Al-Mulk

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:001

  Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

  Uzvišen i blagoslovljen je Onaj u Čijoj je ruci vlast i On nad svime ima moć,

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:002

  Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,

  Onaj Koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolja djela imati; On je Silni, Oprostitelj grijeha,

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:003

  Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

  Onaj koji je sedam nebesa kao slojeve, jedne iznad drugih, stvorio - ti u onome što Svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj, vidiš li ikakvu pukotinu!?

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:004

  zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

  Zatim, ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:005

  Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

  Mi smo najbliže nebo sjajnim svjetiljkama ukrasili i učinili smo ih za gađanje šejtana, i patnju u Ognju im pripremili.

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:006

  A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!

  A onima koji ne vjeruju u Gospodara svoga, pripada patnja u Džehennemu. Užasno je to boravište!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:007

  Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

  Kad budu u njega bačeni, hučanje njegovo čut će, i on će ključati,

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:008

  skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

  gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas upozorava?"

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:009

  "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" – odgovoriće – "a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'"

  "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je upozoravao", odgovorit će, "a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi.'"

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:010

  I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"

  I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Ognja bili!"

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:011

  I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!

  I oni će priznati svoje grijehe, pa daleko bili stanovnici Ognja!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:012

  Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

  Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - pripada oprost i nagrada velika!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:013

  Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!

  Govorili vi tiho ili glasno - pa, On sigurno zna šta grudi kriju!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:014

  A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

  A kako i ne bi znao Onaj Koji stvara, Koji zna i ono što je najsitnije, Onaj Koji u potpunosti sve zna!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:015

  On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

  On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, ali Njemu se sve vraća.

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:016

  Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

  Jeste li sigurni! da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:017

  Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

  Ili ste sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati?! Pa, znat ćete kakvo je upozorenje Moje!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:018

  A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

  A poricali su i oni prije njih, pa kakva je bila osuda Moja!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:019

  Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

  Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Svemilosni drži; On, zaista, sve dobro vidi.

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:020

  Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

  I, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Svemilosnog?! Ništa osim obmane nevjernici nemaju!

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:021

  Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

  A, i ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati?! Ali, oni su ustrajni u osionosti i odbojnosti.

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:022

  Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

  Da li je bolje upućen onaj koji ide pognut s licem prema zemlji ili onaj koji pravim putem uspravno hodi?

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:023

  Reci: "On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"

  Reci: "On vas je prvi put stvorio i dao vam sluh, vid i razum, pa kako samo malo zahvaljujete!"

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:024

  Reci: "On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."

  Reci: "On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete biti sakupljeni."

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:025

  A oni govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"

  A oni govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:026

  Reci: "Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."

  Reci: "Samo Allah zna! A ja sam samo upozoritelj jasni."

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:027

  Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno: "Evo, ovo je ono što ste požurivali!"

  Kad je izbliza ugledaju ojađena bit će lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno: "Evo, ovo je ono što ste požurivali!"

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:028

  Reci: "Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?"

  Reci: "Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od bolne patnje zaštititi."

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:029

  Reci: "On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi."

  Reci: "On je Svemilosni, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi."

  Vlast, Medina, 30 ajeta 067:030

  Reci: "Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?"

  Reci: "Šta mislite, ako vode vaše ponornice postanu, ko će vam vodu na površinu izvesti?"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović