Aš-Šura

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:001

  Hā Mīm

  Ha-mim.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:002

  Ajīn Sīn Kāf.

  Ajn-sin-kaf

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:003

  Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe.

  Eto, tako Allah, Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:004

  Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i On je Svevišnji, Veličanstveni!

  Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji, i On je Svevišnji, Veličanstveni!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:005

  Skoro da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole oprosta za one koji su za Zemlji. – Allah je, zaista, Taj koji prašta i koji je milostiv.

  Gotovo da se nebesa odozgo raspadnu! A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole oprost za one koji su na Zemlji. Nije li Allah, zaista, Oprostitelj grijeha, Milostivi?!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:006

  Allah motri na one koji, pored Njega, zaštitnike uzimaju, tebi nije prepušteno da o njima brigu vodiš.

  Allah motri na one koji, pored Njega, zaštitnike uzimaju, a ti nisi za njihovu uputu zadužen.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:007

  Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur'an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Mekku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Džehennem.

  Eto, tako Mi tebi objavljujemo Kur'an, na arapskom jeziku, da bi upozoravao Majku naselja i one oko nje i upozorio na Dan sakupljanja - u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Džehennem.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:008

  A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima, ali, On u milost Svoju uvodi koga On hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika ni pomagača.

  A da Allah hoće, učinio bi ih sljedbenicima jedne vjere, ali, On u milost Svoju uvodi koga On hoće, a zulumćari nemaju ni zaštitnika, ni pomagača.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:009

  Zar oni da druge, a ne Njega, za zaštitnike uzimaju, a Allah je jedini zaštitnik! On će uživiti umrle, samo je On kadar sve.

  Zar oni da druge, a ne Njega, za zaštitnike uzimaju?! Pa Allah-baš On je jedini Zaštitnik, On oživljava mrtve i On nad svime ima moć.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:010

  Ma u čemu se razilazili, treba presudu dati Allah. To vam je, eto, Allah, Gospodar moj – u Njega se ja uzdam i Njemu se obraćam –

  A u čemu god se vi razišli, presuda za to u Allaha je! To vam je, eto, Allah, Gospodar moj-u Njega se ja uzdam i Njemu se obraćam;

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:011

  Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.

  Stvoritelj nebesa i Zemlje bez prethodnog primjera! Učinio vam je od vaše vrste parove, i od stoke parove. Tako vas rasprostire. Ništa nije kao On! On je Svečujući i Svevideći.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:012

  U Njega su ključevi nebesa i Zemlje, On daje obilje kome hoće, a i uskraćuje; On, uistinu, zna sve.

  U Njega su ključevi nebesa i Zemlje, On daje opskrbu u izobilju kome hoće, a i uskraćuje; On, uistinu, zna sve.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:013

  On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: "Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!" Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.

  On vam propisuje u vjeri isto ono što je naredio Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: "Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!" Teško je višebošcima ono u što ih pozivaš. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:014

  A oni su se podvojili iz zlobe međusobne baš onda kad im je došlo saznanje. I da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, da nema kažnjavanja do Dana sudnjega, s njima bi bilo već svršeno. A oni kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju.

  A oni su se, baš onda kad im je došlo znanje, iz zlobe međusobne podvojili. I da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene o odgađanju kazne do roka određenog, njima bi bilo već presuđeno. A oni kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja, spram nje su u sumnji velikoj.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:015

  Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: "Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i naređeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i naš i vaš Gospodar, nama naša, a vama vaša djela; nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah će nas sve sabrati, i Njemu će se svi vratiti."

  K tome ti pozivaj i budi ustrajan, onako kako ti se naređuje, i ne slijedi hirove njihove, i reci: "Ja vjerujem u knjige koje je Allah objavio, i naređeno mi je da među vama pravedan budem; Allah je i naš i vaš Gospodar, nama naša, a vama vaša djela; nema prepiranja između nas i vas; Allah će nas sve sabrati, a kod Njega je konačno odredište.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:016

  A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova Gospodara kada su joj se već mnogi odazvali; na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška.

  A oni koji se o Allahu raspravljaju nakon što je Njegov poziv prihvaćen - njihovi dokazi su ništavni kod njihova Gospodara; na njima je gnjev i njima pripada patnja žestoka.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:017

  Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš – možda je Smak svijeta blizu!

  Allah je Onaj Koji je Knjigu s Istinom i Mjerilo objavio! A šta ti znaš - možda je Čas kijameta blizu!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:018

  Požuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega – strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o Času oživljenja raspravljaju!

  Požuruju ga oni koji u njega ne vjeruju, a oni koji vjeruju, zbog njega strahuju i daje istina zbilja znaju. Eto, doista su oni koji raspravljaju o Času kijameta u velikoj zabludi!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:019

  Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan.

  Allah je dobrostiv prema robovima Svojim; On daje opskrbu kome hoće, i On je Moćni i Silni.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:020

  Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu – umnogostručićemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu – daćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.

  Ko bude želio usjev drugog svijeta, njegov usjev ćemo i povećati! A ko bude želio usjev dunjaluka, dat ćemo mu ga, ali na ahiretu on nema nikakva udjela!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:021

  Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. – A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna.

  Zar oni da imaju ortake koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi odluke, njima bi već bilo presuđeno. A zulumćarima, doista, pripada patnja bolna.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:022

  Vidjećeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili, i kazna će ih stići; a oni koji su vjerovali i dobra djela činili biće u divnim džennetskim baščama, sve što zažele imaće u Gospodara svoga; biće to blagodat velika.

  Vidjet ćeš zulumćare kako strepe zbog onoga što su činili, a to će ih sigurno stići; a oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim džennetskim baščama, sve što zažele imat će u Gospodara svoga; bit će to blagodat velika.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:023

  Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: "Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da Mu se dobrim djelima približite." A umnogostručićemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo prašta i blagodaran je.

  To je ono čime Allah obveseljava Svoje robove koji vjeruju i čine dobra djela. Reci: "Ne tražim ja za ovo nikakvu nagradu od vas, osim što tražim pažnju rodbinsku." A ko učini dobro, Mi ćemo njemu za to povećati dobro. Doista je, Allah, Onaj Koji oprašta grijehe i zahvalan je.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:024

  Zar oni da govore: "On izmišlja o Allahu laži!" A Allah će, ako hoće, srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima Svojim; On dobro zna svačije misli;

  Zar oni da govore: "On izmišlja o Allahu laži!" A ako hoće, Allah će tvoje srce zapečatiti! Allah poništava neistinu i utvrđuje Istinu riječima Svojim; On dobro zna šta se u grudima krije.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:025

  On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite;

  On je Onaj Koji prima pokajanje od robova Svojih i prašta loše postupke i zna šta radite;

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:026

  On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja.

  I odaziva se onima koji vjeruju i čine dobra djela i iz dobrote Svoje im i više pruža, a nevjernike čeka žestoka patnja.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:027

  Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer On dobro poznaje i vidi robove Svoje.

  A kad bi Allah Svojim robovima preobilnu opskrbu davao, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće! Zaista On u potpunosti zna i vidi robove Svoje.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:028

  On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; On je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale.

  On je i Onaj Koji spušta kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire milost Svoju; On je, uistinu, Zaštitnik, Hvaljeni.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:029

  Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.

  Među znakovima Njegovim je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On ih je kadar sve sabrati kad bude htio.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:030

  Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.

  Nesreća koja vas zadesi je zbog onoga što su ruke vaše stekle, a mnogo toga On i oprosti.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:031

  I vi Mu na Zemlji nećete moći umaći i ne postoji, osim Allaha, ni pomagač ni zaštitnik.

  A vi Mu na Zemlji nećete moći umaći, i vi osim Allaha nemate ni zaštitnika ni pomagača!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:032

  Jedno od znamenja Njegovih su lađe nalik na brda koje morima plove.

  I među znakovima Njegovim su lađe nalik na brda koje morem plove.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:033

  Ako želi, On umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne – to su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan –

  Ako želi, On umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne - doista u tome ima znakova za svakog strpljivog, zahvalnog -

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:034

  ili ih potopi, zbog grijehova koje su zaradili – a mnogima i oprosti –

  ili ih potopi, zbog onog što su zaradili - a mnogo toga On i oprosti,

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:035

  da bi se oni koji poriču dokaze Naše uvjerili da kazni Našoj ne mogu umaći.

  da bi oni koji raspravljaju o ajetima i znakovima Našim znali da nemaju kud umaći.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:036

  Sve što vam je dato – samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha – bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju;

  Ono što vam je dato, samo je uživanje u životu dunjalučkom, a ono što je u Allaha - bolje je i trajnije za one koji vjeruju i na Gospodara svoga se oslanjaju;

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:037

  za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasrdi, opraštaju;

  I za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad se rasrde, opraštaju;

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:038

  za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju,

  I za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i namaz klanjaju, i o poslovima svojim se dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju,

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:039

  i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju.

  i za one koji, kada ugnjetavanju budu izvrgnuti, uzvrate.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:040

  Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine.

  Kazna za zlo je slično zlo, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli zulumćare.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:041

  Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu,

  A onaj ko uzvrati nakon što mu je zulum učinjen, pa takvi ne mogu biti kažnjeni.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:042

  a odgovaraće oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na Zemlji remete; njih čeka bolna patnja.

  Bit će kažnjeni oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na Zemlji narušavaju; njih čeka bolna patnja.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:043

  Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti.

  A ko se strpi i oprosti, doista to u istinske postupke spada.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:044

  Onaj koga Allah bez podrške ostavi neće poslije Njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici, kad dožive patnju, povikati: "Postoji li ikakav način da se povratimo?"

  A kome Allah da da je u zabludi, tome pomagača poslije Njega neće biti! I ti ćeš vidjeti kako će zulumćari, kad ugledaju patnju, povikati: "Postoji li ikakav način da budemo opet vraćeni?"

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:045

  I vidjećeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: "Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste!" A zar nevjernici neće neprekidno patiti!

  I vidjet ćeš kako se poniženi i klonuli Vatri izlažu, a oni je kradimice gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: "Doista su stradalnici oni koji na Kijametskom danu i sebe i porodice svoje upropaste!" A zar zulumćari neće biti u neprestanoj patnji?!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:046

  Njima neće moći pomoći oni kojima su se pored Allaha klanjali; a onaj koga je Allah bez podrške ostavio, taj Pravog puta nije ni našao.

  Njima neće biti zaštitnika da im pomognu, osim Allaha; a kome Allah da da je u zabludi, takav put spasa neće ni imati!

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:047

  Odazovite se Gospodaru svome prije nego što dođe Dan koji Allah neće zaustaviti. Toga Dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati.

  Odazovite se Gospodaru svome prije nego što dođe Dan koji Allah neće zaustaviti. Taj Dan utočišta nećete imati i nećete moći poricati.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:048

  A ako glave okrenu – pa, Mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar, ti si dužan samo da obznaniš. Kad čovjeku damo da blagodat Našu osjeti, on joj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njegove, onda čovjek blagodati ne priznaje.

  A ako se okrenu - pa, Mi tebe nismo ni poslali da nad njima bdiješ, ti si dužan samo saopćiti. Kad čovjeku damo da milost Našu osjeti, on joj se obraduje, a kad ih zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njihove, onda čovjek blagodati ne priznaje.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:049

  Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku,

  Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! Dariva ženskinje kome hoće, a kome hoće - muškinje,

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:050

  ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu sve zna i sve može.

  ili im daje i muškinje i ženskinje, a kome hoće, da da je bez poroda; On je, uistinu, Onaj Koji sve zna i svemoćan je.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:051

  Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – On je, zaista, uzvišen i mudar!

  Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća, osim objavom, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika, pa s dozvolom Njegovom objavi ono što On hoće. On je, zaista, uzvišen i mudar.

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:052

  Na takav način Mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A Ti, zaista, upućuješ na Pravi put,

  Tako Mi i tebi objavljujemo Kur'an iz odredbe Naše. Ti nisi znao šta je Knjiga, niti što je vjerovanje, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A Ti, zaista, ukazuješ na Pravi put,

  Dogovaranje, Mekka, 53 ajeta 042:053

  na Put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. I, eto, Allahu će se sve vratiti!

  na put Allahov, Kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. I, eto, Allahu se sve vraća!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović