Muhammad

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:001

  Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.

  Onima koji ne vjeruju i od Allahova Puta odvraćaju On će poništiti djela njihova.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:002

  A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihova – On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati,

  A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je Istina od Gospodara njihova, On će prekriti njihova loša djela i stanje će njihovo poboljšati.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:003

  zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.

  To je zato što oni koji ne vjeruju slijede neistinu, a oni koji vjeruju slijede Istinu od Gospodara svoga. Eto, tako Allah njihove primjere navodi ljudima.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:004

  Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu,

  Kada se u borbi s onima koji ne vjeruju sretnete, po šijama ih udarajte sve dok ih ne uništite, a onda onima koje zarobite pritegnite sveze, i poslije, ili ih velikodušno oslobodite, ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba "svoje terete ne spusti" -dok ne prestane. Tako je to, a da Allah hoće, On bi ih sam savladao, ali On vas želi iskušati jedne drugima. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:005

  i On će ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati,

  On će ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati,

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:006

  i u Džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao.

  i u Džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:007

  O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.

  O vi koji vjerujete, ako Allaha pomognete, i On će vas pomoći i korake vaše učvrstiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:008

  A onima koji ne vjeruju – propast njima! On neće djela njihova prihvatiti,

  A oni koji ne vjeruju - pa, propast njima! On će djela njihova uzaludnim učiniti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:009

  zato što ne vole ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti.

  To je zato što oni mrze ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:010

  Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike,

  Zašto oni ne idu po Zemlji da vide kakav je bio kraj onih prije njih? Njih je Allah uništio, a i nevjernicima tako pripada.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:011

  zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.

  To je zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:012

  Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere – njihovo će prebivalište vatra biti!

  Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, a oni koji ne vjeruju - koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere - njihovo će prebivalište Vatra biti!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:013

  A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne.

  A koliko smo gradova uništili, mnogo moćnijih od tvoga grada iz kojeg si protjeran, i nije bilo nikog da im pomogne.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:014

  Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojem se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?

  Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svome kao oni kojima su uljepšana ružna djela njihova i koji se za hirovima svojim povode?!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:015

  Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!

  Izgled Dženneta koji je obećan onima koji se Allaha boje ovakav je: u njemu su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog, i u njemu za njih ima voća svakovrsnog, a usto i oprosta od Gospodara njihova. Zar su takvi isti kao oni koji će u Vatri vječno boraviti, koji će uzavrelom vodom biti pojeni koja će im crijeva kidati?!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:016

  Ima onih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje: "Šta ono on maloprije reče?" To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.

  Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje: "Šta ono on maloprije reče?" To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za hirovima svojim povode.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:017

  A one koji su na Pravome putu On će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati.

  A one koji za Uputom streme, On će im Uputu povećati i bogobojaznost dati.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:018

  Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?

  Pa, da li oni čekaju samo da Čas kijameta iznenada dođe, a već su došli predznaci njegovi? A kakve im koristi od prihvatanja opomene kad im on dođe?

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:019

  Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.

  Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprost za svoje grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna vaše kretnje, kud se krećete i mjesto vašeg smiraja gdje boravite.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:020

  A oni koji vjeruju govore: "Zašto se ne objavi jedna sura?" A kad bî objavljena jasna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vidjeti one čija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt onesviještenog! A bolja bi im bila

  Oni koji vjeruju govore: "Zašto se ne objavi jedna sura. A kada se objavi jasna sura i u njoj se spomene borba, ti vidiš one u čijim je srcima bolest kako te gledaju pogledom pred smrt onesviješćenog! A preči bi im bili

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:021

  poslušnost i razuman govor! A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.

  pokornost i razuman govor! A kada borba bude neminovna i situacija postane ozbiljna, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:022

  Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!

  Možda biste i vi, kad biste se okrenuli, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:023

  To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.

  To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:024

  Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!

  Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:025

  One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao.

  Doista je onima koji su se vratili onome na čemu su bili, nakon što im Uputa jasna bi - šejtan to lijepim prikazao i lažnu im nadu ulivao.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:026

  To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje: "Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati" – a Allah dobro zna njihove tajne.

  To je zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje: "Mi ćemo vam se u nečemu pokoravati", a Allah dobro zna njihove tajne.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:027

  A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!

  A kako će tek biti kad im meleci budu duše uzimali udarajući po obrazima i po leđima njihovim!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:028

  To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti.

  Tako će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:029

  Zar onī bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo neće iznijeti?

  Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove neće na vidjelo iznijeti?

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:030

  A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova – A Allah zna postupke vaše.

  A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po obilježjima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova, a Allah zna postupke vaše.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:031

  Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravaćemo.

  Mi ćemo vas iskušavati da bismo znali borce na Allahovom putu i strpljive među vama, i da bismo otkrili vijesti o vama.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:032

  Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan Pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi. On će djela njihova poništiti.

  Zaista, oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, i koji se Poslaniku suprotstavljaju, nakon što im je postala jasna Uputa, neće nimalo Allahu nauditi, i On će djela njihova poništiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:033

  O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!

  O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:034

  Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umru, Allah, zaista, neće oprostiti.

  Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zaista, neće oprostiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:035

  I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.

  I ne malaksavajte i ne pozivajte primirju kad ste dominantniji, Allah je s vama i On vas neće nagrade za djela vaša lišiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:036

  Život na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti.

  Dunjalučki život samo je igra i zabava! A ako budete vjerovali i Allaha se bojali i grijeha klonili, On će vam nagrade vaše dati i imanja vaša od vas neće tražiti.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:037

  Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i On bi učinio vidljivim vaše mržnje.

  Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, vi biste škrtariti i On bi pokazao vaše kivnje.

  Muhammed, Medina, 38 ajeta 047:038

  Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. – A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.

  Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki su od vas škrti, a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako se okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji, onda, kao što ste vi neće biti.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović