Al-Ahqaf

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:001

  Hā Mīm.

  Ha-mim.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:002

  Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

  Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnog i Mudrog!

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:003

  Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti.

  Mi smo nebesa i Zemlju, i ono što je između njih, samo s Istinom stvorili i do roka određenog, ali oni koji ne vjeruju okreću se od onoga čime upozoravani budu.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:004

  Reci: "Kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na Zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite."

  Reci: "Šta mislite o onima koje mimo Allaha molite? Pokažite mi koji dio Zemlje su stvorili, ili oni možda imaju kakva udjela u nebesima?! Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove, ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:005

  Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni.

  Ko je u većoj zabludi od onih koji, umjesto Allaha, mole one koji im se do Kijametskog dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:006

  Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali.

  Kada ljudi budu sabrani, oni - idoli će im biti neprijatelji i poreći će obožavanje njihovo.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:007

  A kad se ovima Naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: "Ovo je prava čarolija!"

  A kad se ovima Naši jasni ajeti uče, onda oni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: "Ovo je očita čarolija!"

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:008

  Zar oni da govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti; On dobro zna šta o Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama; On prašta i samilostan je."

  Ili govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, ako ga izmišljam, vi nemate nimalo moći da me od Allaha odbranite; On najbolje zna šta o Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama; On je Oprostitelj grijeha, Milostivi."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:009

  Reci: "Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem."

  Reci: "Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, i ja sam samo upozoritelj jasni."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:010

  Reci: "Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili." Allah, zaista, neće ukazati na Pravi put narodu koji sebi nepravdu čini.

  Reci: "Kažite vi meni šta će s vama biti ako je on - Kur'an od Allaha, a vi u njega ne vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio slično onome što je u njemu, pa on povjerovao, a vi se uzoholili Allah, zaista, ne upućuje na Pravi put ljude koji su zulumćari.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:011

  I govore nevjernici o vjernicima: "Da je kakvo dobro, nas oni u tome ne bi pretekli." A kako pomoću njega Pravi put nisu našli, sigurno će reći: "Ovo je još davna izmišljotina."

  I govore nevjernici o vjernicima: "Da je kakvo dobro, nas oni ne bi u tome pretekli." A kako pomoću njega Uputu nisu tražili, sigurno će reći: "Ovo je još davna izmišljotina."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:012

  Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro.

  Knjiga Musaova bila je predvodnik i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje, da bi upozorila one koji zulum čine, i da bi obradovala one koji dobro čine.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:013

  Oni koji govore: "Naš Gospodar je Allah!" – i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!

  Oni koji govore: "Naš Gospodar je Allah!", i ustraju na Pravom putu, za njih straha nema i ni za čim nek ne tuguju!

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:014

  Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.

  Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im nagrada biti za ono što su radili.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:015

  Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: "Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi."

  A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa! Njegovo nošenje i dojenje trideset je mjeseci. Pa kad zrelost svoju dostigne i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: "Gospodaru moj, uputi me da Ti zahvalim na Tvojoj blagodati, koju si darovao meni i mojim roditeljima, i da dobro radim kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti učini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam musliman, predan Tebi."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:016

  Eto, od takvih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će oni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti.

  To su oni od kojih ćemo Mi ono bolje što su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; među stanovnicima Dženneta oni će biti, istinito obećanje koje im je dato Mi ćemo ispuniti.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:017

  A onaj koji roditeljima svojim kaže: "Ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali!" – a oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore: "Teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se, doista, obistiniti!" On odgovara: "To su izmišljotine naroda drevnih!"

  A svako ko roditeljima svojim kaže: "Ih, vas! Zar mi obećavate da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi nestali?" A kad njih dvoje Allahu zapomažući zbore: "Teško tebi, vjeruj! Allahovo obećanje doista je istina!", on odgovara: "To su izmišljotine naroda drevnih!"

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:018

  Na takvima se treba ispuniti Riječ rečena o narodima: džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer – oni su, zaista, nastradali.

  To su oni koji zaslužuju da se nad njima ispuni Riječ rečena o ummetima: džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, oni su, zaista, gubitnici.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:019

  Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova – nepravda im se neće učiniti.

  Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova, zulum im neće učinjen biti.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:020

  A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: "Vi ste u svome životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili."

  A na Dan kad budu oni koji nisu vjerovali Vatri izloženi, bit će rečeno: "Vi ste u svom životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas ponižavajućom patnjom bit ćete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste buntovni bili."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:021

  I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao – a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika: "Klanjajte se samo Allahu, ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na Velikome danu!" –

  I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu upozoravao - a bilo je i prije njega i poslije njega upozoravatelja: "Samo Allahu ibadet činite! Ja se bojim za vas patnje na Velikom danu!"

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:022

  oni su odgovarali: "Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš!" –

  Oni su odgovarali: "Zar si nam došao da nas od božanstava naših odvratiš? Pa daj nam ono što nam prijeteći obećavaš, ako istinu govoriš!"

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:023

  "Samo Allah zna kad će to biti!" – on bi govorio – "ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao."

  On reče: "Znanje o tome u Allaha je! A ja vam saopćavam ono s čime sam poslan, ali ja, doista, vidim da ste vi narod u neznanju ogrezao."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:024

  I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: "Ovaj nam oblak kišu donosi!" – "Ne, to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi,

  Pa kad su je vidjeli u vidu oblaka na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: "Ovaj nam oblak kišu donosi!" "Ne, to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi,

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:025

  koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši." I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grješni.

  koji, odredbom Gospodara svoga, sve ruši." I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod prestupnički.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:026

  Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali; i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali – i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali.

  Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali: i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove znake poricali - i sa svih strana okružilo ih je ono čemu su se ismijavali.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:027

  Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali.

  A naselja oko vas smo uništili, i raznovrsne znakove im pokazali, ne bi li se pokajali.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:028

  A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži.

  A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To je bila njihova laž i ono što su izmišljali.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:029

  Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: "Pst!" A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju.

  Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: "Šutite i slušajte!" A kad se završi, vratiše se narodu svome da upozoravaju.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:030

  "O narode naš" – govorili su – "mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje.

  "O narode naš", govorili su, "mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka Istini i na Pravi put upućuje.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:031

  O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!"

  O narode naš, odazovite se Allahovom glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i od patnje vas bolne zaštititi!"

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:032

  A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi.

  A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:033

  Zar ne znaju da je Allah – koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogao – kadar da oživi mrtve? Jeste, On sve može.

  Zar ne znaju da je Allah- Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji nije, stvarajući ih, iznemogao - kadar oživiti mrtve?! Jeste, uistinu On nad svime ima moć.

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:034

  A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: "Zar ovo nije istina?" – odgovoriće: "Jest, Gospodara nam našeg!" – "E pa iskustite patnju" – reći će On – "jer ste stalno poricali."

  A na Dan kad oni, koji nisu vjerovali, Vatri budu izloženi: "Zar ovo nije istina?", odgovorit će: "Jest, Gospodara nam našeg!" "E pa iskusite patnju", reći će On, "zbog toga što ste stalno poricali."

  Ahkaf, Mekka, 35 ajeta 046:035

  Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! A zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašeni!

  Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan časak dana. Ovo je obznana! A zar će ko drugi biti uništen do narod buntovni?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović