, doista, nije ni o kome ovisan, i On je jedini hvale dostojan!

  Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji? Allah je, doista, Neovisni i Hvaljeni!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:065

  Zar ne vidiš da je Allah sve što je na Zemlji vama podredio, pa i lađe koje, voljom Njegovom, morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. – Allah je, uistinu, prema ljudima blag i milostiv.

  Zar ne vidiš da je Allah sve što je na Zemlji vama podredio, pa i lađe koje, odredbom Njegovom, morem plove?! On drži ono što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. Allah je, uistinu, prema ljudima milosrdan i milostiv.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:066

  On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti; a čovjek je, zaista, nezahvalan!

  On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti; čovjek je, zaista, poricatelj pravi!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:067

  Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati, i ne dopusti, nikako, da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome Gospodaru jer ti si, uistinu, na Pravome putu.

  Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada; i ne dozvoli, nikako, da s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome Gospodaru, ti si, uistinu, na Pravom putu.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:068

  A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: "Allah dobro zna ono što vi radite!"

  A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: "Allah najbolje zna ono što vi radite!"

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:069

  Allah će vam na Sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite.

  Allah će vam na Kijametskom danu presuditi o onome u čemu se razilazite.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:070

  Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!

  Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebu i na Zemlji?! To je sve u Knjizi, to je, uistinu, Allahu lahko!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:071

  Mnogobošci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ništa ne znaju. A mnogobošcima neće niko pomoći.

  Višebošci, pored Allaha, obožavaju one za koje im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ništa ne znaju. A zulumćarima nema pomagača.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:072

  A kad im se Naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi Naše kazuju. Reci: "Hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? – Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti."

  A kad im se Naši jasni ajeti kazuju, ti na licima onih koji ne vjeruju razaznaješ zlo. Oni umalo da ne nasrnu na one koji im riječi Naše kazuju. Reci: "Hoćete li da vam kažem šta je gore od toga? Vatra koju je Allah onima koji ne vjeruju obećao, a užasno je ona krajnje odredište!"

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:073

  O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: "Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!"

  O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: "Oni koje vi, pored Allaha molite, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti, nejak je i onaj koji traži i ono što se traži!

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:074

  Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, moćan i silan.

  Oni ne veličaju i ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je, uistinu, moćan i silan.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:075

  Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. – Allah sve čuje i sve vidi;

  Allah odabire izaslanike među melecima i ljudima-Allah je, zaista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve vidi.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:076

  On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća.

  On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:077

  O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite,

  O vjernici, ruku' i sedždu obavljajte i Gospodaru svome ibadet činite, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.

  Hadždž, Medina, 78 ajeta 022:078

  i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!

  I borite se, Allaha radi, istinski, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je otprije muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, namaz obavljajte i zekat dajite i Allaha se čvrsto držite. On je Gospodar vaš. Divnog li Gospodara i divnog li Pomagača!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović