An-Nagm

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:001

  Tako mi zvijezde kad zalazi,

  Tako Mi zvijezde kad zapada,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:002

  vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

  vaš drug nije s Pravog puta skrenuo i nije zalutao!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:003

  On ne govori po hiru svome –

  On ne govori po hiru svome.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:004

  to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

  To je samo Objava koja mu se obznanjuje.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:005

  uči ga jedan ogromne snage,

  Uči ga jedan velikih moći;

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:006

  razoriti, koji se pojavio u liku svome

  snažni, koji se uspravio u liku svome,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:007

  na obzorju najvišem,

  na obzorju najvišem.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:008

  zatim se približio, pa nadnio –

  Zatim se približio, pa nadnio

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:009

  blizu koliko dva luka ili bliže –

  blizu koliko dva luka ili bliže

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:010

  i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

  i objavio robu Njegovu ono što je objavio.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:011

  srce nije poreklo ono što je vidio,

  Srce nije poreklo ono što je vidio.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:012

  pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

  Pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:013

  On ga je i drugi put vidio,

  On ga je i drugi put vidio.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:014

  kod Sidretu-l-muntehaa,

  Kod Sidretul-Muntehaa,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:015

  kod kojeg je džennetsko prebivalište,

  gdje je džennetsko utočište.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:016

  kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –

  Kad je Sidru prekrilo ono što ju je prekrilo,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:017

  pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

  pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:018

  vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

  Vidio je najveličanstvenije znakove svoga Gospodara.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:019

  Šta kažete o Latu i Uzzau

  Vidjeste li Lata i Uzzaa?!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:020

  i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –

  I Menata trećeg, posljednjeg od njih?!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:021

  Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

  Zar za vas da su sinovi, a za Njega kćeri?!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:022

  To bi tada bila podjela nepravedna.

  To bi tada bila podjela nepravedna.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:023

  To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

  To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli; Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dođe od Gospodara njihova Uputa.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:024

  Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,

  I zar da čovjek sve što poželi dobije?!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:025

  Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!

  Pa, Allahu pripada i prvi i drugi svijet.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:026

  A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

  A koliko na nebesima ima meleka čije zauzimanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:027

  Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

  Oni koji ne vjeruju u ahiret nazivaju meleke imenima ženskim.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:028

  a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.

  A o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka Istini baš nimalo ne koristi.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:029

  Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –

  Pa, ti se okani onoga ko se od Opomene Naše okrenuo i koji samo život dunjalučki želi.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:030

  to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.

  To je vrhunac njihova znanja - Gospodar tvoj najbolje zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On najbolje zna one koji su na Pravom putu.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:031

  Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

  Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji, da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:032

  one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.

  one koji se klone velikih grijeha i razvrata, a one bezazlene On će oprostiti, jer Gospodar tvoj, zaista, neizmjerno prašta, On najbolje zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i od kad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite-On najbolje zna svakog onoga koji se grijeha kloni.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:033

  Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

  Šta misliš o onome ko se okrenuo,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:034

  i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

  i malo udijelio, a onda posve prestao udjeljivati.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:035

  zna li on ono što je skriveno, pa vidi?

  Zar on ima znanje o onome što je čulima nedokučivo, pa vidi?!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:036

  Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim

  Zar on nije obaviješten o onom što se nalazi u listovima Musaovim

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:037

  i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –

  i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:038

  da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,

  da ni jedan grešnik tuđe grijehe neće nositi,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:039

  i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,

  i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:040

  i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,

  i da će trud njegov sigurno primijećen biti,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:041

  i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

  i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:042

  i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

  da će se Gospodaru tvome ponovno vratiti,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:043

  i da On na smijeh i na plač navodi,

  i da On na smijeh i na plač navodi,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:044

  i da On usmrćuje i oživljava,

  i da On usmrćuje i oživljava,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:045

  i da On par, muško i žensko, stvara

  i da On par, muško i žensko, stvara,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:046

  od kapi sjemena kad se izbaci;

  od kapi sjemena kad se izbaci,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:047

  i da će ih On ponovo oživiti,

  i da će ih On ponovno oživiti,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:048

  i da On daje bogatstvo i moć da stječu,

  i da On daje bogatstvo i moć da stječu,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:049

  i da je On Sirijusa Gospodar,

  i da je On Sirijusa Gospodar,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:050

  i da je On drevni narod Ad uništio,

  i da je On drevni narod Ad uništio,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:051

  i Semud, i da nikog nije poštedio,

  i Semud, i da nikog nije poštedio,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:052

  i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

  i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:053

  i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

  i prevrnuta naselja On je na zemlju sručio,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:054

  i snašlo ih je ono što ih je snašlo

  i snašlo ih je ono što ih je snašlo.

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:055

  pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

  Pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:056

  Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:

  Ovo je upozoritelj iz reda prijašnjih upozoritelja:

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:057

  Smak svijeta se približava,

  Bliski čas se približava,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:058

  Allah će ga jedini otkriti!

  osim Allaha niko ga ne može otkriti, niti otkloniti!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:059

  Pa zar se ovom govoru iščuđavate –

  Pa zar se ovom govoru iščuđavate,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:060

  i smijete se, a ne plačete –

  i smijete se, a ne plačete,

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:061

  gordo dignutih glava?

  gordo dignutih glava?!

  Zvijezda, Mekka, 62 ajeta 053:062

  Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

  Zato, na sedždu Allahu padajte i Njemu ibadet činite.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović