Al-Furqan

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:001

  Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena,

  Neizmjerno je Blagoslovljen Onaj Koji robu Svome objavljuje Furkan da bi svjetovima bio upozoritelj,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:002

  Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!

  Onaj Kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, Koji nema djeteta, Koji u vlasti nema ortaka i Koji je sve stvorio i kako treba uredio!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:003

  Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.

  A oni su uzeli mimo Njega božanstva koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone ni da sebi kakvu korist pribave, i koja ne posjeduju ni smrt, ni život, a ni proživljenje.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:004

  Oni koji ne vjeruju govore: "Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu" – i čine nepravdu i potvoru

  Oni koji ne vjeruju rekoše: "Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu." Počiniše oni zulum i potvoru.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:005

  i govore: "To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju."

  I govore: "To su izmišljotine naroda drevnih koje je on prepisao, pa mu se čitaju jutrom i večeri."

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:006

  Reci: "Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je."

  Reci: "Objavljuje ga Onaj Koji zna tajne nebesa i Zemlje; On je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:007

  I oni govore: "Šta je ovom 'poslaniku', on hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje,

  I još govore: "Šta je ovom poslaniku, on hranu jede i po trgovima hoda; zašto mu nije poslan jedan melek da zajedno s njim bude upozoritelj,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:008

  ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio!" I nevjernici još govore: "Vi samo začarana čovjeka slijedite!"

  ili da mu se spusti riznica, ili da ima bašču iz koje bi se hranio" I zulumćari još govore: "Vi samo opčinjena čovjeka slijedite!"

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:009

  Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu naći.

  Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu da nađu.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:010

  Neka je uzvišen Onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.

  Blagoslovljen je Onaj Koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: bašče kroz koje teku rijeke i dvorce.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:011

  Oni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu –

  Oni, čak, i Čas kijametski poriču, a Mi smo za one koji Čas kijametski poriču pripremili Vatru razbuktalu.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:012

  kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči,

  Kada ih ona vidi iz daljine, čut će kako gnjevna ključa i od bijesa huči,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:013

  a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.

  a kad budu bačeni u nju tamo gdje je tijesno, ruku privezanih za vrat, propast će tamo prizivati.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:014

  "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!"

  "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte propast mnogostruku!"

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:015

  Reci: "Da li je bolje to ili vječni Džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada i prebivalište biti,

  Reci: "Da li je bolje to ili vječni Džennet, koji je obećan bogobojaznima? On će im nagrada i prebivalište biti."

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:016

  u njemu će dovijeka sve što zažele imati; to je obećanje Gospodara tvoga; oni će imati pravo to iskati od Njega."

  U njemu će sve što zažele imati, vječno će u tome biti; to je Gospodaru tvome obećanje obavezno.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:017

  A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: "Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravoga puta zalutali?" –

  A na Dan kada ih On sakupi, a i one koje su pored Allaha obožavali, te upita: "Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravog puta zalutali?"

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:018

  oni će reći: "Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da Te se sjećaju; oni su propast zaslužili!"

  oni će reći: "Uzvišen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili opomenu; oni su propast zaslužili!"

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:019

  Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao daćemo da patnju veliku iskusi.

  Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da patnju otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je zulum činio dat ćemo da patnju veliku iskusi.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:020

  Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.

  Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugima iskušenje budete, da vidimo hoćete li biti strpljivi. A Gospodar tvoj vidi sve.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:021

  Oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati – govore: "Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?" Oni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli.

  I govore oni koji se ne nadaju susretu s Nama: "Zašto nam se ne pošalju meleki, ili zašto Gospodara svoga ne vidimo O sebi su oni visoko mislili i veoma se osilili.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:022

  Onoga Dana kada ugledaju meleke grješnici se neće radovati i uzviknuće: "Sačuvaj nas Bože!"

  Onaj dan kad ugledaju meleke, neće biti tada radosnog navještaja prestupnicima. I govorit će meleki: "Vama je to potpuno uskraćeno."

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:023

  I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.

  I Mi ćemo pristupiti onome što počiniše i u prah i pepeo ih pretvoriti.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:024

  Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.

  Stanovnici Dženneta će taj dan najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:025

  A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,

  A na Dan kad se nebo rascijepi i iz njega se oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:026

  toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.

  taj dan će istinska vlast biti samo u Svemilosnog, a bit će to mučan dan za nevjernike.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:027

  Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: "Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao,

  Na Dan kad zulumćar prste svoje bude grizao govoreći: "Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:028

  kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,

  Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:029

  on me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!" – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu –

  On me od Opomene - Kur'ana odvratio nakon što mi je došao!" - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:030

  Poslanik je rekao: "Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!"

  Poslanik je rekao: "Gospodaru moj, zaista narod moj ovaj Kur'an izbjegava!"

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:031

  Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!

  Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku prestupnici neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao uputitelj i pomagač!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:032

  Oni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav, i to odjednom!" A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.

  Oni koji ne vjeruju govore: "Zašto mu Kur'an nije odjednom cijeli objavljen A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga činimo razgovijetnim.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:033

  Oni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.

  Oni ti neće nijedan prigovor uputiti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:034

  Oni koji budu lica okrenutih zemlji u Džehennem vučeni biće u najgorem položaju i u najvećoj nevolji.

  Oni koji će biti vučeni na svojim licima u Džehennem bit će u najgorem položaju i najdalje će zalutati.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:035

  Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,

  Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:036

  pa rekli: "Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče" – i poslije smo taj narod potpuno uništili.

  pa rekli: "Otiđite vas dvojica narodu koji znakove Naše poriče", i poslije smo taj narod potpuno uništili.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:037

  A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili,

  A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih kao znak učinili, a zulumćarima smo patnju bolnu pripremili.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:038

  i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih –

  I Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:039

  svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili.

  svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo ih poslije sasvim uništili.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:040

  A ovi prolaze pored grada na koji se sručila kobna kiša – zar ga ne vide? – pa ipak ne očekuju proživljenje.

  A oni prolaze pored naselja na koje se sručila kobna kiša- zar ga ne vide? Naprotiv, oni ni proživljenje ne očekuju.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:041

  Kad te vide, rugaju ti se: "Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?

  Kad te vide, rugaju ti se: "Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:042

  Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo." A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s Pravoga puta bio skrenuo.

  Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo." A kad dožive patnju, saznat će ko je dalje s Pravog puta bio skrenuo!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:043

  Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?

  Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti zaštitnik onome koji je za svoga boga svoje hirove uzeo?

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:044

  Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.

  Misliš li ti da većina njih čuje ili razumije?! Oni su kao stoka, čak su još dalje s Puta pravog skrenuli!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:045

  Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire – a da hoće, ostavio bi je da miruje – i kako smo uredili da na nju Sunce utječe,

  Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da hoće, ostavio bi je da miruje. A zatim smo učinili da na nju Sunce ukazuje.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:046

  a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.

  A poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:047

  On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.

  On je Taj Koji vam je noć učinio pokrivkom, san počinkom, a dan da se svuda raziđete.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:048

  I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo

  I On je Taj Koji šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu Milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:049

  da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.

  da njome već mrtav predio oživimo i da, od stvorenja Naših, mnogu stoku i mnoge ljude napojimo.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:050

  Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.

  I Mi je raspodjeljujemo među njima da bi se prisjetili ali većina ljudi odbija sve osim nevjerovanja i nezahvalnosti.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:051

  Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;

  Da hoćemo, u svako naselje poslali bismo upozoritelja;

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:052

  zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori.

  zato ne budi poslušan nevjernicima i njime - Kur'anom se protiv njih uveliko bori.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:053

  On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.

  On je Taj Koji je dva mora ostavio jedno pored drugog - jedno je pitko i slatko, drugo slano i gorko, a između njih je pregradu i neprobojnu branu postavio,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:054

  On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.

  On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je svemoćan.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:055

  Umjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju neku korist im pribaviti, niti od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara,

  Umjesto Allaha oni obožavaju one koji nisu u stanju neku im korist pribaviti niti od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov pomagač protiv njegovog Gospodara.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:056

  a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.

  A tebe smo poslali samo kao radosnih vijesti navjestitelja i upozoritelja.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:057

  Reci: "Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi njegovu Gospodaru."

  Reci: "Za ovo od vas ne tražim druge nagrade osim da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi njegovu Gospodaru."

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:058

  Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna Onaj

  Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih potpuno zna,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:059

  koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.

  Onaj Koji je za šest Dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio. On je Svemilosni, i upitaj o Njemu onoga koji dobro zna.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:060

  A kad im se rekne: "Padajte ničice pred Milostivim!" – oni pitaju: "A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ?" I još se više otuđuju.

  A kad im se rekne: "Učinite sedždu Svemilosnom!", oni pitaju: "A ko je Svemilosni? Zar da činimo sedždu samo zato što nam ti naređuješ I to im još više odbojnost poveća.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:061

  Neka je uzvišen Onaj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.

  Neka je Uzvišen Onaj Koji je na nebu velike zvijezde stvorio i na njemu dao Svjetiljku i Mjesec koji sja.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:062

  On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.

  On je Taj Koji je učinio da se noć i dan smjenjuju, što je prilika za onoga koji hoće da se prisjeti i pouku primi ili želi biti zahvalan.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:063

  A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: "Mir vama!",

  A robovi Svemilosnog su oni koji po Zemlji smireno hodaju, a kada im se neznalice obrate, odgovaraju: "Mir vama!",

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:064

  i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;

  i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na sedždu padajući i stojeći,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:065

  i oni koji govore: "Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,

  i oni koji govore: "Gospodaru naš, skloni od nas patnju u Džehennemu jer je patnja u njemu, doista, neprestana.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:066

  on je ružno prebivalište i boravište";

  On je ružno prebivalište i boravište",

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:067

  i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;

  i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:068

  i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu,

  i oni koji mimo Allaha drugog boga ne mole, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad se na to ima pravo, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:069

  patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;

  Patnja će mu na ahiretu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati,

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:070

  ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;

  osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine; Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:071

  a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;

  A onaj koji se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:072

  i oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;

  i oni koji ne prisustvuju laži, i koji, prolazeći pored besmislica, prolaze dostojanstveno;

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:073

  i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;

  i oni koji, kada budu opomenuti ajetima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi na njih ne ostanu;

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:074

  i oni koji govore: "Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!" –

  i oni koji govore: "Gospodaru naš, podari nam u suprugama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih!"

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:075

  oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani,

  Oni će biti, za ono što su trpjeli, nastambom visokom nagrađeni i u njima će pozdravom dobrodošlice i selamom biti dočekivani.

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:076

  u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!

  U njima će vječno ostati, a kako je to divno prebivalište i boravište!

  Furkan, Mekka, 77 ajeta 025:077

  Reci: "Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve, a pošto ste vi poricali, neminovno vas čeka patnja."

  Reci: "Moj Gospodar ne mari za vas ako nema dove vaše. Ali, porekli ste i neminovno vas čeka patnja."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović