Al-Gašiya

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:001

  Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

  Da li je doprla do tebe vijest o Općoj nevolji?

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:002

  kada će se neka lica potištena,

  Neka lica Dan taj bit će potištena,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:003

  premorena, napaćena

  premorena, napaćena,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:004

  u vatri užarenoj pržiti,

  u vatri užarenoj pržena,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:005

  sa vrela uzavrelog piti,

  sa vrela uzavrelog napajana,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:006

  kada drugog jela osim trnja neće imati,

  kada drugog jela osim trnja neće imati,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:007

  koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

  koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:008

  Neka lica toga dana biće radosna,

  Neka lica Dan taj bit će radosna,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:009

  trudom svojim zadovoljna –

  trudom svojim zadovoljna,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:010

  u Džennetu izvanrednome,

  u Džennetu visokome,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:011

  u kome prazne besjede neće slušati.

  u kome prazne besjede neće slušati!

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:012

  U njemu su izvor-vode koje teku,

  U njemu su izvor-vode koje teku,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:013

  u njemu su i divani skupocjeni,

  u njemu su divani uzdignuti,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:014

  i pehari postavljeni,

  i pehari postavljeni,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:015

  i jastuci poredani,

  i jastuci poređani

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:016

  i ćilimi rašireni.

  i ćilimi rašireni.

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:017

  Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,

  Pa, zašto oni ne gledaju kamilu kako je stvorena,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:018

  i nebo – kako je uzdignuto,

  i nebo kako je uzdignuto,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:019

  i planine – kako su postavljene,

  i planine kako su postavljene,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:020

  i Zemlju – kako je prostrta?!

  i Zemlju kako je prostrta?!

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:021

  Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš,

  Ti upozoravaj, ti samo i jesi upozoritelj,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:022

  ti vlast nad njima nemaš!

  ti nisi onaj koji ih prisiljava!

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:023

  A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,

  A onoga koji se okreće i ne vjeruje,

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:024

  njega će Allah najvećom mukom mučiti.

  njega će Allah najvećom patnjom kazniti.

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:025

  Nama će se oni, zaista, vratiti

  Nama će se oni, zaista, vratiti

  Teška nevolja, Mekka, 26 ajeta 088:026

  i pred Nama će, doista, račun polagati!

  A potom, na Nama je, doista, da račun njihov svedemo!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović