As-Saff

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:001

  Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, On je Silni i Mudri!

  Allaha slavi i veliča ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; On je Silni i Mudri!

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:002

  O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite?

  O vi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne činite?!

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:003

  O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!

  Kako samo Allah prezire da govorite ono što ne činite!

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:004

  Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.

  Allah, zaista, voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su zdanje utvrđeno.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:005

  Kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama!" – i kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu – a Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.

  Kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, zašto me uznemiravate, a dobro znate da sam vam ja Allahov poslanik!", i kad oni skrenuše ustranu, Allah njihova srca skrenu, a Allah neće uputiti narod koji je buntovan.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:006

  A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći" – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: "Ovo je prava vradžbina!"

  A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik, da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći", i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: "Ovo je očita vradžbina!"

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:007

  A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.

  A ima li većeg zulumćara od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u islam poziva?! A Allah neće uputiti ljude zulumćare.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:008

  Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.

  Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će upotpuniti svjetlo Svoje, makar to mrzili nevjernici.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:009

  On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.

  On je Onaj Koji je poslao Svog Poslanika s Uputom i Vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar to višebošci mrzili.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:010

  O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne:

  O vi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, koja će vas iz patnje bolne spasiti?

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:011

  u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje –

  U Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i i mecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite - to vam je, da znate, bolje.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:012

  On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki,

  On će vam grijehe vaše oprostiti i uvesti vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, i u divne dvorove u vrtovima Adna; to je uspjeh veliki.

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:013

  a daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!

  A dat će vam i drugu blagodat koju volite: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj vjernike!

  Bojni red, Medina, 14 ajeta 061:014

  O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: "Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!" – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: "Hoćete li me pomoći Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.

  O vi koji vjerujete, budite pomagači Allahovi, kao što je rekao Isa, sin Merjemin, prisnim sljedbenicima: "Ko su moji pomagači u pozivanju Allahu?" Prisni sljedbenici odgovoriše: "Mi smo Allahovi pomagači!" Onda je jedna skupina iz potomaka Israilovih povjerovala, a druga skupina uznevjerovala! Pa smo one koji su vjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili pa su postali nadmoćni.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović