An-Nur

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:001

  Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili.

  Ovo je sura koju objavljujemo i u obavezu je stavljamo i u njoj objavljujemo jasne ajete da biste se prisjećali i pouku primili.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:002

  Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

  A bludnik i bludnica-pa svakom od njih dvoje udarite stotinu udaraca po koži, i neka vas prema njima u vjeri Allahovoj ne obuzima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u Posljednji dan vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:003

  Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima.

  Bludnik ne opći osim s bludnicom ili višeboškinjom, a s bludnicom opći samo bludnik ili višebožac, a vjernicima je to zabranjeno.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:004

  One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udaraca biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi,

  Onima koji optuže čedne žene, a potom ne dovedu četiri svjedoka, udarite osamdeset udaraca po koži i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; oni su baš buntovnici,

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:005

  osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je!

  osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer Allah je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:006

  A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdiće svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to četiri puta da zaista govore istinu,

  A oni koji optuže svoje supruge, a ne budu imali drugih svjedoka, osim samih sebe- pa svjedočenje svakog od njih je u četiri svjedočenja uz zaklinjanje Allahom, da je, zaista, od onih koji govore istinu,

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:007

  a peti put da ih pogodi Allahovo prokletstvo, ako lažu!

  a peto je da ga zadesi Allahovo prokletstvo, ako je od onih koji lažu!

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:008

  A ona će kazne biti pošteđena, ako se četiri puta Allahom zakune da on, doista, laže,

  A ono što će od nje otkloniti kaznu jeste da posvjedoči u četiri svjedočenja zaklinjući se Allahom da je on, doista, od onih koji lažu,

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:009

  a peti put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori istinu!

  a peti put da je stigne Allahova srdžba, ako je on od onih koji govore istinu!

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:010

  A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mudar nije… –

  A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije Onaj Koji stalno prima pokajanje i mudar je…

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:011

  Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih biće kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika.

  Zbilja, oni koji su iznijeli potvoru jesu jedna skupina između vas! Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:012

  Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: "Ovo je očita potvora!"

  Zašto, čim ste to čuli, vjernici i vjernice nisu jedni o drugima dobro pomislili i rekli: "Ovo je očita potvora!"

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:013

  Zašto nisu četvericu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci.

  Zašto nisu četvericu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:014

  A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovome i na onome svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili

  A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na dunjaluku i na ahiretu, već bi vas snašla patnja velika zbog onoga u što ste se upustili

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:015

  kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno.

  kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je to kod Allaha krupno.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:016

  Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: "Ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka si Ti! To je velika potvora!"

  Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: "Ne dolikuje nam da o tome govorimo, Uzvišen neka si Ti! To je velika kleveta!"

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:017

  Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici,

  Allah vas opominje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici,

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:018

  i Allah vam propise objašnjava; a Allah sve zna i mudar je.

  i Allah vam ajete objašnjava; a Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:019

  One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovome i na onome svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate.

  Zaista onima koji vole da se među vjernicima širi gnusoba pripada bolna patnja i na dunjaluku i na ahiretu; Allah zna, a vi ne znate.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:020

  A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije blag i milostiv…

  A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije milosrdan i milostiv ...

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:021

  O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.

  O vi koji vjerujete, ne slijedite korake šejtanove! A onaj ko slijedi korake šejtanove - pa, zaista, on naređuje gnusobu i odvratna djela. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah je Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:022

  Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je.

  Neka se milodarni i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka pređu preko toga i nek praštaju! Zar ne biste voljeli da i vama Allah oprosti?! A Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:023

  Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu; njih čeka patnja nesnosna

  Zaista su oni koji potvore čestite, bezazlene vjernice prokleti i na dunjaluku i na ahiretu i njima pripada patnja bolna

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:024

  na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili.

  na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:025

  Toga Dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah, doista, oličena istina.

  Taj dan Allah će im isplatiti račun istiniti - kaznit će ih onako kako su zaslužili i oni će saznati da je Allah, baš On, očigledna Istina.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:026

  Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore; njih čeka oprost i veliko obilje.

  Nevaljalima pripadaju nevaljale, a nevaljalim pripadaju nevaljali; dobrim pripadaju dobre, a dobrim pripadaju dobri. Oni nemaju ništa s tim što o njima govore; njima pripada oprost i opskrba plemenita.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:027

  O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se!

  O vi koji vjerujete, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne zatražite i dok ukućane ne poselamite, to vam je bolje, da biste se prisjetili i pouku primili!

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:028

  A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: "Vratite se!" – vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite.

  A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: "Vratite se!", vi se vratite, to je vama čednije, a Allah ono što radite dobro zna.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:029

  Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u kojima se nalaze stvari vaše, a Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete.

  Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene kuće u kojima se nalaze stvari vaše, a Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:030

  Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.

  Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je čednije. Allah u potpunosti zna ono što oni čine.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:031

  A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

  A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja, i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka pokrivače svoje spuste preko razreza na grudima svojim, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima; to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili ženama svojim, ili onim što su u posjedu njihovu, ili onim koji slijede uz njih - muškarcima koji nemaju prohtjeva za ženama, ili djeci koja još ne raspoznaju stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim kako bi se znalo za njihove ukrase skrivene. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste uspjeli.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:032

  Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

  Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:033

  I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne! A s onima u posjedu vašem koji se žele otkupiti, ako su u stanju to učiniti, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave – a one žele biti čestite – da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti.

  I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne! A s onima u posjedu vašem koji žele da se otkupe, ako znate da su u stanju da to učine, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od Allahovog imetka koji je vama dao. I ne nagonite djevojke - robinje svoje da se bludom bave - ako one žele da budu čestite - da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah će im, nakon što su bile primorane, oprostiti i prema njima milostiv biti.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:034

  Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali.

  Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali i pouku bogobojaznim.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:035

  Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.

  Allah je svjetlo nebesa i Zemlje! Primjer svjetla Njegova je kao udubina u kojoj je fitilj kandilja; fitilj je u staklenki, a staklenka je kao zvijezda blistava; užiže se blagoslovljenim drvetom maslinovim, ni istočnim ni zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra i ne dotakne; sama svjetlost iznad svjetlosti! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:036

  U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer,

  U džamijama, koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime- slave i veličaju Njega, ujutro i navečer

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:037

  ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni,

  ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i zekat udjeljuju, i koji strepe od Dana u kome će srca i pogledi biti uznemireni,

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:038

  da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa.

  da bi ih Allah za ono bolje što su radili nagradio i da bi im iz obilja Svoga i više dao. A Allah daje opskrbu kome hoće, bez računa.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:039

  A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe – a zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna i On će mu potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava –

  A djela nevjernika su kao priviđenje u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe - a zateći će kod njega Allaha i On će mu potpuno isplatiti račun njegov; Allah veoma brzo obračunava,

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:040

  ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati.

  ili su kao tmine u dubokom moru koje prekrivaju talasi iznad kojih su drugi talasi, a iznad kojih su oblaci; sve tmine jedne iznad drugih. Ako bi izvadio ruku skoro da je ne bi vidio - a onaj kome Allah ne da svjetla neće svjetla ni imati.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:041

  Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; svi znaju kako će Mu se moliti i kako će Ga hvaliti. A Allah dobro zna ono što oni rade.

  Zar ne znaš da Allaha slave i veličaju svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; svi znaju kako će Mu se moliti i kako će Ga slaviti i veličati. A Allah dobro zna ono što oni rade.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:042

  Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraća!

  Allahova je vlast i na nebesima i na Zemlji, i kod Allaha je konačno odredište.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:043

  Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.

  Zar ne vidiš da Allah polahko pokreće oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada: On s neba - iz brda na njemu - spušta led, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi - blijesak munje Njegove gotovo da oduzima vid.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:044

  On čini da noć i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pameti imaju.

  On čini da noć i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji razbor imaju.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:045

  Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet, hode na četiri; Allah stvara što hoće, jer Allah sve može.

  Allah sva živa bića stvara od vode, neka od njih na trbuhu puze, neka idu na dvije noge, a neka, opet hode na četiri; Allah stvara što hoće, Allah, zaista, nad svime ima moć.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:046

  Mi objavljujemo ajete jasne; a Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.

  Mi smo objavili ajete razjašnjene; a Allah upućuje na Pravi put onoga koga On hoće.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:047

  A licemjeri govore: "Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se" – zatim neki od njih glave okreću; nisu oni vjernici.

  Oni govore: "Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika, i pokoravamo se", a potom se grupa njih okreće; nisu oni vjernici.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:048

  Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu;

  Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im presudi, grupa njih odjednom leđa okrene;

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:049

  samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno.

  a ako je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:050

  Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupiti? Nijedno, nego žele drugima nepravdu učiniti.

  Da li je u srcima njihovim bolest, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupiti? Naprotiv, oni su baš zulumćari.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:051

  Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: "Slušamo i pokoravamo se!" – Oni će uspjeti.

  Kad vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu budu pozvani da im on presudi, samo reknu: "Slušamo i pokoravamo se!" To su oni koji su uspjeli.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:052

  Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će postići ono što budu željeli.

  Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i Njega se čuvali-to su oni koji su uspjeli i spašeni.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:053

  Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci: "Ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži, Allah dobro zna ono što vi radite."

  Licemjeri se zaklinju Allahom, najčvršćom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci: "Ne zaklinjite se! Vaša pokornost - poznata je! Allah, zaista, u potpunosti zna ono što radite."

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:054

  Reci: "Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!" A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bićete na Pravom putu – a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani.

  Reci: "Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!" A ako se okrenete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bit ćete na Pravom putu - a Poslanikova dužnost samo je jasna obznana.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:055

  Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.

  Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno nasljednicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu s kojom je zadovoljan da bude njihova, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti: "Oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni u obožavanju pridruživati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni-oni su baš buntovnici."

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:056

  A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.

  A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da biste milost zadobili.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:057

  Nikako ne misli da će nevjernici umaći Njemu na Zemlji; njihovo boravište biće vatra, a ona je, zaista, grozno prebivalište!

  Nikako ne misli da će se nevjernici moći suprotstaviti Njemu na Zemlji; njihovo boravište bit će Vatra, a ona je, zaista, užasno krajnje odredište.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:058

  O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i koji još nisu spolno zreli: prije jutarnje molitve i kad u podne odložite odjeću svoju, i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise! A Allah sve zna i mudar je.

  O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i oni koji još nisu spolno zreli: prije jutarnjeg namaza, i kada u podne odložite odjeću svoju, i poslije obavljanja noćnog namaza. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta oni kod vas često ulaze, a i vi jedni kod drugih ulazite. Tako vam Allah objašnjava propise! A Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:059

  A kada djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih; tako vam Allah objašnjava propise Svoje! A Allah sve zna i mudar je.

  A kad djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni prije njih; tako vam Allah objašnjava ajete Svoje! A Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:060

  A starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu krjeposne. Allah sve čuje i zna.

  A starim ženama koje ne žude više za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ukrase svoje; a bolje im je da budu kreposne. Allah je Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:061

  Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama daidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas ili u prijatelja vašeg; nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili!

  Nije grijeh slijepom, niti je grijeh hromom, niti je grijeh bolesnom, a niti vama samima da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili u kućama majki vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama daidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po majci, ili onih čiji su ključevi u vas ili u prijatelja vašeg; nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i lijepim. Tako vam Allah objašnjava ajete da biste razumjeli!

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:062

  Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje, u Allaha i Poslanika Njegova, doista, vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih, i zamoli Allaha da im oprosti jer Allah prašta i On je milostiv.

  Pravi vjernici samo su oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom važnom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje, u Allaha i Poslanika Njegova, doista, vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih, i zamoli Allaha da im oprosti - zaista je Allah Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:063

  Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.

  Neka vaše dozivanje Poslanika ne bude kao kad vi jedni druge dozivate; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu da ih iskušenje kakvo ne stigne, ili da ih patnja bolna ne snađe.

  Svjetlost, Medina, 64 ajeta 024:064

  Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji, On sigurno zna kakvi ste vi, i On će ih obavijestiti o svemu što su radili na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!

  Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji, On sigurno zna kakvi ste vi, i On će ih obavijestiti o svemu što su uradili na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović