At-Tagabun

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:001

  Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!

  Allaha slavi i veliča sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. Njemu sva vlast i Njemu sva pohvala pripada; On nad svime ima moć!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:002

  On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.

  On je Onaj Koji vas stvara, pa ima među vama i nevjernika, a ima među vama i vjernika. Sve što vi radite Allah dobro vidi.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:003

  On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.

  On je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i uobličio vas i likove vaše čini najljepšim, i kod Njega je konačno odredište.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:004

  On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.

  On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete! Allah dobro zna šta grudi kriju.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:005

  Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili – a još ih i patnja nesnosna čeka –

  Nije li do vas doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili - a još ih i kazna bolna čeka?

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:006

  zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: "Zar da nas ljudi upućuju?" I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!

  To je zato što su govorili, kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: "Zar da nas ljudi upućuju Pa nisu vjerovali i okretali su se; a Allahu nije niko potreban, Allah je neovisan i hvaljen!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:007

  Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: "Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome što ste radili, doista, biti obaviješteni!" – a to je Allahu lahko –

  Nevjernici misle da neće biti oživljeni. Reci: "Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa ćete o onom što ste radili, doista, biti obaviješteni!", a to je Allahu lahko.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:008

  zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.

  Zato, vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u Svjetlo koje objavljujemo, Allah u potpunosti zna ono što vi radite.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:009

  A onoga dana kada vas On na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On će preći preko hrđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!

  Na Dan kad vas On sakupi, na Dan zbora, to je Dan međusobne obmane. Ko bude vjerovao i dobra djela činio, On će mu prekriti loša djela njegova i uvest će ga u džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u njima će vječno, zanavijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:010

  A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše poricali – biće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!

  A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete i znakove Naše poricali, bit će stanovnici u Vatri; u njoj će vječno ostati, a to gdje će skončati bit će užasno mjesto!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:011

  Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.

  Nikakva nevolja ne pogađa osim s Allahovom dozvolom! A ko u Allaha vjeruje, On će uputiti njegovo srce, a Allah sve dobro zna.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:012

  I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.

  I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako se okrenete, pa obaveza Našeg Poslanika je samo jasna obznana!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:013

  Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!

  Samo je Allah Bog, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:014

  O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.

  O vi koji vjerujete, među suprugama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i ne korite i oprostite, pa Allah je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:015

  Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;

  Imanja vaša i djeca vaša samo su iskušenje, a u Allaha je nagrada velika.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:016

  zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće tî koji će uspjeti.

  Pa Allaha se bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzivosti i tvrdičluka, pa takvi su baš uspjeli.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:017

  Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.

  A ako Allahu lijep zajam date, On će vam ga uvećati i oprostit će vam. Allah je Zahvalan i Onaj Koji ne žuri s kaznom.

  Samoobmana, Medina, 18 ajeta 064:018

  Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.

  Poznavatelj onoga što je čulima nedokučivo i onoga što je pojavno, Silni i Mudri.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović