Al-Gumua

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:001

  Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!

  Allaha slavi i veliča sve što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Vladara, Blagoslovljenoga i Štovanoga, Silnoga i Mudroga.

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:002

  On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,

  On je nepismenima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, iako su prije bili u očitaj zabludi,

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:003

  i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri.

  i drugima koji im se još nisu priključili, On je Silni i Mudri.

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:004

  To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.

  To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće - a Allah je posjednik obilja velikog.

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:005

  Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.

  Oni kojima je Tevrat da ga nose dat, pa ga potom ne nose, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji Allahove ajete i znakove poriču! A Allah neće uputiti na Pravi put ljude zulumćare.

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:006

  Reci: "O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite."

  Reci: "O jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite."

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:007

  A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.

  A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti; Allah dobro zna zulumćare.

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:008

  Reci: "Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti."

  Reci: "Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Poznavatelju onoga što je čulima nedokučivo i onoga što je pojavno vraćeni biti i On će vas, o onom što ste radili, obavijestiti."

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:009

  O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!

  O vi koji vjerujete, kad u petak na namaz budete pozvani, požurite na spominjanje Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, ako znate!

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:010

  A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.

  A kad se namaz završi, onda se po zemlji raziđite i za Allahovim dobrima tragajte i Allaha mnogo spominjite, da biste uspjeli.

  Petak, Medina, 11 ajeta 062:011

  Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: "Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine." – A Allah najbolju opskrbu daje.

  Ali, kad oni kakvu robu trgovačku ili zabavu ugledaju, pohrle joj i tebe ostave sama da stojiš. Reci: "Ono što je u Allaha bolje je i od zabave i od trgovine. A Allah je Opskrbitelj najbolji."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović