Az-Zumar

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:001

  Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

  Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnog i Mudrog!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:002

  Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru!

  Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, s Istinom, pa u ibadetu Allahu budi, ispovijedajući Mu čistu vjeru.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:003

  Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" – Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.

  Zar ne, Čista vjera pripada samo Allahu. A oni koji pored Njega uzimaju zaštitnike govoreći: "Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće uputiti na Pravi put onoga ko je lažljivac i nevjernik.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:004

  Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Hvaljen neka je On; On je Allah, Jedini i Svemoćni!

  Da je Allah htio dijete imati, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Uzvišen je On, On je Allah, Jedini i Potčinitelj svega!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:005

  Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On noću zavija dan i danom zavija noć, On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. On je Silni, On mnogo prašta!

  Nebesa i Zemlju je s Istinom stvorio; On noću obavija dan, i danom obavija noć; On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. Eto, On je Silni i Oprostitelj stalni!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:006

  On vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio – i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?

  On vas od jedne osobe stvori - a od nje je drugu njegovu stvorio - i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama majki vaših, dajući vam oblike, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda okrećete?

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:007

  Ako vi budete nezahvalni – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A nijedan grješnik neće nositi grijehe drugoga! Poslije ćete se Gospodaru svome vratiti, pa će vas On o onom što ste radili obavijestiti, jer On dobro zna svačije misli.

  Ako vi ne budete vjerovali, pa, Allahu vi niste potrebni, ali On nije zadovoljan nevjerovanjem Svojih robova. A ako budete zahvalni, On će tim biti zadovoljan. A nijedna duša neće nositi grijehe druge! Poslije ćete se svome Gospodaru vratiti, pa će vas On o onom što ste radili obavijestiti. Zaista, On zna šta se u grudima krije.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:008

  Kad čovjeka nevolja snađe, Gospodaru svome se moli, Njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi Onoga kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: "Uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bićeš, sigurno, stanovnik u vatri!"

  Kad čovjeka nevolja snađe, Gospodaru svome se moli, Njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah blagodat Svoju daruje, zaboravi Onoga Kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: "Uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš, sigurno, stanovnik u Vatri!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:009

  Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!"

  Zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tlo i stojeći, strahujući od ahireta i nadajući se milosti Gospodara svoga? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?! Samo se prisjećaju oni koji pameti imaju!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:010

  Reci: "O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni."

  Reci: "O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! Oni koji na ovom dunjaluku dobra djela budu činili imat će dobro, a Allahova je zemlja prostrana; samo će onima koji budu strpljivi nagrada njihova biti isplaćena bez obračuna. "

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:011

  Reci: "Meni se naređuje da se klanjam Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru

  Reci: "Naređeno mi je da ibadet Allahu činim, ispovijedajući Mu čistu vjeru.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:012

  i naređuje mi se da budem prvi musliman."

  I naređeno mi je da budem prvi musliman.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:013

  Reci: "Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako budem Gospodaru svome neposlušan."

  Reci: "Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako Gospodaru svome budem neposlušan."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:014

  Reci: "Samo se Allahu klanjam, iskreno Mu ispovijedajući vjeru svoju,

  Reci: "Samo Allahu ibadet činim, ispovijedajući Mu čistu vjeru,

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:015

  a vi se, pored Njega, klanjajte kome hoćete!" Reci: "Stradaće, uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!"

  a vi, pored Njega, obožavajte koga hoćete!" Reci: "Gubitnici su, uistinu, oni koji na Kijametskom danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je očevidan gubitak!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:016

  Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. "O robovi Moji, bojte se Mene!"

  Nad njima će biti natkrilnice od vatre, a i ispod njih natkrilnice; time Allah straši robove Svoje. O robovi Moji, bojte se Mene!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:017

  Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju – njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje

  Za one koji izbjegavaju obožavanje taguta - kumira i koji se Allahu obraćaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:018

  koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu; njima je Allah na Pravi put ukazao i oni su pametni.

  koji govor slušaju, pa slijede ono što je bolje u njemu; to su oni koje je Allah na Pravi put uputio, i oni baš pameti imaju.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:019

  Zar ti da spasiš onoga koji je zaslužio kaznu, onoga koji će biti u vatri?

  Zar možeš da uputiš onoga koji je zaslužio da se nad njim obistine riječi kazne, zar možeš da izbaviš ko u Vatri je?!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:020

  A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći – obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.

  A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispod kojih rijeke teku - obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:021

  Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono osuši i ti ga vidiš požutjelog, i najzad ga skrši. To je, doista, pouka za one koji su pametni.

  Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa je kao izvore po zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se osuši i ti ga vidiš požutjelo, i najzad ga skrši?! To je, doista, opomena za one koji pameti imaju.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:022

  Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi!

  Zar onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga ... ?! Teško onima čija su srca tvrda kad se spomene Allah; oni su u očitaj zabludi!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:023

  Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov Pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put neće moći uputiti.

  Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju. Od nje se koža ježi u onih koji se Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože se njihove i srca njihova smiruju. To je Allahova Uputa kojom On upućuje koga hoće; a onoga kome Allah da daje u zabludi, njemu nema uputitelja.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:024

  Zar je isti onaj koji će se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? "Trpite ono što ste zaslužili!" – mnogobošcima će se reći.

  Zar onaj koji će se na Kijametskom danu licem svojim zaklanjati od zla patnje?! Zulumćarima bit će rečeno: "Trpite ono što ste zaslužili!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:025

  Oni prije njih su poricali, pa ih je stigla kazna odakle nisu očekivali.

  Oni prije njih poricali su, pa ih je stigla kazna odakle nisu očekivali.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:026

  Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovome svijetu, a patnja na drugome svijetu biće, zaista, još gora – kad bi oni samo znali!

  Allah je dao da osjete poniženje u životu na dunjaluku, a patnja na ahiretu bit će, zaista, još veća - kad bi oni samo znali!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:027

  Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili,

  Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere, da bi se prisjećali i pouku primili;

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:028

  u Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti, da bi se Gospodara svoga pobojali.

  u Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve proturječnosti, da bi se čuvali.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:029

  Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortākā oko koga se oni otimaju, i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka – da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna.

  Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka i za kojeg se oni otimaju, i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka - da li je primjer njih dvojice isti?! Sva hvala neka je Allahu, ali većina njih ne zna.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:030

  Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti,

  Ti ćeš, sigurno, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:031

  i poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom svojim ćete se jedan s drugim prepirati.

  I poslije, na Kijametskom danu, pred Gospodarom svojim jedan s drugim ćete se sporiti.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:032

  Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra da je laž Istina kada mu ona dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?

  Ima li većeg zulumćara od onoga koji o Allahu govori laži i smatra Istinu lažnom kada mu dolazi?! Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:033

  A onaj koji donosi istinu i oni koji u nju vjeruju, oni su bogobojazni,

  A onaj koji donosi Istinu i oni koji u nju vjeruju, oni se čuvaju i boje,

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:034

  sve što zažele u Gospodara svoga će naći; to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili,

  sve što zažele u Gospodara svoga naći će, to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili,

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:035

  da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.

  da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih prema onom boljem što su radili nagradio.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:036

  Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te plaše onima kojima se, pored Njega, klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi – niko ne može na Pravi put uputiti,

  Zar Allah nije zaštitinik robu Svome?! A oni te plaše onima koje, pored Njega, obožavaju. Onoga kome Allah da da je u zabludi - niko ne može na Pravi put uputiti.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:037

  a onoga koga On na Pravi put uputi – niko ne može u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i strog?

  A onoga koga On na Pravi put uputi - niko ne može u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i Onaj Koji kažnjava?!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:038

  Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći: "Allah!", a ti reci: "Mislite li vi da bi oni kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili, da bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da mi je podari?" Reci: "Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju."

  Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći: "Allah!" A ti reci: "Mislite li vi, da li bi oni koje vi, pored Allaha, molite mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili, da li bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da mi je podari Reci: "Meni je dovoljan Allah, oni koji oslonac traže, na Njega se oslanjaju."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:039

  Reci: "O narode moj, ti postupaj onako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati

  Reci: "O narode moj, ti postupaj onako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:040

  koga će stići patnja koja će ga poniziti, i koga će patnja vječna snaći."

  koga će stići patnja koja će ga poniziti, i koga će patnja vječna snaći!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:041

  Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi – samu istinu; onaj ko bude išao Pravim putem – sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stranputicom – sebi će nauditi, ti nisi njima tutor.

  Mi tebi, doista, objavljujemo Knjigu s Istinom za svijet sav; onaj ko bude išao Pravim putem - sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stranputicom - sebi će nauditi, ti nisi za njihovu uputu zadužen.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:042

  Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.

  Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, znakovi za one koji razmišljaju.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:043

  Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Reci: "Zar i onda kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju!"

  Zar oni mimo Allaha zagovornike uzimaju?! Reci: "Zar i onda kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:044

  Reci: "Niko ne može bez Njegove volje posredovati, vlast na nebesima i na Zemlji Njegova je, a poslije – Njemu ćete se vratiti."

  Reci: "Sve zagovorništvo pripada Allahu, vlast na nebesima i na Zemlji Njegova je, a poslije - Njemu ćete se vratiti."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:045

  Kad se Allah samo spomene, grče se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni kojima se oni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme.

  Kad se spomene samo Allah, grče se srca onih koji u ahiret ne vjeruju, a kada se spomenu oni koje oni pored Njega obožavaju, odjednom ih radost obuzme.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:046

  Reci: "Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, Ti ćeš robovima Svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili!"

  Reci: "Allahu, Koji si stvorio nebesa i Zemlju bez prethodnog primjera, Ti Koji znaš ono što je čulima nedokučivo i ono što je pojavno, Ti ćeš robovima Svojim presuditi u onome u čemu su se razilazili!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:047

  Kad bi mnogobošci imali sve što je na Zemlji, i još toliko, na Sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se teške patnje iskupili; A Allah će ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti,

  Kad bi oni koji zulum čine imali sve što je na Zemlji, i još toliko, na Kijametskom danu oni bi sve to dali kako bi se od teške patnje iskupili; a od Allaha će im se ukazati kazna na koju ni mislili nisu;

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:048

  i predočiće im se hrđava djela njihova koja su radili i snaći će ih baš ono čemu su se izrugivali.

  i ukazat će im se hrđava djela njihova koja su radili i skolit će ih baš ono čemu su se izrugivali.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:049

  Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, onda govori: "Ovo mi je dato zato što sam to zaslužio." A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna.

  Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, onda govori: "Ovo mi je dato na osnovu znanja." A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:050

  Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono što su bili stekli,

  Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono što su bili stekli,

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:051

  i stigla ih je kazna za ono što su radili. A i one među ovima koji nepravdu čine – stići će kazna za ono što čine, oni neće umaći.

  pa ih pogodi kazna za zla djela koja su zaradili. A i one među ovima koji zulum čine - stići će kazna za ono što čine, oni neće umaći.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:052

  Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome hoće, i da ga uskraćuje; to su, zaista, pouke narodu koji vjeruje.

  Zar oni ne znaju da Allah daje opskrbu u izobilju onome kome hoće, i da uskraćuje; to su, zaista, znakovi narodu koji vjeruje.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:053

  Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv."

  Reci: "O robovi Moji, koji ste protiv sebe u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On je, doista, Oprostitelj grijeha, Milostivi."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:054

  I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.

  I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:055

  I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati,

  I slijedite ono najbolje što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:056

  da čovjek ne bi uzviknuo: "Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!" –

  Da čovjek ne bi uzviknuo: "Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, doista sam i u one koji se izruguju spadao!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:057

  ili da ne bi rekao: "Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao",

  Ili, da ne bi rekao: "Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih među bogobojaznim bio."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:058

  ili da ne bi rekao kad doživi patnju: "Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!"

  Ili, da ne bi rekao kad doživi patnju: "Da mi se samo vratiti-među dobročinitelje bih se svrstao!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:059

  "Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio."

  Da, već su ti dolazili Moji znaci, pa si ih poricao i oholio se, i u nevjernike si spadao.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:060

  Na Sudnjem danu vidjećeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih?

  Na Kijametskom danu vidjet ćeš one koji su o Allahu laži govorili, a lica im pocrnjela. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih?!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:061

  Allah će spasiti one koji su Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.

  Allah će spasiti one koji su Njegova naređenja izvršavali a Njegovih se zabrana klonili, zbog njihova uspjeha; zlo ih neće doticati i oni neće tugovati.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:062

  Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim,

  Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim,

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:063

  u Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni će biti izgubljeni!

  u Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove ajete i znakove ne vjeruju - oni će baš biti gubitnici!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:064

  Reci: "Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!"

  Reci: "Zar od mene tražite da nekoga drugog, osim Allaha, obožavam, o neznalice!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:065

  A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: "Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti."

  A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: "Ako budeš druge Allahu u obožavanju pridruživao tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš među gubitnicima biti."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:066

  Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!

  Nego, Allahu jedino ibadet čini i među zahvalnima budi!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:067

  Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u moći Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!

  Oni nisu veličali Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava će Zemlja na Kijametskom danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Čist je On i Uzvišen iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:068

  I u Rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u Rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.

  I u rog će biti puhnuto, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:069

  I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti;

  I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati, i Knjiga će postavljena biti, vjerovjesnici i svjedoci bit će dovedeni, i po pravdi će im svima presuđeno biti, nikome zulum neće učinjen biti;

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:070

  svako će dobiti ono što je zaslužio, jer On dobro zna šta je ko radio.

  svako će u potpunosti dobiti ono što je zaslužio, a On najbolje zna šta svi rade.

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:071

  Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: "Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti?" – "Jesu" – reći će oni – "ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti."

  Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će pootvarane biti i čuvari će ih upitati: "Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali, i upozoravali vas da ćete ovaj svoj dan doživjeti?!" "Jesu", reći će oni, "ali su se obistinile riječi o kazni za nevjernike."

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:072

  I reći će se: "Ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti!" Grozna li prebivališta onima koji su se oholili!

  I bit će rečeno: "Ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti! Grozna li prebivališta onima koji su se oholili!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:073

  A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari njegovi će im reći: "Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!"

  A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu - kapije njegove već širom otvorene - čuvari će im njegovi reći: "Selam vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:074

  I oni će reći: "Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!" Divne li nagrade onima koji su se trudili!

  I oni će reći: "Sva hvala neka je Allahu Koji nam je obećanje Svoje ispunio, i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili!"

  Skupovi, Mekka, 75 ajeta 039:075

  I vidjećeš meleke kako Prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: "Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!"

  I vidjet ćeš meleke kako Arš okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima je po pravdi presuđeno, i bit će rečeno: "Sva hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović