Abasa

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:001

  On se namrštio i okrenuo

  Namrštio i okrenuo

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:002

  zato što je slijepac njemu prišao.

  zato što je slijepi čovjek njemu prišao.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:003

  A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,

  A šta ti znaš, možda će se on očistiti,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:004

  ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

  ili opomenuti, pa da mu opomena koristi.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:005

  Onoga koji je bogat,

  A što se tiče onoga koji je bogat,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:006

  ti njega savjetuješ,

  ti se njemu okrećeš,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:007

  a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;

  a ti nisi odgovoran ako se on ne očisti.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:008

  a onoga koji ti žureći prilazi

  A što se tiče onoga koji ti je došao žureći,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:009

  i strah osjeća,

  a on se boji,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:010

  ti se na njega ne osvrćeš.

  ti njega zanemaruješ.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:011

  Ne čini tako! Oni su pouka –

  Ne čini tako! Zbilja je ovo opomena,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:012

  pa ko hoće, poučiće se –

  pa ko hoće, imat će Ga na umu,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:013

  na listovima su cijenjenim

  na listovima je cijenjenim

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:014

  uzvišenim, čistim,

  uzvišenim, čistim,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:015

  u rukama pisārā

  u rukama izaslanika

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:016

  časnih, čestitih.

  časnih, čestitih.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:017

  Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!

  Proklet neka je čovjek! Koliko je samo njegovo poricanje!

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:018

  Od čega ga On stvara?

  Od čega ga On stvara?

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:019

  Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,

  Od kapi sjemena ga stvara, pa mu određuje

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:020

  i Pravi put mu dostupnim učini,

  I Pravi put mu dostupnim učini,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:021

  zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

  zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:022

  i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.

  i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:023

  Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!

  Ne, još nije dosudio ono što je On naredio!

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:024

  Neka čovjek pogleda u hranu svoju;

  Neka čovjek pogleda u hranu svoju.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:025

  Mi obilno kišu prolivamo,

  Mi obilnu kišu prolijevamo,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:026

  zatim zemlju pukotinama rasijecamo

  zatim zemlju pukotinama cijepamo

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:027

  i činimo da iz nje žito izrasta

  i činimo da iz nje žito izrasta,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:028

  i grožđe i povrće,

  i grožđe i povrće,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:029

  i masline i palme,

  i masline i palme,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:030

  i bašče guste,

  i bašče guste,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:031

  i voće i pića,

  i voće i trave,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:032

  na uživanje vama i stoci vašoj.

  na uživanje vama i stoci vašoj.

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:033

  A kada dođe glas zaglušujući –

  A kad dođe glas zaglušujući,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:034

  na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

  na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:035

  i od majke svoje i od oca svoga

  i od majke svoje, i od oca svoga,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:036

  i od drúge svoje i od sinova svojih –

  i od druge svo je i sinova svojih,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:037

  toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti –

  Dan taj svaki čovjek će se samo o sebi brinuti,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:038

  neka lica biće toga Dana blistava,

  neka lica Dan taj bit će blistava,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:039

  nasmijana, radosna,

  nasmijana, radosna,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:040

  a na nekim licima toga Dana biće prašina,

  a na nekim licima Dan taj bit će prašina,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:041

  tama će ih prekrivati,

  tama će ih prekrivati,

  Namrštio se, Mekka, 42 ajeta 080:042

  to će nevjernici – razvratnici biti.

  to će, zbilja, nevjernici, razvratnici biti.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović