Al-Ahzab

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:001

  O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj – Allah, uistinu, sve zna i mudar je –

  O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj - Allah je, uistinu, Onaj Koji sve zna i mudar je!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:002

  i slijedi ono što ti Gospodar tvoj objavljuje – Allah dobro zna ono što vi radite –

  I slijedi ono što ti se od Gospodara tvoga objavljuje - Allah, zaista, u potpunosti zna ono što radite!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:003

  i u Allaha se pouzdaj, Allah je zaštitnik dovoljan!

  I na Allaha se osloni, a Allah je kao zaštitinik dovoljan!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:004

  Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, a ni žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate, materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi, iz usta vaših, a Allah istinu govori i na Pravi put izvodi.

  Allah nijednom čovjeku dva srca u nutrini nije dao, a ni supruge vaše, od kojih se rastavljate govoreći da su vam njihova leđa poput leđa vaših majki, majkama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi, iz vaših usta, a Allah Istinu govori i na Pravi put upućuje.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:005

  Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa, braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.

  Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha pravednije! A ako ne znate očeve njihove, pa oni su braća vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije vam grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to vaša srca smjeraju; a Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:006

  Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira; prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. To u Knjizi piše.

  Vjerovjesnik je bliži vjernicima nego oni sami sebi, a supruge njegove su - kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, bliži su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira, osim što prijateljima svojim možete dobro učiniti. To je u Knjizi zapisano.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:007

  Mi smo od vjerovjesnīkâ zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina smo čvrst zavjet uzeli

  Sjeti se kad smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina. Od njih smo čvrst zavjet uzeli,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:008

  da bi On mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za ono što su govorili; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju.

  da bi On pitao iskrene o njihovoj iskrenosti; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:009

  O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli – a Allah dobro vidi šta vi radite –

  O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, i vojske koje vi niste vidjeli- a Allah dobro vidi šta vi radite.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:010

  kad su vam došle i odozgo i odozdo, i kad su oči vaše bile uprte jedino u neprijatelja, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali –

  Kad su vam došle i odozgo i odozdo, kad su vam oči razrogačene bile, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:011

  tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti goré uznemireni,

  Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i žestoko su bili uzdrmani.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:012

  kad su licemjeri i onī bolesna srca govorili: "Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali!"

  I kad su licemjeri i oni u čijim srcima je bolest govorili: "Allah i Poslanik Njegov su nam samo obmanu obećavali!"

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:013

  kad su neki među njima rekli: "O stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stánka, zato se vratite!", a drugi među njima su tražili dopuštenje od Vjerovjesnika i govorili: "Kuće su naše nezaštićene!" – a nisu bile nezaštićene, već su se oni htjeli izvući.

  Kad su neki među njima rekli: "O stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite", a drugi među njima tražili su dopuštenje od Vjerovjesnika i govorili: "Kuće su naše nezaštićene!", a nisu bile nezaštićene, već su oni samo umaći htjeli.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:014

  A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobošci, oni bi to, ne dvoumeći se oko toga, brzo učinili,

  A da se do njih s raznih medinskih strana prodrlo i da je potom od njih zatražena smutnja - nevjerovanje, oni bi to, ne dvoumeći se o tome, brzo učinili,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:015

  a bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati – a za Allahu datu obavezu će se odgovarati!

  a bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati - a za Allahu datu obavezu odgovarat će se.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:016

  Reci: "Ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati."

  Reci: "Bježanje vam neće koristiti ako i pobjegnete iz straha od smrti ili pogibije, jer i poslije toga, samo ćete kratko uživati.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:017

  Reci: "Ko će vas od Allaha zaštititi ako On hoće da vas zlo snađe, ili, ko vam može nauditi ako On želi da vam milost ukaže?" Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača.

  Reci: "Ko će vas od Allaha zaštititi ako On hoće da vas zlo snađe, ili, ko vam može nauditi ako On želi da vam milost ukaže" Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:018

  Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: "Priključite se nama!" – a samo su neki u boj išli

  Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržali i prijateljima svojim govorili: "Priključite nam se!", a inače oni u borbu rijetko idu,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:019

  ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući svojim očima kao pred smrt onesviješćeni; čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju, i zato će Allah djela njihova poništiti; a to je Allahu lahko.

  škrtareći prema vama. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući očima kao kad pred smrt izbezumljeni svijest izgubi. Čim strah mine, oni vas "sijeku svojim oštrim jezicima", škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju, i zato je Allah djela njihova poništio; a to je Allahu lahko.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:020

  Oni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili.

  Oni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:021

  Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

  Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji nadu polaže u Allaha i Posljednji dan, i koji često Allaha spominje.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:022

  A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!" – i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost.

  A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!" - i to im je samo povećalo vjerovanje i predanost.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:023

  Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili –

  Među vjernicima ima ljudi koji su ispunili ono na što su se Allahu obavezali; neko od njih okonča svoj rok, a neko od njih to još iščekuje, i nisu ništa izmijenili.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:024

  da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke licemjere ili da im oprosti, Allah zaista prašta i samilostan je.

  To je zato da bi Allah nagradio iskrene za njihovu iskrenost, a patnji podvrgao licemjere, ako hoće, ili im oprostio. Allah je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:025

  Allah je nevjernike pune srdžbe odbio – nisu nimalo uspjeli – i vjernike je Allah borbe poštedio – Allah je, uistinu, moćan i silan –

  Allah je nevjernike pune srdžbe odbio, nisu dobra postigli, a vjernike je Allah borbe poštedio. Allah je, uistinu, moćan i silan.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:026

  a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli,

  A sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:027

  i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali – Allah sve može.

  I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodili; Allah nad svime ima moć.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:028

  O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: "Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, daću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti.

  O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: "Ako želite život dunjalučki i njegov sjaj, onda dođite, dat ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:029

  A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet – pa, Allah je, doista, onima među vama koje čine dobra djela pripremio nagradu veliku."

  A ako želite Allaha i Poslanika Njegova i drugi svijet, pa, Allah je, doista, onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:030

  O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko;

  O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očiti razvrat učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko;

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:031

  a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila – daćemo nagradu dvostruku i pripremićemo joj opskrbu plemenitu.

  a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila - dat ćemo nagradu dvostruku i njoj smo opskrbu plemenitu pripremili.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:032

  O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!

  O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, nemojte zavodljivo govoriti, pa da tada žudnju osjeti onaj u čijem je srcu bolest, i govorite riječi koje su kao lijepe poznate!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:033

  U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.

  U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao što je bilo u prvo pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekat dajite, i pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku! Allah želi da od vas, Porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:034

  I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim; – Allah je, uistinu, dobar i sve zna.

  I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim; Allah je, uistinu, dobrostiv i Onaj Koji sve u potpunosti zna.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:035

  Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

  Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i sadaku i ženama koje dijele zekat i sadaku, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:036

  Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.

  Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito zalutao.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:037

  A kad ti reče onome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti dobro učinio: "Zadrži ženu svoju i boj se Allaha!" – u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejd s njoj živio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu – kako Allah odredi, onako treba biti.

  A kad ti reče onome kome je Allah bio blagodaran, i kome si i ti bio blagodaran: "Zadrži suprugu svoju i boj se Allaha!" - u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejdova potreba za njom prestala i on se od nje razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu. A Allahova se zapovijed izvršava!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:038

  Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali – a Allahova zapovijed je odredba konačna –

  I Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali, a Allahova odredba je neminovna.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:039

  za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. – A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati!

  Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. A dovoljan je Allah da svodi račune!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:040

  Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.

  Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i pečat, posljednji vjerovjesnik- a Allah sve dobro zna.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:041

  O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,

  O vi koji vjerujete, često se Allaha sjećajte i spominjite Ga,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:042

  i ujutro i navečer Ga veličajte,

  i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte;

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:043

  On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan –

  On je Taj Koji vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo - On je prema vjernicima milostiv.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:044

  a na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdravljati sa: "Mir vama!" – i On im je pripremio nagradu plemenitu.

  Pozdrav će im, na Dan kad Ga oni susretnu, selam biti, i On im je pripremio nagradu plemenitu.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:045

  O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje,

  O Vjerovjesniče, zaista smo te poslali kao svjedoka i kao donositelja radosnih vijesti i kao upozoritelja,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:046

  da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.

  da - po Njegovom naređenju - pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:047

  I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti,

  I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:048

  a ne slušaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik.

  a ne slušaj nevjernike ni licemjere, na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:049

  O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.

  O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:050

  O Vjerovjesniče, Mi smo ti dopustili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima – ženu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako se Vjerovjesnik hoće njome oženiti – da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kada je riječ o ženama njihovim i o onima koje su u vlasništvu njihovu. – A Allah prašta i samilostan je.

  O Vjerovjesniče, Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po majci koje su se s tobom iselile, i ženu - vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako Vjerovjesnik hoće da se njome oženi, samo tebi, a ne ostalim vjernicima. Mi znamo šta smo propisali vjernicima u vezi sa suprugama njihovim i onima koje su u vlasništvu njihovu, a i da ti ne bi bilo teško. A Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:051

  Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio, nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti – a Allah zna šta je u srcima vašim; Allah zna sve i blag je.

  Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio, nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti - a Allah zna šta je u srcima vašim; Allah je Onaj Koji sve zna i Onaj Koji ne žuri s kaznom.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:052

  Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje. – A Allah na sve motri.

  Odsada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje posjeduješ. A Allah sve nadzire.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:053

  O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate da se ono zgotovi; tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh!

  O vi koji vjerujete, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate dok se ono zgotovi; tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih, supruga njegovih, nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemiravate niti da se suprugama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha bio veliki grijeh,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:054

  Iznosili vi o tome šta u javnost ili to u sebi krili, pa, Allah sve zna.

  iznosili vi o tome šta u javnost ili to u sebi krili, pa, Allah sve dobro zna.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:055

  Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim, i sinovima svojim, i braćom svojom, i sinovima braće svoje, i sinovima sestara svojih, i ženama vjernicama, i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno ništa.

  Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim, i sinovima svojim, i braćom svojom, i sinovima braće svoje, i sinovima sestara svoj ih, i ženama vjernicama, i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte! Allah, je, doista, svjedok svemu.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:056

  Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!

  Zaista Allah i meleci Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i njemu selam šaljite!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:057

  One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na ovome i na onome svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.

  One koji Allaha i Poslanika Njegova budu uznemiravali, Allah će, zaista, i na dunjaluku i na ahiretu prokleti, i ponižavajuću im patnju pripremiti.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:058

  A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.

  A oni koji vjernike i vjernice uznemiravaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:059

  O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.

  O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće uznemiravane biti. Allah je oprostitelj grijeha i milostiv je.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:060

  Ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži – ne okane toga, Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati –

  Ako se licemjeri i oni u čijim srcima je bolest i oni koji po Medini šire laži - ne okane, Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:061

  prokleti neka su! Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni

  prokleti neka su! Gdje god se nađu, neka budu hvatani i ubijani

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:062

  prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći.

  prema Allahovu zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:063

  Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: "To jedino Allah zna!" A ti ne znaš, možda je Smak svijeta blizu!

  Pitaju te ljudi o Času kijameta; reci: "To jedino Allah zna! A ti ne znaš, možda je Čas kijameta blizu!"

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:064

  Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio,

  Allah je nevjernike prokleo i za njih Oganj razbuktali pripremio,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:065

  u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.

  u njemu će vječno, zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:066

  Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoriće: "Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!"

  Na Dan kad njihova lica u Vatri prevrtana budu, govorit će: "Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!"

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:067

  I govoriće: "Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s Pravoga puta odveli;

  I govorit će: "Gospodaru naš, mi smo prvake svoje i starješine svoje slušali, pa su nas oni s Pravog puta odveli;

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:068

  Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!"

  I Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!"

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:069

  O vjernici, ne budite kao oni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa.

  O vi koji vjerujete, ne budite kao oni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa!

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:070

  O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,

  O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:071

  On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.

  On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti! A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postići će veliki uspjeh.

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:072

  Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen –

  Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek - a on je prema sebi baš zulum učinio i neznalica je bio,

  Saveznici, Medina, 73 ajeta 033:073

  da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je.

  da bi Allah licemjere i licemjerke, i višebošce i višeboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović