Az-Zuhruf

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:001

  Hā Mīm.

  Ha-mim.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:002

  Tako Mi Knjige jasne,

  Tako Mi Knjige jasne,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:003

  Mi je objavljujemo kao Kur'an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

  Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:004

  a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

  a on je u Glavnoj knjizi, u Nas, cijenjen i savršen.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:005

  Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

  Zar da odustanemo Opomenu vam saopćavati zato što svaku mjeru zla prelazite?

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:006

  A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

  A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:007

  i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

  i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da ga nisu izrugivali!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:008

  Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

  Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a prethodio je primjer prijašnjih naroda.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:009

  A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: "Stvorio ih je Allah" – Da, Silni i Sveznajući,

  Pa ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: "Stvorio ih je Silni i Sveznajući!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:010

  Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da stignete kuda naumite;

  Onaj Koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da biste se usmjeravali;

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:011

  Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;

  Onaj Koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele - tako ćete i vi biti iz grobova izvedeni.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:012

  Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

  Onaj Koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i stoku da na njima putujete,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:013

  da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: "Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

  da se na palubama i leđima njihovim smjestite i da se, potom, kada se smjestite na njih, sjetite blagodati Gospodara svoga i da reknete: "Slavljen i Uzvišen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:014

  i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!"

  i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:015

  A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

  A oni Njemu jedan dio Njegovih robova pripisuju. Čovjek je, zaista, očevidni nezahvalnik.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:016

  Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –

  Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vama odabire sinove?!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:017

  a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila onā koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

  A kad neko od njih bude obaviješten o onome što Svemilosnom sličnim pripisuje, lice mu se ojađenom pomrači.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:018

  Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?

  Zar da ono koje u nakitu biva podizano i koje pri sporenju nejasno zbori pripisuju Allahu?!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:019

  Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!

  Oni meleke koji su robovi Svemilosnog ženskinjem smatraju. Da nisu prisustvovali stvaranju njihovu?! Njihova tvrdnja bit će zapisana i oni će odgovarati!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:020

  "Da Milostivi hoće" – govore oni – "mi im se ne bismo klanjali." Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.

  I oni vele: "Da je htio Svemilosni, njih ne bismo obožavali!" Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:021

  Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

  Ili smo im dali Knjigu prije toga pa se nje pridržavaju?!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:022

  Oni čak govore: "Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu."

  Oni čak govore: "Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i, prateći njihove tragove, mi smo na Pravom putu."

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:023

  I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: "Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu."

  Isto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošno živjeli nisu govorili: "Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi tragove njihove slijedimo."

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:024

  "Zar i onda" – govorio bi on – "kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?" A oni bi odgovarali: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!"

  "Zar i onda", govorio bi on, "kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?" A oni bi odgovarali: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:025

  I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.

  I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kakav je bio kraj onih koji su poslanike u laž ugonili.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:026

  A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: "Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,

  A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: "Nemam ja ništa s onima koje vi obožavate,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:027

  ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati" –

  osim s Onim Koji me je stvorio, jer će me On, doista, na Pravi put uputiti."

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:028

  On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.

  I On to učini riječju trajnom za potomstvo svoje, da bi se vratili.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:029

  A Ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim, da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

  A Ja sam čak dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:030

  A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: "Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!"

  A kad im je Istina došla, rekoše: "Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:031

  I još kažu: "Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!"

  I rekoše: "Zašto ovaj Kur'an nije objavljen nekom velikom čovjeku iz ova dva grada?!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:032

  Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.

  A da oni ne raspodjeljuju milost Gospodara tvoga?! Mi raspodjeljujemo među njima ono što im je potrebno za život na dunjaluku i Mi jedne nad drugima uzdižemo po stepenima, da bi jedni druge uzimali da im služe. A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:033

  A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,

  A da neće svi ljudi postati jedan ummet - nevjernici, Mi bismo krovove kuća, onih koji ne vjeruju u Svemilosnog, od srebra učinili, a i stepeništa uz koja se penju,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:034

  i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

  i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:035

  i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.

  i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu dunjalučkom, a ahiret, u Gospodara tvoga, bit će za bogobojazne.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:036

  Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

  Onome ko se bude slijepim pravio pred Opomenom Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:037

  oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.

  oni - šejtani ljude će od Pravog puta odvraćati, a oni će misliti da su na Pravom putu.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:038

  I kada koji dođe pred Nas, reći će: "Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!"

  I kada koji od njih dođe pred Nas, reći će: "Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:039

  Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.

  Taj dan neće vam koristiti to što ćete u patnji zajedno biti, kad ste zulum činili.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:040

  Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!

  Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitaj zabludi?!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:041

  Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

  Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:042

  ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.

  ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono što smo im obećali, pa Mi nad njima, zaista, potpunu moć imamo.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:043

  Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu.

  Zato se drži onoga što ti se objavljuje, a ti si, uistinu, na Pravom putu.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:044

  Kur'an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.

  Kur'an je, zaista, čast i tebi i narodu tvome; pa bit ćete pitani!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:045

  Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.

  A pitaj one koje smo prije tebe od Naših poslanika poslali-da li smo Mi naređivali da se, osim Svemilosnog, božanstva obožavaju?

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:046

  Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: "Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!"

  Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: "Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:047

  I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

  I pošto im je donio znakove Naše, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:048

  I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.

  A nismo im pokazivali nijedan znak a da nije veći bio nego prethodni! I patnji smo ih podvrgli, ne bi li se povratili!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:049

  "O ti čarobnjače!" – govorili su oni – "zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!"

  A oni su govorili: "O ti, čarobnjače! Moli za nas Gospodara svoga, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno Pravim putem poći!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:050

  A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

  A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:051

  I faraon obznani narodu svome: "O narode moj" – reče on – "zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?

  I faraon obznani narodu svome: "O narode moj", reče on, "zar meni ne pripada vlast u Misiru i ove rijeke koje ispred mene teku - ne vidite li?!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:052

  I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?

  Svakako sam ja bolji od ovoga bijednika koji jedva razgovijetno govori!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:053

  Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?"

  Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata, ili zašto zajedno s njim nisu došli meleci?

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:054

  I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni.

  I on lahkoumnim učini narod svoj, pa mu se pokoriše; oni su, doista, bili narod buntovni.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:055

  A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

  A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:056

  i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

  i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:057

  A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili

  A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, uz smijeh zagalamili

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:058

  i rekli: "Da li su bolji naši kumiri ili on?" A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.

  i rekli: "Da li su naša božanstva bolja ili on?" A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi se prepirali. Štaviše, oni su narod svađalački.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:059

  On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,

  On je bio samo rob na koga smo Mi blagodati prosuli i učinili ga primjerom sinovima Israilovim.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:060

  a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede;

  A da hoćemo, Mi bismo učinili da vas na Zemlji meleci naslijede;

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:061

  i Kur'an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

  zaista je on predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u njega i slijedite Mene! Ovo je Pravi put,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:062

  i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

  i neka vas šejtan nikako ne odvrati; on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:063

  A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: "Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se pokoravajte,

  A kad je Isa očite znakove donio, on je rekao: "Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono u čemu se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se pokoravajte.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:064

  Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!"

  Allah je i moj i vaš Gospodar, pa Njemu u ibadetu budite! Ovo je Pravi put!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:065

  Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!

  Ali su se stranke iz redova njihovih podvojile. Pa teško onima koji su zulum učinili od kazne na Danu bolnome!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:066

  Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?

  Čekaju li oni drugo doli da im Smak svijeta dođe nenadano, i da oni i ne osjete?!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:067

  Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

  Taj dan prijatelji će jedni drugima neprijatelji biti, osim onih koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:068

  "O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;

  "O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete tugovati!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:069

  oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –

  A onima koji su u ajete Naše vjerovali i koji su muslimani bili - bit će rečeno:

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:070

  uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!"

  "Uđite u Džennet, vi i supružnici vaši, radosni!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:071

  Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

  Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:072

  "Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,

  Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili;

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:073

  u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete nekō jesti."

  u njemu ćete raznovrsnog voća imati koje ćete jesti.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:074

  A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,

  Doista će prestupnici u patnji džehennemskoj vječno ostati,

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:075

  ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

  ona im neće ublažena biti i nikakve nade u spas neće imati. Oni će u njoj očajni biti.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:076

  Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

  Nismo im Mi zulum učinili, nego su oni baš zulumćari bili.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:077

  Oni će dozivati: "O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!" – a On će reći: "Vi ćete tu vječno ostati!"

  Oni će dozivati: "O Malik! Neka nas Gospodar tvoj dokrajči!", a on će reći: "Doista vi tu ostajete!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:078

  Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.

  Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:079

  Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

  Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:080

  Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

  Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:081

  Reci: "Kad bi Milostivi imao sina, ja bih se prvi klanjao!

  Reci: "Kad bi Svemilosni imao dijete, ja bih Mu i tada prvi ibadet činio!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:082

  Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!"

  Neka je Slavljen i Uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, i Gospodar Arša, od onoga kako Ga oni opisuju!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:083

  Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,

  Pa, ti ih ostavi neka se upuštaju u zabludu i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:084

  On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!

  On je Onaj Koji je i na nebu Bog, a i na Zemlji Bog. On je Mudri i Sveznajući!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:085

  I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

  I neka je uzvišen Onaj Čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:086

  Onī kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.

  Oni koje oni, pored Njega, mole - neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:087

  A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: "Allah!" Pa kuda se onda odmeću?

  A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: "Allah!" Pa kuda se onda odmeću?!

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:088

  I tako mi Poslanikovih riječi: "Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!" –

  A Poslanik reče: "Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji ne vjeruju!"

  Ukras, Mekka, 89 ajeta 043:089

  ti se oprosti od njih i reci: "Ostajte u miru!" – ta sigurno će oni zapamtiti!

  Pa ti se okreni od njih i reci: "Selam!" Sigurno će oni znati!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović