Al-Waqia

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:001

  Kada se Događaj dogodi –

  Kada se Neizbježni događaj zbije,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:002

  događanje njegovo niko neće poricati –

  događanju njegovom nema poništenja,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:003

  neke će poniziti, a neke uzvisiti;

  neke će poniziti, a neke uzvisiti.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:004

  kad se Zemlja jako potrese

  Kad se Zemlja jako potrese

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:005

  i brda se u komadiće zdrobe,

  i brda se u komadiće zdrobe,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:006

  i postanu prašina razasuta,

  i postanu prašina razasuta,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:007

  vas će tri vrste biti:

  vas će tri vrste biti:

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:008

  oni sretni – ko su sretni?!

  oni zdesna - šta će biti s onim zdesna?!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:009

  i oni nesretni – ko su nesretni?!

  i oni slijeva - šta će biti s onim slijeva?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:010

  i oni prvi – uvijek prvi!

  i oni koji prednjače - oni će prednjačiti!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:011

  Oni će Allahu bliski biti

  To su oni bliski,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:012

  u džennetskim baščama naslada –

  u džennetskim baščama naslada bit će.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:013

  biće ih mnogo od naroda drevnih,

  Bit će ih mnogo iz prvih,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:014

  a malo od kasnijih –

  a malo iz zadnjih!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:015

  na divanima izvezenim,

  na divanima izvezenim,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:016

  jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

  jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:017

  služiće ih vječno mladi mladići,

  služit će ih vječno mladi dječaci,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:018

  sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –

  sa čašama i ibricima, i peharom punim pića iz izvora tekućeg

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:019

  od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –

  od koga ih glava neće boljeti i zbog koga neće pamet izgubiti,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:020

  i voćem koje će sami birati,

  i voćem koje će sami birati,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:021

  i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

  i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:022

  U njima će biti i hurije očiju krupnih,

  U njima će biti i hurije očiju krupnih,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:023

  slične biseru u školjkama skrivenom –

  slične biseru u školjkama skrivenom,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:024

  kao nagrada za ono što su činili.

  kao nagrada za ono što su činili.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:025

  U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,

  U njima neće slušati prazne besjede, ni govor grešni,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:026

  nego samo riječi: "Mir, mir!"

  nego samo riječi: "Selam, selam!"

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:027

  A onî sretni – ko su sretni?!

  A oni s desne strane - šta će biti s onim s desne strane?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:028

  Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

  Bit će među lotosovim drvećem bez bodlji,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:029

  i među bananama plodovima nanizanim

  i među drvećem akacije plodovima nanizanim,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:030

  i u hladovini prostranoj,

  i u hladovini prostranoj,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:031

  pored vode tekuće

  pored vode tekuće

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:032

  i usred voća svakovrsnog

  i usred voća svakovrsnog

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:033

  kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

  koje će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:034

  i na posteljama uzdignutim.

  i na posteljama uzdignutim.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:035

  Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

  Stvaranje njihovo, zaista, ćemo obnoviti.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:036

  i djevicama ih učiniti

  i djevicama ih učiniti,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:037

  milim muževima njihovim, i godina istih

  te onim koje se umiljavaju muževima svojim i godina istih

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:038

  za one sretne;

  za one s desne strane.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:039

  biće ih mnogo od naroda drevnih,

  Bit će ih mnogo iz prvih,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:040

  a mnogo i od kasnijih.

  a mnogo iz kasnijih.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:041

  A onî nesretni – ko su nesretni?!

  A oni s lijeve strane - šta je s onima s lijeve strane?!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:042

  Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

  Oni će biti u vrelom dašku vatre i vodi ključaloj,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:043

  i u sjeni dima čađavog,

  i u sjeni dima mrkog,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:044

  u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

  u kojoj neće biti svježine ni bilo kakve ugodnosti.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:045

  Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

  Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:046

  i uporno teške grijehe činili

  i uporno teške grijehe činili

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:047

  i govorili: "Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,

  i govorili: "Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo - zar ćemo zbilja biti oživljeni;

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:048

  zar i drevni naši preci?"

  zar i drevni naši preci?!"

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:049

  Reci: "I drevni i kasniji,

  Reci: "I drevni i kasniji,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:050

  u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

  u određeno vrijeme, i u Dan određeni bit će sakupljeni,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:051

  i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

  i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljavanje,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:052

  sigurno, s drveta Zekkum jesti,

  sigurno s drveta zekkum jesti,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:053

  i njime ćete trbuhe puniti,

  i njime ćete trbuhe puniti,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:054

  pa zatim na to ključalu vodu piti,

  pa zatim na to vodu ključalu piti,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:055

  poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti";

  poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti",

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:056

  to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!

  to će im na Dan polaganja računa ugošćenje biti!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:057

  Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?

  Mi smo vas stvorili - pa zašto ne povjerujete?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:058

  Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

  Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:059

  vi oblik dajete ili Mi to činimo?

  vi oblik dajete ili Mi to činimo?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:060

  Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

  Mi određujemo kad će ko od vas umrijeti, i niko Nas ne može spriječiti

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:061

  da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

  da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:062

  Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

  Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:063

  Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

  Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:064

  Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

  Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:065

  Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

  Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:066

  "Mi smo, doista, oštećeni,

  "Mi smo, doista, oštećeni,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:067

  čak smo svega lišeni!"

  čak smo svega lišeni!"

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:068

  Kažite vi Meni: vodu koju pijete –

  Kažite vi Meni: vodu koju pijete -

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:069

  da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

  da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:070

  Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?

  Ako želimo, možemo je slanom učiniti - pa zašto niste zahvalni?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:071

  Kažite vi Meni: vatru koju palite –

  Kažite vi Meni: vatru koju palite -

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:072

  da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

  da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:073

  Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

  Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače;

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:074

  zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

  zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:075

  I kunem se časom kad se zvijezde gube –

  I kunem se mjestima postepenog spuštanja Kur'ana,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:076

  a to je, da znate, zakletva velika,

  a to je, da znate, zakletva velika!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:077

  on je, zaista, Kur'an plemeniti

  On je, zaista, Kur'an plemeniti

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:078

  u Knjizi brižljivo čuvanoj –

  u Knjizi brižljivo čuvanoj.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:079

  dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,

  Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:080

  on je Objava od Gospodara svjetova.

  On je objava od Gospodara svjetova,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:081

  Pa, kako ovaj govor omalovažavate

  pa kako ovaj govor omalovažavate,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:082

  i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

  i umjesto zahvalnosti što vam je opskrba darovana, vi u njega ne vjerujete?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:083

  A zašto vi kad duša do guše dopre,

  A zašto vi, kad duša do guše dopre,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:084

  i kad vi budete tada gledali,

  i kad vi budete tada gledali -

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:085

  a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

  a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite -

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:086

  zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

  zašto je onda, ako račun nećete polagati,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:087

  ne povratite, ako istinu govorite?

  ne povratite, ako istinu govorite?

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:088

  I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

  I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:089

  udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

  udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati pripast će njemu!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:090

  A ako bude jedan od onih koji su sretni –

  A ako bude jedan od onih koji su s desne strane,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:091

  pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!

  pa, selam tebi od onih s desne sretne!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:092

  A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

  A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:093

  pa, ključalom vodom biće ugošćen

  pa, ključalom vodom bit će ugošćen

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:094

  i u ognju prženjem.

  i u Ognju pržen.

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:095

  Sama je istina, zbilja, sve ovo –

  Sama je istina, zbilja, sve ovo!

  Doga|aj, Mekka, 96 ajeta 056:096

  zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

  Pa, slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović