Nuh

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:001

  Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

  Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Upozoravaj narod svoj prije nego što ga stigne patnja bolna!"

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:002

  "O narode moj" – govorio je on – "ja vas otvoreno opominjem:

  "O narode moj", govorio je on, "ja sam vam zbilja upozoritelj jasni!

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:003

  Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

  Allahu u ibadetu budite, Njega se bojte i meni poslušni budite.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:004

  On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."

  On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do Određenog časa ostaviti, a kada Allahov Određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi."

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:005

  On reče: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

  On reče: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:006

  ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

  ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:007

  I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.

  I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali - bili su uporni i pretjerano oholi.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:008

  Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

  Zatim sam ih ja otvoreno pozivao,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:009

  a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

  a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:010

  i govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

  i govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost. On, doista, mnogo prašta;

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:011

  On će vam kišu obilnu slati

  On će vam kišu obilatu slati

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:012

  i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

  i mnogo vam imanja i sinova dati. I dat će vam bašče, a i rijeke će vam dati.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:013

  Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

  Šta vam je, pa se Allahove veličine ne bojite,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:014

  a On vas postepeno stvara?!

  a On vas postepeno stvara?!

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:015

  Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

  Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:016

  i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

  i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?!

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:017

  Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

  Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:018

  zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.

  zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:019

  Allah vam je Zemlju učinio ravnom,

  Allah vam je Zemlju učinio ravnom,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:020

  da biste po njoj hodili putevima prostranim.'"

  da biste po njoj hodili putevima prostranim.'"

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:021

  Nuh reče: "Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

  Nuh reče: "Gospodaru moj, oni me ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:022

  i spletke velike snuju

  i spletke velike snuju.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:023

  i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!',

  I govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako, ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jelika, ni Nesra ne napuštajte!',

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:024

  a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"

  a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti zulumćarima samo zabludu povećaj!"

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:025

  I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.

  I oni su zbog grijeha svojih potopljeni i u Vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, mimo Allaha, kao pomagače neće naći.

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:026

  I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

  I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:027

  jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!

  jer ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grešnika i nevjernika rađati!

  Nuh, Mekka, 28 ajeta 071:028

  Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"

  Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a zulumćarima samo propast povećaj!"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović