At-Tariq

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:001

  Tako mi neba i Danice!

  Tako mi neba i noćnog posjetitelja!

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:002

  A znaš li ti šta je Danica?

  A znaš li ti šta je to noćni posjetilac?

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:003

  Zvijezda blistava!

  Zvijezda prodiruća!

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:004

  Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

  Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:005

  Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!

  Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:006

  Stvoren je od tekućine koja se izbaci,

  Stvoren je od tekućine koja izbija u mlazu,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:007

  koja između kičme i grudi izlazi,

  koja između kičme i grudi izlazi,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:008

  i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

  i On ga je, zaista, kadar ponovno stvoriti

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:009

  onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,

  onaj dan kada tajne budu otkrivene,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:010

  kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.

  kada čovjek ni snage ni pomagača neće imati.

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:011

  I tako mi neba puna kiše

  I tako mi neba punog vraćanja

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:012

  i Zemlje koja se otvara da rastinje nikne,

  i Zemlje pune raspuknuća,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:013

  Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,

  Kur'an je, doista, govor koji rastavlja Istinu od neistine,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:014

  lakrdija nikakva on nije!

  lakrdija nikakva nije.

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:015

  Oni se služe spletkama,

  Oni zbilja prave zamke,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:016

  a Ja ih uništavam –

  pa i Ja njima zamke pravim,

  Danica, Mekka, 17 ajeta 086:017

  zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.

  zato nevjernicima još vremena daj, još koji trenutak ih ostavi.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović