An-Naziat

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:001

  Tako Mi onih koji čupaju grubo,

  Tako Mi onih koji čupaju grubo,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:002

  i onih koji vade blago,

  i onih koji vade blago,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:003

  i onih koji plove brzo,

  i onih koji plove brzo

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:004

  pa naređenja izvršavaju žurno

  i onih koji baš prednjače

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:005

  i sređuju ono što nije sređeno…

  i onih koji odredbe uređuju

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:006

  na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

  na Dan kada ono što potresa potrese,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:007

  za kojim će slijediti sljedeći –

  za kojim će doći slijedeći,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:008

  srca toga dana biće uznemirena,

  srca taj dan bit će uplašena,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:009

  a pogledi njihovi oboreni.

  a pogledi njihovi ponizni.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:010

  Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

  Govore oni: "Zar ćemo, zaista, u kaburovima biti vraćeni u život?

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:011

  Zar kad truhle kosti postanemo?",

  Zar kad truhle kosti postanemo?"

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:012

  i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

  I još kažu: "E to je, dakle, štetan povratak."

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:013

  A biće to samo povik jedan,

  A bit će to samo naredba jedna,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:014

  i evo njih – na Zemlji.

  a oni već na površini Zemlje.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:015

  Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

  Da li je doprla do tebe vijest o Musau,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:016

  kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

  kad ga je Gospodar njegov u blagoslovljenoj, čistoj dolini Tuva zovnuo?

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:017

  "Idi faraonu, on se osilio,

  Idi faraonu, on se, doista, osilio,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:018

  i reci: 'Da li bi ti da se očistiš,

  i reci: "Da li bi ti da se očistiš,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:019

  da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?'"

  da te Gospodaru tvome uputim, pa da Ga se bojiš?"

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:020

  I onda mu je najveće čudo pokazao,

  I onda mu je najveći znak pokazao,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:021

  ali je on porekao i nije poslušao,

  ali je on porekao i nije poslušao,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:022

  već se okrenuo i potrudio

  već se okrenuo i potrudio

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:023

  i sabrao i povikao:

  i sabrao i povikao:

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:024

  "Ja sam gospodar vaš najveći!" – on je rekao,

  "Ja sam gospodar vaš najveći!", on je rekao,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:025

  i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

  i Allah ga je, primjernom kaznom drugog, a i prvoga kaznio.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:026

  To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

  U tome ima pouka za svakoga koji se bude Allaha bojao!

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:027

  A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

  A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:028

  svod njegov visoko digao i usavršio,

  svod njegov visoko digao i usavršio,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:029

  noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.

  noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:030

  Poslije toga je Zemlju poravnao,

  Poslije toga je Zemlju rasprostro,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:031

  iz nje je vodu i pašnjake izveo,

  iz nje je vodu i pašnjake izveo,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:032

  i planine nepomičnim učinio –

  i planine nepomičnim učinio,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:033

  na uživanje vama i stoci vašoj.

  na uživanje vama i stoci vašoj.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:034

  A kada dođe nevolja najveća,

  A kad dođe Nevolja najveća,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:035

  Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

  tada će se čovjek prisjetiti onoga što je radio,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:036

  i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

  i Oganj će svakome ko vidi biti ukazan.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:037

  onda će onome koji je obijestan bio

  Pa, onom ko je osion bio

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:038

  i život na ovome svijetu više volio

  i život dunjalučki više volio,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:039

  Džehennem prebivalište postati sigurno.

  Oganj će baš prebivalište biti.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:040

  A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

  A onom ko je od stajanja pred Gospodarom svojim strepio i dušu od prohtjeva uzdržao,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:041

  Džennet će boravište biti sigurno.

  Džennet će baš boravište biti.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:042

  Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"

  Pitaju te o Času kijameta: "Kada će se dogoditi?"

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:043

  Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

  Šta ti o spomenu njegovom znaš!?,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:044

  o njemu samo Gospodar tvoj zna.

  znanje o njemu kod Gospodara tvoga skončava.

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:045

  Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

  Tvoje upozorenje na njega prihvata samo onaj koji Ga se boji,

  Oni koji cupaju, Mekka, 46 ajeta 079:046

  a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.

  a njima će se učiniti, Dan taj, kada ga dožive, da su samo jedno poslijepodne ili jedno jutro na dunjaluku ostali.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović