Aš-Šams

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:001

  Tako Mi Sunca i svjetla njegova,

  Tako mi Sunca i svjetla njegova!

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:002

  i Mjeseca kada ga prati,

  i Mjeseca kada ga prati,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:003

  i dana kada ga vidljivim učini,

  i dana kada ga vidljivim učini,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:004

  i noći kada ga zakloni,

  i noći kada ga zakloni,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:005

  i neba i Onoga koji ga sazda,

  i neba i Onoga Koji ga sazda,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:006

  i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini,

  i Zemlje i Onoga Koji je rasprostrije,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:007

  i duše i Onoga koji je stvori

  i duše i Onoga Koji je ispravnom stvori,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:008

  pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,

  pa je nadahnu da zna šta je razvrat a šta bogobojaznost;

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:009

  uspjeće samo onaj ko je očisti,

  uspio je onaj ko je očisti,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:010

  a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!

  a izgubio je onaj ko je zapostavi!

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:011

  Semud je zbog obijesti svoje poricao:

  Narod Semud je zbog obijesti svoje poricao:

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:012

  kad se jedan nesretnik između njih podigao,

  Kad se jedan nesretnik između njih podigao,

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:013

  Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!",

  Allahov poslanik im je doviknuo: "Pazite na Allahovu devu i njen red pojenja!",

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:014

  ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio,

  ali su ga u laž utjerali, pa su je zaklali- i Gospodar njihov ih je, zbog grijeha njihovih uništio i kaznom sve obuhvatio

  Sunce, Mekka, 15 ajeta 091:015

  i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.

  ne bojeći se kakve će posljedice toga biti.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović