Al-Mutaffifun

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:001

  Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

  Teško onima koji zakidaju

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:002

  koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

  koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:003

  a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

  a kad drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:004

  Kako ne pomisle da će oživljeni biti

  Zar ne misle takvi da će oživljeni biti

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:005

  na Dan veliki,

  na Dan veliki,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:006

  na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

  na Dan kada će se ljudi Gospodaru svjetova dići?!

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:007

  Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

  Uistinu! Zapisano je razvratnicima da su u Sidždžinu,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:008

  a znaš li ti šta je Sidždžin?

  a znaš li ti šta je Sidždžin?!

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:009

  Knjiga ispisana!

  Knjiga ispisana.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:010

  Teško toga dana onima koji su poricali –

  Teško taj dan poricateljima,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:011

  koji su onaj svijet poricali –

  koji su Dan sudnji poricali,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:012

  a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

  a njega ne poriče drugi doli svaki prestupnik, grešnik,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:013

  koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

  koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:014

  A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

  Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:015

  uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,

  Ne, naprotiv! Zaista, oni će taj dan zastrti biti od svoga Gospodara,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:016

  zatim će, sigurno, u oganj ući,

  I zatim će sigurno u Oganj ući,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:017

  pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"

  pa će im biti rečeno: "Eto, to je ono što ste poricali!"

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:018

  Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,

  Uistinu! Zapisano je čestitima da su u Illijjunu,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:019

  a znaš li ti šta je Illijjun?

  a znaš li ti šta je Illijjun?

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:020

  Knjiga ispisana! –

  Knjiga je ispisana!

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:021

  nad njom bdiju oni Allahu bliski.

  Uz nju su prisutni oni koji su bliski.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:022

  Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,

  Čestiti će, zaista, u užitku biti,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:023

  sa divana gledati,

  sa divana prekrivenih gledati,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:024

  na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

  na licima njihovim prepoznat ćeš ozarenost užitkom,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:025

  daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

  pićem rehikom zapečaćenim bit će napajani,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:026

  čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –

  na čijem kraju misk će biti, i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:027

  pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,

  A mješavina mu je iz Tesnima,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:028

  sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

  vrela iz kojeg će oni bliski piti.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:029

  Grješnici se smiju onima koji vjeruju;

  Zaista su razvratnici ismijavali one koji vjeruju,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:030

  kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

  i kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:031

  a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

  A kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:032

  kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –

  A kad bi ih vidjeli, rekli bi: "Ovi su, doista, zalutali",

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:033

  a oni nisu poslani da motre na njih.

  a oni nisu poslani da ih čuvaju.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:034

  Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

  Taj dan oni koji su vjerovali nevjernicima će se podsmijavati,

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:035

  sa divana će gledati.

  sa divana će gledati.

  Oni koji pri mjerenju zakidaju, Mekka, 36 ajeta 083:036

  Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

  Da li će nevjernici tada biti "nagrađeni" za ono što su radili?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović