At-Tin

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:001

  Tako mi smokve i masline,

  Tako mi smokve i masline.

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:002

  i Sinajske gore,

  i Sinajske gore,

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:003

  i grada ovog, sigurnog –

  i grada ovog, sigurnog,

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:004

  Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

  Mi čovjeka stvaramo u najljepšem obliku,

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:005

  zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

  zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti.

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:006

  samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

  samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima pripada nagrada neprekidna.

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:007

  Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –

  Pa, šta te onda navodi da poričeš obračun?

  Smokva, Mekka, 8 ajeta 095:008

  zar Allah nije sudija najpravedniji?!

  Zar Allah nije sudija najpravedniji?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović