Al-Inšiqaq

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:001

  Kada se nebo rascijepi

  Kad se nebo rascijepi

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:002

  i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –

  i posluša Gospodara svoga, a ono će to dužno biti,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:003

  i kada se Zemlja rastegne,

  i kada Zemlja bude rastegnuta

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:004

  i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

  i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:005

  i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –

  i posluša Gospodara svoga, a ona će dužna biti.

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:006

  ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

  O čovječe, ti se trudiš idući svome Gospodaru, pa ćeš svoj trud naći!

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:007

  onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

  Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:008

  lahko će račun položiti

  na lahak obračun naići će

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:009

  i svojima će se radostan vratiti;

  i svojima će se radostan vratiti;

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:010

  a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

  a onaj kome bude knjiga njegova iza leda njegovih data,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:011

  propast će prizivati

  propast će prizivati,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:012

  i u ognju će gorjeti,

  i u Ognju će gorjeti.

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:013

  jer je sa čeljadi svojom radostan bio

  Zaista je on sa porodicom svojom radostan bio,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:014

  i mislio da se nikada neće vratiti –

  i mislio da se nikada neće vratiti,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:015

  a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

  a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:016

  I kunem se rumenilom večernjim,

  Ali ne! Kunem se rumenilom večernjim,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:017

  i noći, i onim što ona tamom obavije,

  i noći, i onim što ona sakuplja,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:018

  i Mjesecom punim,

  i Mjesecom kada se ispuni,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:019

  vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!

  vi ćete sigurno iz stanja u stanje prelaziti!

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:020

  Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,

  Pa šta im je, da ne vjeruju

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:021

  i zašto, kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju?!

  i kad im se Kur'an uči na tlo licem ne padaju?!

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:022

  već, nevjernici, poriču,

  Naprotiv, oni koji ne vjeruju poriču,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:023

  a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,

  a Allah najbolje zna šta oni u sebi kriju,

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:024

  zato im navijesti patnju neizdržljivu!

  zato im navijesti patnju bolnu!

  Cijepanje, Mekka, 25 ajeta 084:025

  Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

  A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, imat će nagradu neprekidnu.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović