Oni koji klece

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:001

  Hā Mīm.

  Ha-mim.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:002

  Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

  Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnog i Mudrog!

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:003

  Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;

  Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje znakovi za vjernike.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:004

  i stvaranje vas i životinja, koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni;

  U stvaranju vas i živih bića koja je razasuo, znakovi su za ljude koji su čvrsto uvjereni;

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:005

  i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.

  i u smjeni noći i dana, i opskrbi - kiši koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i usmjeravanju vjetrova - znakovi su za ljude koji razumiju.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:006

  To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će – ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?

  To su Allahovi ajeti i znakovi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i znakove Njegove, oni vjerovati?

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:007

  Teško svakom lašcu, velikom grješniku!

  Teško svakom lašcu, velikom grešniku,

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:008

  On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije – njemu patnju neizdržljivu navijesti!

  I koji čuje Allahove ajete kad mu se uče, zatim ustraje u nevjerovanju, oholeći se kao da ih ni čuo nije - njemu patnju bolnu navijesti.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:009

  A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.

  A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:010

  Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili, njih čeka muka golema.

  Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni oni koje su, pored Allaha, za zaštitnike uzeli, i njih čeka patnja golema.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:011

  Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka patnja nesnosna.

  Ovo je Uputa, a one koji ne vjeruju u ajete i znakove Gospodara svoga čeka bolna, najveća kazna.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:012

  Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.

  Allah je Onaj Koji vam je potčinio more da bi lađe, odredbom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:013

  I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

  I potčinio vam je ono što je na nebesima i na Zemlji, sve je od Njega! To su, zaista, znaci za ljude koji razmišljaju.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:014

  Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.

  Reci onima koji vjeruju da oproste onima koji se ne nadaju Allahovim blagodatima da bi On "nagradio" te ljude za ono što su radili.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:015

  Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.

  Onaj koji čini dobro - sebi ga čini, a onaj koji čini zlo - protiv sebe radi; a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:016

  Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,

  Sinovima smo Israilovim Knjigu i vlast, i vjerovjesništvo dali, i iz ljepota ih opskrbili, i nad ostalim svjetovima ih odlikovali!

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:017

  i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o onome oko čega su se razišli.

  I jasne smo im dokaze o vjeri dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Kijametskom danu sigurno presuditi u vezi s onim u čemu su se razilazili.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:018

  A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju,

  A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za hirovima onih koji ne znaju,

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:019

  jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone.

  oni te, zbilja, od Allaha nimalo odbraniti ne mogu! Zulumćari su jedni drugima zaštitnici, a Allah je zaštitnik bogobojaznih.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:020

  Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju.

  Ovaj Kur' an putokaz je ljudima, i uputa i milost onima koji čvrsto vjeruju.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:021

  Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!

  Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao s onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će u ovom životu i nakon smrti biti isti?! Kako loše rasuđuju!

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:022

  A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio; nikome neće biti učinjeno nažao.

  A Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i zato da bi svaka osoba bila nagrađena ili kažnjena prema onom šta je zaradila, i njima zulum učinjen neće biti.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:023

  Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?

  Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onome kome je Allah, a on svjestan bio dao da je u zabludi, i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će ga, ako neće Allah, na Pravi put uputiti? Zašto se ne prisjetite?

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:024

  "Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi" – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.

  I oni vele: "Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi." A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:025

  A kad im se ajeti Naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju: "Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite."

  A kad im se Naši ajeti jasni kazuju, drugog dokaza nemaju osim što kažu: "Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite."

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:026

  Reci: "Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna."

  Reci: "Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Kijametskom danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna."

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:027

  Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili biće izgubljeni.

  Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kad nastupi Čas oživljenja, taj dan oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:028

  I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće pozvan prema svojoj Knjizi: "Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!

  I vidjet ćeš sve ummete kako kleče; svaki ummet bit će pozvan prema svojoj Knjizi: "Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!"

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:029

  Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili."

  Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:030

  One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.

  One koji su vjerovali i dobra djela činili Gospodar njihov u milost Svoju će uvesti. To će biti uspjeh očiti!

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:031

  A onima koji nisu vjerovali: "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.

  A onima koji nisu vjerovali: "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod prestupnički bili.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:032

  Kad se govorilo: 'Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje!' – vi ste govorili: 'Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni;'"

  Kad se govorilo: "Allahovo je obećanje, zaista, istina! I u Čas oživljenja nema nimalo sumnje", vi ste govorili: "Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni."

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:033

  i ukazaće im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali,

  I ukazat će im se loša djela njihova, i sa svih strana skolit će ih ono čemu su se rugali,

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:034

  i reći će se: "Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći

  i bit će rečeno: "Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste i vi susret na Dan ovaj vaš zaboravili; Vatra će vam prebivalište biti i niko vam pomoći neće moći,

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:035

  zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo." Od toga Dana ih iz Džehennema niko neće izvući niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.

  zato što ste se Allahovim ajetima i znakovima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo." Zato danas iz Vatre neće biti izvedeni, niti će im biti udovoljeno da blagonaklonost za povratak traže.

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:036

  Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!

  Pa, neka je sva hvala Allahu, Gospodaru nebesa i Gospodaru Zemlje, Gospodaru svih svjetova!

  Al-Gatiya, Mekka, 37 ajeta 045:037

  Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!

  Njemu pripada veličanstvenost na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović