Fatir

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:001

  Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.

  Sva hvala neka je Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; a u stvaranju dodaje što hoće, On, uistinu, nad svime ima moć.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:002

  Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može, poslije Njega, dati; On je silan i mudar.

  Milost koju Allah podari ljudima- niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati - niko ne može, poslije Njega, dati; On je Silni i Mudri.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:003

  O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmećete?

  O ljudi, sjetite se blagodati kojom vas Allah obasipa! Postojili, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas s neba i iz zemlje opskrbljuje?! Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmećete?!

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:004

  Ako te oni u laž utjeruju, pa – i prije tebe su poslanike u laž utjerivali; a Allahu će se sve vratiti.

  Ako te oni u laž utjeruju - pa i prije tebe su poslanike u laž utjerivali, a Allahu će se sve vratiti.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:005

  O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.

  O ljudi, Allahovo obećanje je, zaista, istinito, pa neka vas nikako život dunjalučki ne zavara i neka vas obmanitelj - šejtan o Allahu ne zavara.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:006

  Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.

  Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici Vatre.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:007

  One koji ne vjeruju čeka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela čine – oprost i nagrada velika.

  Onima koji ne vjeruju pripada patnja žestoka, a onima koji vjeruju i dobra djela čine pripada oprost i nagrada velika.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:008

  Kako mogu biti isti: onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim… Allah u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na Pravi put ukazuje onome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni rade.

  Zar pomoći možeš onome kome su njegova ružna djela uljepšana, a i on ih smatra lijepim?! Allah, doista, kome hoće daje da je u zabludi, a na Pravi put upućuje koga hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni čine.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:009

  Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila; takvo će biti i oživljenje.

  Allah je Onaj Koji šalje vjetrove koji pokreću oblake, te ih ka mrtvim predjelima navodimo i njima zemlju, nakon što je mrtva bila, oživljavamo: takvo će i proživljenje biti.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:010

  Ako neko želi veličinu, pa – u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna.

  Ako neko želi veličinu - pa, u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, a dobra djela ih uzdižu. A onima koji smišljaju loša djela, pripada patnja bolna, i njihovo spletkarenje je posao bezuspješni.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:011

  Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to On ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu uistinu lahko!

  Allah vas je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese, niti rodi, a da On to ne zna. I ničiji život se ne produži, niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu, lahko!

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:012

  Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja Njegova, da biste bili zahvalni.

  Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno - voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; i ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja Njegova, i da biste bili zahvalni.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:013

  On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec – svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.

  On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah, Gospodar vaš; sve je u posjedu Njegovom! A oni koje, pored Njega, molite ne posjeduju ništa, ni koliko je opna na hurminoj košpici.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:014

  Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao Onaj koji zna.

  Ako ih molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Kijametskom danu oni će poreći da ste ih Njemu u obožavanju pridruživali. I niko te neće obavijestiti kao Onaj Koji sve u potpunosti zna.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:015

  O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.

  O ljudi, vi ste siromasi, Allah vama treba, a Allah je Neovisni i Hvaljeni.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:016

  Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti,

  Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:017

  to Allahu nije teško.

  To Allahu nije teško.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:018

  I nijedan grješnik neće grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovarenī pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu – onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro – a Allahu se sve vraća.

  I nijedan grešnik neće tuđe grijehe nositi; ako grijesima pretovareni pozove da mu oni budu poneseni, niko mu ih neće ponijeti, pa ni bližnji. A ti ćeš upozoriti samo one koji se Gospodara svoga boje, i kada ih niko ne vidi, i koji obavljaju namaz - onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro - a kod Allaha je konačno odredište!

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:019

  Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi,

  Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:020

  ni tmine i svjetlo,

  ni tmine i svjetlo,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:021

  ni hladovina i vjetar vrući,

  ni hladovina i vrućina,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:022

  i nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga On hoće, a ti ne možeš one u grobovima dozvati,

  i nisu nikako isti živi i mrtvi. Zaista će Allah, koga On hoće, učiniti da čuje, a ti ne možeš one u kaburovima dozvati,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:023

  tvoje je samo da opominješ.

  ti si samo upozoritelj.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:024

  Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ; a nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao.

  Mi smo te poslali s Istinom kao radosnih vijesti donositelja i upozoritelja; a nije bilo naroda kome nije došao upozoritelj.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:025

  Ako te oni u laž utjeruju, pa – i onī prije njih su poslanike u laž utjerivali, a oni su im očigledna čuda donosili, i listove, i Knjigu svjetilju.

  Ako te oni u laž utjeruju - pa, i oni prije njih su poslanike u laž utjerivali, a oni su im jasne dokaze donosili, i Listove i Knjigu svjetilju.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:026

  I Ja sam onda kažnjavao one koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna Moja!

  A onda bih one koji nisu vjerovali kaznom dohvatio, pa kakva je samo bila osuda Moja!

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:027

  Zar ne znaš da Allah s neba spušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih.

  Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih;

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:028

  I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni. Allah je, doista, silan i On prašta.

  i ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A samo se Allaha, među robovima Njegovim, boje učeni. Allah je, doista, silan i Onaj Koji oprašta grijehe.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:029

  Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati

  Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju dobiti koja neće nestati,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:030

  da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga dâ, jer On mnogo prašta i blagodaran je.

  da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da; On je Onaj Koji oprašta grijehe i zahvalan je.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:031

  A ono što ti iz Knjige objavljujemo sušta je istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. – Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi.

  A ono što ti iz Knjige objavljujemo sušta je Istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. Allah, zaista, o robovima svojim sve upotpunosti zna i sve dobro vidi.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:032

  Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede onī Naši robovi koje Mi izaberemo; biće onih koji će se prema sebi ogriješiti, biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i biće i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti – za to će veliku nagradu dobiti:

  Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izaberemo; bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih umjerenih, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, u dobrima prednjačiti - za to će veliku blagodat dobiti:

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:033

  edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.

  perivoje Adna, u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:034

  "Hvaljen neka je Allah" – govoriće – "koji je od nas tugu odstranio – Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je –

  "Hvaljen neka je Allah!", govorit će, "koji je od nas tugu odstranio. Gospodar naš je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i zahvalan je.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:035

  koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti."

  Koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti."

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:036

  A nevjernike čeka vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti – eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti –

  A nevjernike čeka Vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti - eto, tako ćemo svakog nevjernika kazniti,

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:037

  oni će u njemu jaukati: "Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili." – "A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!"

  oni će u njemu jaukati: "Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drukčija od onih koja smo činili!" A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i upozoritelj? Zato iskusite patnju; zulumćarima nema pomoći!

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:038

  Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna svačije misli.

  Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna sve što grudi kriju.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:039

  On čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.

  On čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati prezir, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:040

  Reci: "Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to?" Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju.

  Reci: "Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša koja, umjesto Allaha, molite, i recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo višebošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to! Nijedno, već zulumćari jedni drugima samo obmanu obećavaju.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:041

  Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijehe.

  Allah brani da se nebesa i Zemlja s mjesta svoga pomaknu. A da se pomaknu, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je, zaista, Onaj Koji ne žuri s kaznom i Onaj Koji grijehe oprašta.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:042

  Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravoga puta – samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje:

  Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravog puta - samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao upozoritelj, njegov dolazak samo je povećao odbojnost njihovu;

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:043

  oholost na Zemlji i ružno spletkarenje – a spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.

  oholeći se na Zemlji smišljali su zlo - a smišljanje zla pogodit će upravo one koji se njime služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne?! U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene; u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:044

  Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih? – Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji; On, uistinu, sve zna i sve može.

  Zašto oni ne putuju po Zemlji da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih? Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji; On, uistinu, sve zna i sve može.

  Stvoritelj, Mekka, 45 ajeta 035:045

  Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka određenog, i kad im rok dođe – pa Allah dobro zna robove Svoje.

  Da Allah kažnjava ljude prema onom što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka određenog i kad im rok dođe - pa, Allah dobro vidi robove Svoje.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović