Al-Maarig

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:001

  Neko je zatražio da se kazna izvrši

  Neko je hitno zatražio patnju koja će se dogoditi

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:002

  nad nevjernicima – niko ne može spriječiti

  nevjernicima - niko nju ne može spriječiti

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:003

  da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,

  da to Allah, Gospodar usponišta i deredža, ne učini,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:004

  k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

  Njemu se penju meleki i Duh u danu koji pedeset hiljada godina traje.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:005

  zato ti budi strpljiv ne jadikujući.

  Ti se lijepo strpi.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:006

  Oni misle da se dogoditi neće,

  Oni, zaista, misle da je daleko - da se dogoditi neće,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:007

  a Mi znamo da sigurno hoće,

  a mi smatramo da je blizu.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:008

  onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

  Na dan kada nebo bude kao talog od zejtina,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:009

  a brda kao vuna šarena,

  a brda kao vuna raščupana,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:010

  kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,

  kada bližnji neće bližnjeg ništa pitati,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:011

  iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

  iako će jedni druge vidjeti. Prestupnik će htjeti da se od patnje taj dan iskupi sinovima svojim,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:012

  i ženom svojom, i bratom svojim,

  i suprugom svojom, i bratom svojim,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:013

  i porodicom svojom koja ga štiti,

  i porodicom svojom koja ga štiti,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:014

  i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.

  i svima ostalima na Zemlji, samo da se izbavi.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:015

  Nikada! Ona će buktinja sāmā biti

  Nikako! Ona je, zaista, buktinja žestoka

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:016

  koja će udove čupati,

  koja će kože guliti,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:017

  zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

  zvat će onoga ko se okretao i izbjegavao

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:018

  i zgrtao i skrivao.

  i zgrtao i skrivao.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:019

  Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:

  Čovjek je, uistinu, stvorenje lakomo:

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:020

  kada ga nevolja snađe – brižan je,

  kada ga nevolja snađe - očajan je,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:021

  a kada mu je dobro – nepristupačan je,

  a kada ga zadesi dobro, on ga uskraćuje,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:022

  osim vjernika,

  osim klanjača

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:023

  koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

  koji su u svojim namazima ustrajni,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:024

  i oni u čijim imecima bude određen dio

  i oni u čijim imecima ima poznato pravo

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:025

  za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,

  onaj koji prosi i za onoga koji je uskraćen a ne prosi,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:026

  i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,

  i oni koji u Sudnji dan vjeruju,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:027

  i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –

  i oni koji od kazne Allahove strahuju,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:028

  a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –

  a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:029

  i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali

  i oni koji stidna mjesta svoja čuvaju,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:030

  i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –

  osim od supruga svojih ili onih koje su u vlasništvu njihovu - oni, doista, prijekor ne zaslužuju.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:031

  a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,

  Oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granicu,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:032

  i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,

  i oni koji na povjerene im amanete i obaveze svoje paze,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:033

  i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,

  i oni koji iza svojih svjedočenja čvrsto stoje,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:034

  i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –

  i oni koji na namaze svoje paze,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:035

  oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

  oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:036

  Zašto se nevjernici prema tebi žure,

  Šta je onima oko tebe koji ne vjeruju pa žure,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:037

  zdesna i slijeva, u gomilama?!

  zdesna i slijeva, u gomilama?!

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:038

  Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?

  Zar svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?!

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:039

  Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!

  Naprotiv! Mi smo ih stvorili od onoga što oni znaju!

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:040

  I Ja se kunem Gospodarom istōkā i zāpadā da ih možemo

  Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:041

  boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.

  boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:042

  Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,

  Zato ih ostavi neka se u besposlice udubljuju i zabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:043

  Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,

  Dan u kome će žurno, kao da kumirima hrle, iz grobova izići,

  Stepeni, Mekka, 44 ajeta 070:044

  oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!

  oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti Dan kojim im je prijećeno!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović