Al-Muzzammil

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:001

  O ti, umotani! –

  O ti umotani!

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:002

  probdij noć, osim maloga dijela;

  Probdij noć, osim malog dijela;

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:003

  polovinu njezinu ili malo manje od nje;

  polovinu njezinu i malo manje od nje;

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:004

  ili malo više od nje, i izgovaraj Kur'an pažljivo,

  ili malo više od nje, i uči Kur'an polagahno.

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:005

  Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati –

  Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati.

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:006

  ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije,

  Ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovor je razboritiji,

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:007

  a ti danju, doista, imaš mnogo posla.

  a ti danju, doista, imaš vremena mnogo.

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:008

  I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti –

  I spominji ime Gospodara svoga i Njemu u potpunosti odan budi,

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:009

  On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega uzmi za zaštitnika!

  On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, Njega uzmi za zaštitnika!

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:010

  I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na prikladan način,

  I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na lijep način,

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:011

  a Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena;

  a prepusti Meni one koji te u laž ugone, koji raskošno žive, i daj im malo vremena;

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:012

  biće u Nas, doista, okova i ognja,

  bit će u Nas, doista, okova i ognja,

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:013

  i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne

  i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne,

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:014

  na Dan kada se Zemlja i planine zatresu, i planine – pješčani humci razbacani postanu.

  na Dan kada se Zemlja i planine zatresu i planine mehke pješčane dine postanu.

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:015

  Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali,

  Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas, isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali,

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:016

  ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.

  ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:017

  Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti?!

  Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti?!

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:018

  Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja Njegova će se ispuniti.

  Nebo će se tada rascijepiti, i obećanje Njegovo bit će ispunjeno.

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:019

  To je, doista, pouka; i ko hoće, put ka Gospodaru svome će izabrati.

  Ovo je, doista, pouka; i ko hoće, put ka Gospodaru svome prihvatit će!

  Umotani, Mekka, 20 ajeta 073:020

  Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lahko; On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti – zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.

  Gospodar tvoj sigurno zna da ti klanjajući provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu, ili trećinu njezinu, a i skupina od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to nećete moći izdržati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lahko, On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati, i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti. Pa učite iz njega ono što je lahko, i namaz obavljajte, i zekat dajite, i Allahu lijep zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed date naći ćete kod Allaha da je još bolje i s nagradom većom. I molite Allaha da vam oprosti. Allah je, uistinu, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović