Al-Muddattir

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:001

  O ti, pokriveni!

  O ti pokriveni!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:002

  Ustani i opominji!

  Ustani i upozoravaj,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:003

  I Gospodara svoga veličaj!

  i Gospodara svoga veličaj!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:004

  I haljine svoje očisti!

  I haljine svoje očisti!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:005

  I kumīrā se kloni!

  I kumira se kloni!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:006

  I ne prigovaraj držeći da je mnogo!

  I ne daruj nešto nadajući se da će ti biti uzvraćeno više!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:007

  I radi Gospodara svoga trpi!

  I radi Gospodara svoga trpi!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:008

  A kada se u Rog puhne –

  A kada u rog bude puhnuto,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:009

  biće to naporan dan

  to će tada biti naporan dan,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:010

  nevjernicima, neće biti lagahan.

  nevjernicima on neće biti lahak.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:011

  Meni ostavi onoga koga sam Ja izuzetkom učinio

  Ostavi Mene i onoga koga sam Ja samog stvorio

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:012

  i bogatstvo mu ogromno dao

  i imetak mu ogroman dao,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:013

  i sinove koji su s njim

  i sinove koji su s njim,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:014

  i čast i ugled mu pružio –

  i život mu ugodnim učinio,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:015

  i još žudi da uvećam!

  i žudi da mu još uvećam!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:016

  Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim –

  Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:017

  a naprtiću Ja njemu teškoće,

  a Ja ću ga usponom opteretiti,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:018

  jer je smišljao i računao –

  jer je smišljao i računao,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:019

  i, proklet bio, kako je proračunao!

  i, proklet bio, kako je proračunao!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:020

  i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –

  i još jednom, proklet bio, kako je proračunao!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:021

  Zatim je pogledao

  Zatim je sagledao,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:022

  pa se onda smrknuo i namrštio

  pa se onda smrknuo i namrštio,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:023

  i potom se okrenuo i uzoholio,

  i potom se okrenuo i uzoholio,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:024

  i rekao: "Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,

  i rekao: "Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:025

  ovo su samo čovjekove riječi!"

  ovo su samo čovjekove riječi!"

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:026

  U Sekar ću Ja njega baciti –

  U Sekar ću ja njega uroniti.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:027

  a znaš li ti šta je Sekar?

  A znaš li ti šta je Sekar?!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:028

  Ništa on neće poštedjeti,

  Ništa on neće poštedjeti,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:029

  kože će crnim učiniti,

  kože će pržiti, pa crnim učiniti,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:030

  nad njim su devetnaesterica.

  nad njim su devetnaesterica.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:031

  Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici – kažu: "Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.

  Mi smo čuvarima Vatre samo meleke postavili i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju - da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: "Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah kome hoće daje da je u zabludi, i na Pravi put upućuje koga hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I ona- Vatra ljudima je samo opomena.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:032

  I tako Mi Mjeseca,

  I tako Mi Mjeseca

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:033

  i noći kada mine,

  i noći kada mine,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:034

  i zore kada svane –

  i zore kada svane,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:035

  on je, zaista, najveća nevolja,

  to je, zaista, jedna od najvećih nevolja,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:036

  ljudima je opomena –

  ljudima je opomena;

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:037

  onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!

  onome između vas koji hoće naprijed ići ili zaostati!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:038

  Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,

  Svaka duša zalog je onoga što je stekla,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:039

  osim sretnīkā,

  osim onih na desnoj strani,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:040

  oni će se u džennetskim baščama raspitivati

  oni će se u džennetskim baščama raspitivati

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:041

  o nevjernicima:

  o prestupnicima.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:042

  "Šta vas je u Sekar dovelo?"

  "Šta vas je u Sekar dovelo?"

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:043

  "Nismo" – reći će – "bili od onih koji su molitvu obavljali

  "Nismo", reći će, "bili od onih koji su klanjali

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:044

  i od onih koji su siromahe hranili,

  niti smo siromahe hranili.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:045

  i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,

  I u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:046

  i Sudnji dan smo poricali,

  i Sudnji dan smo poricali,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:047

  sve dok nam smrt nije došla."

  sve dok nam smrt nije došla."

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:048

  Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.

  Njima posredovanje posrednika neće koristiti.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:049

  Pa zašto oni pouku izbjegavaju,

  Pa zašto se oni okreću od opomene?

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:050

  kao da su divlji magarci preplašeni

  Kao da su divlji magarci preplašeni

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:051

  koji od onih koji ih progone bježe.

  pobjegli od lavova!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:052

  Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.

  Naprotiv, svaki bi čovjek među njima htio da mu se daju listovi rašireni.

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:053

  Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!

  Nikada, jer oni se ahireta ne plaše!

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:054

  Uistinu! Kur'an je pouka,

  Uistinu! Kur'an je opomena,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:055

  i ko hoće, na umu će ga imati,

  i ko hoće, na umu će ga imati,

  Pokriveni, Mekka, 56 ajeta 074:056

  a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta.

  a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i dostojan je da oprašta.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović