Al-Burug

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:001

  Tako mi neba sazviježđima okićenog,

  Tako mi neba sa zvijezdama velikim

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:002

  i Dana već određenog,

  i Dana već obećanog,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:003

  i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –

  i svjedoka i posvjedočenog,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:004

  prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

  prokleti bili vlasnici rovova,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:005

  i vatrom i gorivom ih napunili,

  i vatre s gorivom,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:006

  kada su oko nje sjedili

  kada su oko nje sjedili

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:007

  i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!

  i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:008

  A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

  A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvaljenoga, vjerovali,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:009

  čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.

  Čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, a Allah je svemu Svjedok.

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:010

  One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

  Zaista oni koji su stavljali na kušnju vjernike i vjernice, a zatim se nisu pokajali, imat će kaznu u Džehennemu, imat će kaznu ognjenu.

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:011

  a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.

  Zaista onima koji su vjerovali i radili dobra djela pripadaju bašče džennetske kroz koje rijeke teku, a to je uspjeh veliki.

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:012

  Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

  Kažnjavanje Gospodara tvoga zaista je žestoko!

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:013

  On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

  On ni iz čega stvara, i ponovo će to učiniti;

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:014

  i On prašta, i pun je ljubavi,

  On je Oprostitelj grijeha, Onaj koji puno voli,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:015

  Gospodar svemira, Uzvišeni,

  Gospodar Arša, Veličanstveni.

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:016

  On radi šta je Njemu volja.

  On radi što hoće.

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:017

  Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

  Da li je do tebe doprla vijest o vojskama

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:018

  o faraonu i Semudu?

  o faraonu i Semudu?

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:019

  Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –

  Ali, ovi koji ne vjeruju stalno poriču,

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:020

  a Allahu oni neće moći umaći:

  a Allah je iza njih, okružuje ih.

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:021

  a ovo je Kur'an veličanstveni,

  Naprotiv! Ovo je Kur'an veličanstveni

  Sazviježda, Mekka, 22 ajeta 085:022

  na Ploči pomno čuvanoj.

  na Ploči pomno čuvanoj.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović