Al-Ankabut

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:001

  Elif Lām Mīm.

  Elif-lam-mim

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:002

  Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni?

  Zar misle ljudi da će ako govore: "Mi vjerujemo!" biti ostavljeni a da iskušavani neće biti?!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:003

  A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.

  A mi smo iskušavali i one prije njih, pa će Allah, sigurno, znati one koji govore istinu i one koji lažu.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:004

  Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju!

  Zar misle oni koji zla djela rade daće Nama umaći?! Loše li je ono što prosuđuju!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:005

  Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!

  A ko se nada susretu s Allahom, pa od Allaha određeno vrijeme će doći, a On je Svečujući i Sveznajući!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:006

  A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.

  A onaj ko se bori - bori se samo za sebe, doista, Allah je neovisan od svih svjetova.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:007

  Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.

  Preći ćemo, doista, preko loših postupaka onih koji vjeruju i dobra djela čine i prema onom boljem što su radili sigurno ćemo ih nagraditi.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:008

  Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.

  I Mi smo svakog čovjeka zadužili da čini dobro roditeljima svojim. Ali, ako se oni oko tebe budu trudili kako bi Meni bilo šta pridružio, o čemu ti nemaš znanja, onda im se ne pokoravaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:009

  One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.

  One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:010

  Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha" – a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: "Bili smo uz vas!" A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?

  Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha!", a kad neki od njih radi Allaha bude na muke stavljen, on drži da je iskušenje od ljudi isto kao i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: "Bili smo uz vas!" A zar Allah ne zna najbolje ono što je u grudima svačijim?

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:011

  Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.

  Allah će sigurno znati one koji vjeruju i sigurno će znati one koji su dvolični.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:012

  Nevjernici govore vjernicima: "Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!" – a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu,

  Oni koji ne vjeruju govore onima koji vjeruju: "Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!", a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov. Oni su, zaista, lažljivci.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:013

  ali će, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su iznosili doista će na Sudnjem danu odgovarati.

  A sigurno će vlastite terete i terete onih koje su u zabludu odveli nositi, i sigurno će za ono što su izmišljali na Kijametskom danu odgovarati.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:014

  Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.

  Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, a bili su zulumćari.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:015

  I Mi smo njega i one što su bili u lađi – spasili, i poučnim primjerom svjetovima je učinili.

  I Mi smo njega i one što su bili u lađi - spasili, i znakom je svjetovima učinili.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:016

  A i Ibrahima. "Allahu se jedino klanjajte" – govorio je on narodu svome – "i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.

  A sjeti se i Ibrahima, kad je rekao narodu svome: "Allahu ibadet činite i Njega se bojte, to vam je bolje, ako znate!"

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:017

  Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha trážite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti." –

  Vi, mimo Allaha, kumire obožavate i laži smišljate. Oni koje vi, mimo Allaha, obožavate ne mogu vas nikakvom opskrbom opskrbiti; vi opskrbu od Allaha tražite i Njemu ibadet činite i Njemu zahvalni budite! Njemu ćete se vratiti.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:018

  Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani.

  A ako vi poričete, pa već su narodi prije vas poricali; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. "

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:019

  Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko.

  Zar oni ne vide kako Allah započinje stvaranje?! On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:020

  Reci: "Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može;

  Reci: "Putujte po Zemlji pa da vidite kako je On započeo stvaranje! Potom će Allah stvaranje ponoviti. Allah, zaista, nad svime ima moć."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:021

  On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće, i Njemu ćete se vratiti.

  On patnji podvrgava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće, Njemu ćete biti vraćeni.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:022

  Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.

  A vi nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, i nemate, mimo Allaha, ni pomagača ni zaštitnika.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:023

  A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s Njime, njima nije stalo do Moje milosti – njih čeka patnja nesnosna."

  A oni koji ne vjeruju u Allahove ajete i znakove i u susret s Njim - to su oni koji su izgubili nadu u Moju milost i to su oni kojima pripada patnja bolna.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:024

  Odgovor naroda njegova bijaše: "Ubijte ga ili spalite!" – ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.

  Odgovor naroda njegova bijaše samo to što rekoše: "Ubijte ga ili ga spalite!", ali, Allah ga je iz vatre izbavio. U tome su, zaista, znakovi za narod koji vjeruje.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:025

  "Vi ste" – reče on – "mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći."

  "Vi ste", reče on, "mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu dunjalučkom međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Kijametskom danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, Vatra će vaše boravište biti, i vi nikakvih pomagača nećete imati."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:026

  I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: "Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, silan i mudar."

  I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: "Ja se, uistinu, selim Gospodaru svome. On je, baš, Silni i Mudri."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:027

  I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će, doista, jedan od onih dobrih biti.

  I Mi smo mu Ishaka i Jakuba podarili i među potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali; njemu smo na dunjaluku njegovu nagradu dali, a na Ahiretu će, doista, jedan od dobrih biti.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:028

  I Luta. Kada narodu svome reče: "Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio:

  I sjeti se Luta. Kada narodu svome reče: "Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko od svih svjetova nije činio:

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:029

  s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite" – odgovor naroda njegova bijaše: "Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!"

  s muškarcima općite, po drumovima presrećete i na sastajalištima svojim ono što je odvratno činite." A odgovor naroda njegova bijaše samo to što rekoše: "Učini da nas Allahova kazna stigne ako si od onih koji istinu govore!"

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:030

  "Gospodaru moj" – reče on – "pomozi mi protiv naroda grješnog!"

  "Gospodaru moj", reče on, "pomozi mi protiv naroda koji nered čini!"

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:031

  I kad izaslanici Naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: "Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici."

  I kad izaslanici Naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: "Mi ćemo uništiti stanovnike onoga naselja! Njegovi stanovnici zaista su zulumćari! "

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:032

  "U njemu je Lut" – reče Ibrahim. – "Mi dobro znamo ko je u njemu" – rekoše oni – "mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti."

  "U njemu je Lut'', reče Ibrahim. "Mi dobro znamo ko je u njemu", rekoše oni, "mi ćemo njega i porodicu njegovu spasiti, osim žene njegove. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:033

  I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. "Ne boj se i ne brini se" – rekoše oni – "mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje; ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.

  I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. "Ne boj se i ne brini se", rekoše oni, "mi ćemo tebe i porodicu spasiti, osim žene tvoje, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:034

  A na stanovnike ovoga grada spustićemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici."

  A na stanovnike ovog grada spustit ćemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su buntovni bili.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:035

  I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali.

  I od njega smo ostavili jasan znak ljudima koji razumiju."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:036

  A u Medjen brata njihova Šuajba: "O narode moj" – govorio je on – "Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onome svijetu, a po Zemlji, nered praveći, zlo ne radite!"

  A u Medjen poslasmo brata njihova Šuajba: "O narode moj", govorio je on, "Allahu ibadet činite, i Posljednjem danu se nadajte, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!"

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:037

  Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični.

  Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i oni u svojoj domovini osvanuše mrtvi, nepomični.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:038

  A i Ada i Semuda – ostaci domova njihovih su vam vidljivi – šejtan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio;

  A i Ada i Semuda - ostaci domova njihovih vidljivi su vam - a šejtan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, od Pravog puta odvratio, a oni su razumni bili.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:039

  I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.

  I Karuna i faraona i Hamana: Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholili i nisu mogli umaći,

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:040

  I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska, poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

  i sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije zulum učinio, sami su sebi zulum nanijeli

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:041

  Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!

  Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija kuća, zasigurno, je paukova kuća, kad bi samo znali.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:042

  Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, klanjaju ništa ne predstavljaju; On je Silni i Mudri!

  Allah, zaista, zna sve ono što oni mimo Njega zazivaju, a On je Silni i Mudri.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:043

  To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.

  To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni razumiju.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:044

  Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, doista, pouka onima koji vjeruju.

  Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio; u tome je, zaista, znak za vjernike.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:045

  Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.

  Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz - namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; a Allahov spomen na vas veći je od vašeg spomena na Njega! A Allah zna šta činite!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:046

  I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni – i recite: "Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo."

  I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte samo na najljepši način - osim onih među njima koji su zulum učinili - i recite: "Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog - jedan je i Njemu smo mi predani!"

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:047

  Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu – i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze Naše samo nevjernici osporavaju.

  Tako isto i tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu-i u nju vjeruju, a i među ovima ima onih koji u nju vjeruju, a ajete i dokaze Naše samo nevjernici negiraju.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:048

  Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore.

  Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, inače, posumnjali bi oni što laži govore.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:049

  A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju –

  Međutim, on - Kur'an je sačinjen od ajeta jasnih; u grudima su onih kojima je znanje dato, a Naše ajete samo zulumćari negiraju,

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:050

  i govore: "Zašto mu od Gospodara njegova nisu neka čuda poslana?" Reci: "Čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem."

  i govore: "Zašto mu od Gospodara njegova nisu neki znaci poslani?" Reci: "Znaci su jedino u Allaha, a ja sam samo upozoritelj jasni."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:051

  A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.

  A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje: u njoj je, doista, milost i pouka ljudima koji vjeruju.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:052

  Reci: "Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On zna sve što je na nebesima i na Zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni.

  Reci: "Allah je dovoljan svjedok meni i vama; On zna sve što je na nebesima i na Zemlji. A oni koji u laž vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su baš gubitnici."

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:053

  Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, oni neće predosjetiti.

  Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, a oni je neće predosjetiti.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:054

  Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti

  Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike skoliti

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:055

  na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: "Ispaštajte za ono što ste radili!"

  na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a On rekne: "Iskusite ono što ste radili!"

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:056

  O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!

  O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato samo Meni ibadet činite!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:057

  Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.

  Svaka duša smrt će okusiti, a onda ćete Nama biti vraćeni.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:058

  One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestićemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili,

  I One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestit ćemo u džennetske odaje, ispod njih rijeke teku, u njima će vječno boraviti. Divna li će biti nagrada onima koji su se trudili,

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:059

  onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali!

  onima koji su strpljivi bili i u Gospodara Svoga se uzdali!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:060

  A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna.

  A koliko ima živih bića koja ne mogu skupljati opskrbu sebi, Allah ih opskrbljuje, a i vas! On je Svečujući i Svevideći.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:061

  A da ih upitaš: "Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?" – sigurno bi rekli: "Allah!" Pa kuda se onda odmeću?

  A da ih upitaš: "Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?", sigurno bi rekli: "Allah!", pa kuda se onda odmeću!?

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:062

  Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova Svojih, a nekome i uskraćuje; – Allah, zaista, zna sve.

  Allah u izobilju daje opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a i uskraćuje kome hoće: Allah, zaista, zna sve.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:063

  A ako ih upitaš: "Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?" – sigurno će reći: "Allah!" – a ti reci: "Hvala Allahu!" – ali većina njih ne shvaća.

  A ako ih upitaš: "Ko s neba spušta vodu i njom mrtvu Zemlju oživljava?", sigurno će reći: "Allah!", a ti reci: "Hvala Allahu!", ali većina njih ne razumije.

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:064

  Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!

  Ovaj život dunjalučki nije ništa drugo do zabava i igra, a samo Dom ahiretski - to je život pravi, kad bi oni samo znali!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:065

  Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju

  Kad se u lađe ukrcaju, Allaha mole, iskreno Mu se predajući, a kada ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:066

  da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znaće oni!

  da bi poricali ono što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znat će oni!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:067

  Zar ne vide da smo Harem svetim i sigurnim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni?

  Zar ne vide da smo Harem sigurnim učinili, dok se ljude oko njih otima i pljačka?! Zar u laž vjeruju, a Allahove blagodati poriču?!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:068

  I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?

  Ima li onda većeg zulumćara od onoga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi?! Zar nevjernicima nije boravište u Džehennemu?!

  Pauk, Mekka, 69 ajeta 029:069

  One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!

  One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima Našim uputiti, a Allah je, zaista, s onima koji dobra djela čine!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović