Al-Fath

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:001

  Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu

  Mi smo ti, zaista, dali da pobijediš pobjedom jasnom

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:002

  da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio

  da bi ti Allah oprostio grijehe koji su prethodili i one koji će poslije doći, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio da bi te na Pravi put uputio

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:003

  i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.

  i da bi te Allah snažno podržao.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:004

  On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je –

  On je Onaj Koji je smiraj u srca vjernika spustio da bi vjerovanje na vjerovanje svoje povećali, a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je,

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:005

  da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh –

  da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i da bi prekrio njihova loša djela - a to je u Allaha veliki uspjeh,

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:006

  i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje, koji o Allahu zlo misle – neka zlo njih snađe! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im Džehennem, a grozno je on boravište!

  i da bi kaznio licemjere i licemjerke i višebošce i višeboškinje, koji o Allahu zlo misle. Zlom su oni okruženi! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im Džehennem, a grozno je to boravište!

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:007

  Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar!

  Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:008

  Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati

  Mi smo tebe poslali kao svjedoka, i radosnih vijesti donositelja, i upozoritelja,

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:009

  da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da Ga veličate i da Ga ujutro i navečer hvalite.

  da u Allaha i u Poslanika Njegova vjerujete, i da ga uznosite, i štujete, i da Njega -Allaha ujutro i navečer slavite i veličate.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:010

  Oni koji su ti se zakleli na vjernost – zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu – Allahova Ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni ono na što se obavezao Allahu, On će mu dati veliku nagradu.

  Oni koji su ti se zakleli na vjernost - zakleli su se, doista, na vjernost samom Allahu - Allahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni ono na što se obavezao Allahu, On će mu dati veliku nagradu!

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:011

  Govoriće ti beduini koji su izostali: "Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost!" Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci: "Pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako vam On hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti?" Allah zna ono što radite.

  Govorit će ti beduini koji su izostali: "Zadržali su nas imeci i porodice naše, pa zamoli za nas oprost.“ Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci: "Pa ko vam može išta protiv Allaha pomoći ako vam On hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti" Naprotiv! Allah u potpunosti zna ono što radite.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:012

  Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali, vi ste narod u duši pokvaren.

  Čak ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša su srca bila zadovoljna zbog toga i vi ste zlo mislili, vi ste narod propali.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:013

  Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova – pa, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili!

  A ko god ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova - pa, Mi smo za nevjernike razbuktali Oganj pripremili!

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:014

  Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On prašta kome On hoće, a kažnjava koga hoće – Allah mnogo prašta i samilostan je.

  Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On prašta kome hoće, a kažnjava koga hoće - Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:015

  Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: "Pustite i nas da vas pratimo!" – da bi izmijenili Allahove riječi. Reci: "Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!", a oni će reći: "Nije tako, nego, vi nama zavidite." A nije ni to, već oni malo šta razumiju.

  Oni koji su izostali sigurno će reći, kada pođete da plijen uzmete: "Pustite i nas da vas pratimo!" Oni žele izmijeniti Allahov govor. Reci: "Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!", a oni će reći: "Nije tako, nego, vi nama zavidite." A nije ni to, već oni malo šta shvataju.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:016

  Reci beduinima koji su izostali: "Bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti."

  Reci beduinima koji su izostali: "Bit ćete pozvani protiv naroda žestoke snage, da se protiv njih borite, ili će islam primiti. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako se okrenete, kao što ste se prije okrenuli, kaznit će vas bolnom patnjom."

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:017

  Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom! Onoga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će u džennetske bašče, kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti.

  Nije grijeh slijepom, ni hromom ni bolesnom! Ko god se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će ga u džennetske bašče, kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko se okrene, patnjom bolnom će kazniti.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:018

  Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom

  Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smiraj na njih, i nagradit će ih skorom pobjedom.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:019

  i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar.

  I obilnijim plijenom koji će uzeti, a Allah je silan i mudar.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:020

  Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao – da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na Pravi put ukazao –

  Allah vam obećava obilni plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi od vas je zadržao - da bi to bio znak za vjernike i da bi vas na Pravi put uputio

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:021

  i drugi, koji niste bili u stanju uzeti – Allah vam ga je dao, jer Allah sve može.

  i drugi, koji niste bili u stanju uzeti - Allah ga je već obujmio, a Allah nad svime ima moć.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:022

  A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli –

  A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi ni zaštitnika ni pomagača našli.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:023

  prema Allahovu zakonu koji odvazda važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni.

  To je prema Allahovu zakonu koji oduvijek važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:024

  On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite – a Allah dobro vidi ono što vi radite.

  On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite- a Allah dobro vidi ono što vi radite.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:025

  Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite Časnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti – Mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali.

  To su oni koji ne vjeruju i brane vam da pristupite Časnoj džamiji, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo muškaraca vjernika i žena vjernica, koje vi ne poznajete, pa da ih iz neznanja pobili ne biste, te bi vas zbog njih neugodnost zadesila - Mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili zato da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom patnjom kaznili one među njima koji nisu vjerovali.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:026

  Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici – a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to – a Allah sve zna.

  Kad su nevjernici srca svoja punili žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smiraj Svoj na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih na Riječ bogobojaznosti - a oni bijahu najdostojniji nje i bijahu nje vrijedni - a Allah sve zna.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:027

  Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram ući sigurni – ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.

  Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete doista u Časnu džamiju ući sigurni - ako Allah bude htio - neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavno pobjedu dao.

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:028

  On je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!

  On je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!

  Pobjeda, Medina, 29 ajeta 048:029

  Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

  Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima a samilosni među sobom; vidiš ih kako ruku' i sedždu čine, želeći od Allaha obilje i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja na sedždu. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i uspravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. Onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović