Al-Haqqa

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:001

  Čas neizbježni,

  Čas obistinjenja,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:002

  šta je Čas neizbježni,

  šta je Čas obistinjenja?

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:003

  i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

  I šta ti znaš šta je Čas obistinjenja?!

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:004

  Semud i Ad su Smak svijeta poricali

  Semud i Ad zastrašujući Udar su poricali,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:005

  pa je Semud uništen glasom strahovitim,

  pa je Semud uništen povikom strahovitim,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:006

  a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

  a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:007

  kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

  Njemu je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja palmina debla vidio,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:008

  i vidiš li da je iko od njih ostao?

  i vidiš li da je iko od njih ostao?

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:009

  A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

  A faraon, i oni prije njega, i prevrnuta naselja grijehe činiše,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:010

  i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

  pa su bili neposlušni poslaniku Gospodara svoga, pa ih je On dohvatio žestokom kaznom.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:011

  Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili

  Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u lađi nosili,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:012

  da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

  da vam je poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:013

  A kada se jednom u Rog puhne,

  A kad jednom u rog bude puhnuto,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:014

  pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,

  pa Zemlja i brda budu dignuta i od jednog udara zdrobljena,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:015

  toga dana će se Smak svijeta dogoditi

  taj dan će se Događaj strahoviti dogoditi,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:016

  i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –

  i nebo će se razdvojiti - tada će labavo biti.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:017

  i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

  I meleci će na krajevima njegovim stajati, a Arš Gospodara tvoga će taj dan iznad njih osmerica držati.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:018

  Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

  Taj dan izloženi bit ćete, i nijedna tajna vaša neće skrivena ostati.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:019

  onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,

  Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:020

  ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."

  ja sam zbilja i mislio da ću račun svoj polagati."

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:021

  I on će biti u životu zadovoljnom,

  I on će biti u životu zadovoljan,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:022

  u Džennetu predivnom,

  u Džennetu visokom,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:023

  čiji će plodovi nadohvat ruke biti.

  čiji će plodovi nadohvat ruke biti.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:024

  "Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"

  "Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:025

  A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

  A onaj kome se knjiga da u lijevu ruku njegovu, reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:026

  i da ni saznao nisam za obračun svoj!

  i da ni saznao nisam za obračun svoj!

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:027

  Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –

  Kamo sreće da me je smrt dokrajčila,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:028

  bogatstvo moje mi nije od koristi,

  imetak moj mi nije od koristi,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:029

  snage moje nema više!"

  snage moje nema više!"

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:030

  "Držite ga i u okove okujte,

  "Zgrabite ga i u okove okujte,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:031

  zatim ga samo u vatri pržite,

  zatim ga samo u vatri pržite,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:032

  a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

  a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite;

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:033

  jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

  zaista, on u Allaha Velikog nije vjerovao

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:034

  i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;

  i da se nahrani nevoljnik nije podsticao,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:035

  zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

  zato on ovdje danas nema prisna prijatelja

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:036

  ni drugog jela osim pomija,

  ni drugog jela osim smrdljive kapljevine

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:037

  koje će samo nevjernici jesti."

  koju će samo nevjernici jesti."

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:038

  A Ja se kunem onim što vidite

  A Ja se kunem onim što vidite

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:039

  i onim što ne vidite,

  i onim što ne vidite,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:040

  Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,

  on - Kur'an, doista, je govor objavljen plemenitom Poslaniku,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:041

  a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!

  a nije govor nikakva pjesnika - kako vi malo vjerujete!

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:042

  i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!

  I nisu riječi nikakva proroka - kako vi malo razmišljate!

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:043

  Objava je on od Gospodara svjetova!

  Objava je on od Gospodara svjetova!

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:044

  A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

  A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:045

  Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

  Mi bismo ga desnicom dohvatili,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:046

  a onda mu žilu kucavicu presjekli,

  a onda mu žilu kucavicu presjekli,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:047

  i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

  i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:048

  Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrānā se klonili –

  Zaista je on opomena bogobojaznima,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:049

  A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –

  a Mi sigurno znamo da će među vama poricatelja biti.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:050

  i on će biti uzrok jadu nevjernika,

  I on je zbilja jad nevjernicima,

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:051

  a on je, doista, sama istina

  a on je, doista, Istina sama.

  Cas neizbježni, Medina, 52 ajeta 069:052

  zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!

  I Zato ti slavi i veličaj ime Gospodara svoga, Veličanstvenoga!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović