Ad-Duha

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:001

  Tako mi jutra

  Tako mi jutra

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:002

  i noći kada se utiša –

  i noći kad se utiša,

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:003

  Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

  Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:004

  Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

  Ahiret je, zaista, bolji za tebe od ovog svijeta,

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:005

  a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

  a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti.

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:006

  Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

  Zar te siročetom ne nađe, pa ti utočište dade,

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:007

  i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

  i zalutalim te nađe, pa te uputi,

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:008

  i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

  i siromahom te nađe, pa te bogatim učini?

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:009

  Zato siroče ne ucvili,

  Zato, siroče ne okahari,

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:010

  a na prosjaka ne podvikni,

  i onoga ko traži ne odbij,

  Jutro, Mekka, 11 ajeta 093:011

  i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

  i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović