Saba

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:001

  Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajući.

  Svaka hvala neka je Allahu, Kojem pripada sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji, a svaka hvala neka mu je i na ahiretu! On je Mudri i Onaj Koji sve u potpunosti zna.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:002

  On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je samilostan i On prašta grijehe.

  On zna šta u zemlju ulazi a šta iz nje izlazi, i šta se s nebesa spušta, a šta se na njih uspinje; On je Milostivi i grijeha Oprostitelj.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:003

  A nevjernici govore: "Čas oživljenja nam neće doći!" Reci: "Hoće, tako mi Gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći." – Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi –

  A oni koji ne vjeruju govore: "Čas oživljenja neće nam doći!" Reci: "Hoće, tako mi Gospodara moga, Koji zna i ono što je čulima nedokučivo, sigurno će vam doći!" Njemu ne može ništa, ni koliko trunčica jedna, ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi -

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:004

  da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine – njih čeka oprost i opskrba plemenita –

  da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine - to su oni kojima pripada oprost i opskrba plemenita -

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:005

  a da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza Naših bore, nastojeći ih onemogućiti.

  a oni koji se protiv ajeta i znakova Naših bore, odvraćajući od njih - to su oni kojima pripada najbolnija patnja.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:006

  Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga,

  A vidjet će oni kojima je dato znanje da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga Istina, i da vodi na Put Silnog i Hvaljenog.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:007

  dok oni koji ne vjeruju govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovo stvoreni biti?

  A oni koji ne vjeruju govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji će vas obavijestiti da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovno stvoreni biti?

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:008

  Iznosi li on o Allahu laži ili je lud?" Nijedno, već će oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj.

  I Iznosili on o Allahu laži ili je lud?" Naprotiv, oni koji u ahiret neće da vjeruju u patnji su i u zabludi dubokoj.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:009

  Kako ne vide nebo i Zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan.

  Zar ne vide nebo i Zemlju, ono što je ispred njih i ono što je iza njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, znak svakom robu koji se Allahu s pokajanjem vraća.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:010

  Mi smo Davudu Našu milost ukazali – "O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!" – i učinili da mu mekahno gvožđe bude.

  Mi smo Davudu od Nas dobro dali: "O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi, ptice!" - i omekšali smo mu gvožđe.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:011

  "Pravi široke pancire i čestito ih pleti!" – i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi.

  "I pravi široke pancire i odmjeri pri vezivanju halki, i činite dobro! Ja zaista dobro vidim šta radite vi."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:012

  A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti.

  A Sulejmanu - vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, dozvolom njegova Gospodara, pred njim rade, a ko od njih otkaže poslušnost naređenju Našem, Mi učinimo da ognjenu patnju osjeti.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:013

  Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. "Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!" – A malo je zahvalnih među robovima Mojim.

  Oni su mu izrađivali što god je htio: bogomolje i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. "Radite i budite zahvalni, o porodico Davudova!" A malo je zahvalnih među robovima Mojim.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:014

  A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli.

  A kad smo odredili da umre, samo ih je crv iz zemlje koji je bio rastočio štap njegov - uputio na smrt njegovu, i kad se on srušio, džini shvatiše, da ne bi u patnji ponižavajućoj ostali, da su ono što je čulima nedokučivo znali.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:015

  Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. "Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!"

  Stanovnici Sabe imali su znak u mjestu u kom su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. Jedite iz opskrbe Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; ovo je lijep predio, a Gospodar je grijeha Oprostitelj!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:016

  Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.

  Ali oni su se okrenuli, pa smo na njih vodenu bujicu pustili, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i nešto malo divljeg lotosa.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:017

  Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?!

  Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika?!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:018

  A između njih i gradova koje smo blagoslovili izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. "Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!"

  A između njih i naselja koje smo blagoslovili - načinili smo bili naselja vidljiva i po njima im odredili razdaljinu za putovanje. Putujte njima noću i danju, sigurni!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:019

  Ali oni rekoše: "Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!" – i ogriješiše se prema sebi, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog.

  Ali oni rekoše: "Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!" - i zulum sebi učiniše, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih posvuda raselismo. Doista, su u tome znaci za svakog strpljivog i zahvalnog.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:020

  I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika

  A Iblis se uvjerio u ono što je o njima mislio, i oni su se poveli za njim, osim grupe vjernika.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:021

  nad kojima nikakve vlasti nije imao; Mi smo htjeli ukazati na onoga ko vjeruje u onaj svijet, a ko u njega sumnja. – A Gospodar tvoj bdi nad svim.

  A nad njima on nikakva argumenta nije imao; osim što smo ih mu prepustili da bi znali onog ko vjeruje u ahiret, a ko u njega sumnja. A Gospodar tvoj bdi nad svim.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:022

  Reci: "Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći."

  Reci: "Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa ne posjeduju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:023

  Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: "Šta je to rekao Gospodar vaš?" – "Istinu!" – odgovoriće. On je uzvišen i velik.

  Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: "Šta je to rekao Gospodar vaš "Istinu!", odgovorit će, On je Uzvišeni i Veliki.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:024

  Upitaj: "Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?" – i odgovori: "Allah! Da li smo onda mi ili vi na Pravome putu, ili u očitoj zabludi?"

  Upitaj: "Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?" I odgovori: "Allah! Ko je onda, mi ili vi, na pravom putu, a ko je u zabludi očitoj!?"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:025

  Reci: "Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi."

  Reci: "Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:026

  Reci: "Gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, On je sudija Pravedni, Sveznajući."

  Reci: "Gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, On je Sudija Pravedni i Sveznajući."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:027

  Reci: "Pokažite mi one koje smatrate Njemu ravnim!" – Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!

  Reci: "Pokažite mi one koje Njemu u obožavanju pridružujete!" Ne postoje; ali Bog je samo On, Allah Silni i Mudri!"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:028

  Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna

  Mi smo te poslali baš svim ljudima kao radosnih vijesti donositelja i upozoritelja, ali većina ljudi ne zna

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:029

  i govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?"

  i govore: "Kada će već jednom to prijeteće obećanje, ako istinu govorite?"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:030

  Reci: "Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati."

  Reci: "Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:031

  A oni koji ne vjeruju govore: "Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u one prije njega!" A kada bi samo vidio kad onī koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati: "Da vâs nije bilo, sigurno bismo bili vjernici" – reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi.

  A oni koji ne vjeruju govore: "Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u Knjige prije njega!" A kad bi samo vidio kad oni koji su učinili zulum pred Gospodarom svojim budu sabrani i kad stanu među sobom razgovarati: "Da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici!", reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su oholi bili.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:032

  "A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi grješnici bili" – reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni.

  "A zar smo vas mi od Upute odvratili nakon što vam je ona došla?! Ne, sami ste vi prestupnici bili", reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:033

  "Nije bilo tako" – odgovoriće oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi – "nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo." I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?

  "Nije bilo tako!",odgovorit će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi, "nego ste i danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu takmace pripisujemo." I prikrit će kajanje kad vide da će kažnjeni biti, a mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:034

  Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!" –

  Mi ni u jedno naselje upozoritelja nismo poslali a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:035

  i da nisu govorili: "Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti mučeni!"

  I uz to su govorili: "Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti patnji podvrgnuti!"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:036

  Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna.

  Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:037

  Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.

  Ni imeci vaši ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; izuzev onih koji vjeruju i dobra djela čine. Njima pripada višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:038

  A oni koji se budu trudili da se dokazima Našim suprotstave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni."

  A oni koji se budu trudili da se ajetima i znakovima Našim suprotstave, odvraćajući od njih, oni će biti u patnju privedeni.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:039

  Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje."

  Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On je najbolji Opskrbitelj."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:040

  A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama klanjali?"

  A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Jesu li ovi vas obožavali?",

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:041

  oni će odgovoriti: "Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih."

  oni će odgovoriti: "Uzvišen neka si, Ti si Gospodar naš, a nisu oni! Oni su džine obožavali i većina njih je vjerovala u njih."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:042

  Toga Dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći: "Trpite patnju u vatri koju ste poricali!"

  Taj dan jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo onima koji su zulum učinili reći: "Kušajte patnju u Vatri koju ste poricali!"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:043

  Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, oni govore: "Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onoga čemu su se vaši preci klanjali", i govore: "Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž!" A oni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: "Ovo nije ništa drugo nego očito vračanje!"

  Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, oni govore: "Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onog što su preci vaši obožavali", i govore: "Ovo nije ništa drugo nego laž - izmišljotina. A oni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: "Ovo nije ništa drugo nego magija jasna!"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:044

  A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao.

  A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nikoga ko bi ih upozoravao.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:045

  A i oni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio onoga što smo onima bili dali, pa su ipak poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!

  A i oni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio od onoga što smo onima bili dali, pa su, ipak, poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:046

  Reci: "Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje."

  Reci: "Savjetujem vam samo jedno: ustanite zarad Allaha, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje upozorava."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:047

  Reci: "Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On nad svim bdi."

  Reci: "Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On je svjedok svemu.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:048

  Reci: "Gospodar moj pobjeđuje istinom, On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno."

  Reci: "Gospodar moj šalje Istinu, On je Znalac onoga što je čulima nedokučivo.

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:049

  Reci: "Došla je istina, a laži je nestalo!"

  Reci: "Došla je Istina, a laži je nestalo!"

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:050

  Reci: "Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravome putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje; On zaista sve čuje i blizu je."

  Reci: "Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravom putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje; On je, zaista, Onaj Koji sve čuje i blizu je."

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:051

  A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati – umaći neće moći; izbliza biće ščepani –

  A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati - umaći neće moći; izbliza bit će ščepani -

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:052

  i kada reknu: "Vjerujemo u Poslanika!" A šta će im biti od koristi kad je život na Zemlji bio i prošao!

  i kada reknu: "Vjerujemo u Istinu!" A kako vjerovanje mogu prihvatiti s ovog dalekog mjesta?!

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:053

  U njega oni nisu prije vjerovali, govorili su ono što nije poznato, što je od istine daleko;

  U nju oni nisu prije vjerovali, nagađajući izdaleka o onome što je čulima nedokučivo;

  Saba, Mekka, 54 ajeta 034:054

  i između njih i onoga što budu željeli biće prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni, doista, mnogo sumnjali.

  i između njih i onoga što budu željeli bit će prepreka, kao što je prije bilo učinjeno s njima sličnim, jer su svi oni, doista, mnogo sumnjali.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović