Al-Ala

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:001

  Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

  Slavi i uzvisuj ime Gospodara svoga Svevišnjeg

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:002

  koji sve stvara i čini skladnim,

  Koji sve stvara i čini skladnim,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:003

  i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

  i Koji određuje, pa upućuje,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:004

  i koji čini da rastu pašnjaci,

  i Koji čini da rastinje iznikne,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:005

  i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.

  a potom čini da postane suho, potamnjelo,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:006

  Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

  Mi ćemo te naučiti da učiš pa ništa nećeš zaboraviti,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:007

  osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –

  osim onoga što Allah hoće. On, zaista, zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:008

  i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

  i dostupnim ti učiniti ono što je lahko;

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:009

  zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:

  pa ti opominji ako opomena bude koristila,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:010

  dozvaće se onaj koji se Allaha boji,

  opomenut će se onaj koji se Allaha boji,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:011

  a izbjegavaće je onaj najgori,

  a izbjegavat će je onaj najgori,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:012

  koji će u vatri velikoj gorjeti,

  koji će u vatri velikoj gorjeti,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:013

  pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

  pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:014

  Postići će šta želi onaj koji se očisti

  Uspio je onaj koji se očisti

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:015

  i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

  i spomene ime Gospodara svoga pa klanja!

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:016

  Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

  Ali, vi više život dunjalučki volite,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:017

  a onaj svijet je bolji i vječan je.

  a Ahiret je bolji i vječan je.

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:018

  Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

  To, doista, ima u listovima prvim,

  Svevišnji, Mekka, 19 ajeta 087:019

  listovima Ibrahimovim i Musaovim.

  listovima lbrahimovim i Musaovim.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović