Et-Takwir

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:001

  Kada sunce sjaj izgubi,

  Kada Sunce bude skupljeno i izgubi sjaj,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:002

  i kada zvijezde popadaju,

  i kada zvijezde raštrkane popadaju,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:003

  i kada se planine pokrenu,

  i kada planine budu pokrenute i smrvljene

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:004

  i kada steone kamile bez pastira ostanu,

  i kada steone kamile budu ostavljene

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:005

  i kada se divlje životinje saberu,

  i kada divilje životinje budu sabrane,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:006

  i kada se mora vatrom napune,

  i kada mora budu raspaljena

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:007

  i kada se duše sa tijelima spare,

  i kada duše budu sparene,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:008

  i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana

  i kada djevojčica koja je živa zakopana bude upitana

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:009

  zbog kakve krivice je umorena,

  zbog kojeg je grijeha ubijena,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:010

  i kada se listovi razdijele,

  i kada listovi budu rašireni,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:011

  i kada se nebo ukloni,

  i kada nebo bude uklonjeno,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:012

  i kada se Džehennem raspali,

  i kada Oganj bude razbuktan,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:013

  i kada se Džennet približi –

  i kada Džennet bude približen,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:014

  svako će saznati ono što je pripremio.

  svako će saznati ono što je pripremio.

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:015

  I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,

  I ne! Kunem se onim što se skriva,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:016

  koje se kreću i iz vida gube,

  što se kreće i sklanja,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:017

  i noći kad ona veo diže,

  i noći kad dolazi,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:018

  i zorom kada diše –

  i zorom kad "diše",

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:019

  Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

  On - Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika Plemenitog,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:020

  moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,

  Moćnog, kod Gospodara Arša, cijenjenog.

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:021

  kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!

  Kome se drugi tamo pokoravaju, povjerljivog!

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:022

  A drug vaš nije lud:

  A drug vaš nije lud:

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:023

  on ga je na obzorju jasnom vidio

  on ga je na obzorju jasnom vidio,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:024

  i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt

  i, kada je u pitanju ono što je čulima nedokučivo, on nije škrt,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:025

  i Kur'an nije prokletog šejtana govor,

  i on nije prokletog šejtana govor,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:026

  pa kuda onda idete?!

  pa kuda onda idete?!

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:027

  Kur'an je samo pouka svjetovima,

  On je samo opomena svjetovima,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:028

  onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,

  onome od vas koji hoće da je na pravom putu,

  Prestanak sjaja, Mekka, 29 ajeta 081:029

  a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!

  a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović